Gua­te­ma­la. El COVID-19 y un pue­blo con ham­bre y sin protección.

Guatemala. El COVID-19 y un pueblo con hambre y sin protección.

Por Nel­ton Rive­ra, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 de Mayo 2020 Cator­ce días han pasa­do des­de el anun­cio de la fle­xi­bi­li­za­ción de las medi­das para com­ba­tir la COVID-19 en el país. Los casos dia­rios de con­ta­gio aumen­ta­ron con­si­de­ra­ble­men­te y se dupli­ca­ron a nivel depar­ta­men­tal. Ante el aumen­to de per­so­nas que die­ron posi­ti­vo a la prue­ba, un segun­do cor­dón sani­ta­rio tuvo que ser […]

Argen­ti­na­ko Abo­ka­tuen Gre­mia­lak Patxi Ruiz eta bere abo­ka­tuak babes­tu ditu

LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DENUNCIA LA SITUACIÓN DEL PATXI RUIZ PRESO POLÍTICO VASCO DENUNCIAMOS AL ESTADO ESPAÑOL, AL SERVICIO PENITENCIARIO ESPAÑOL, A LA DIRECCIÓN DEL PENAL DE MURCIA Y SOBRE TODO A LOS MÉDICOS PENITENCIARIOS Y DE JUSTICIA. https://​gre​mial​dea​bo​ga​dos​.org/​?​p​=​2​603 A tan­tos que­ri­dos ami­gos, ami­gas y com­pa­ñe­ros de la Argen­ti­na. A tan­tos en todo el mun­do. No es fácil a veces que […]

La Gre­mial de Abo­ga­dos Argen­ti­nos apo­ya a Patxi Ruiz y a sus abogadxs

LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DENUNCIA LA SITUACIÓN DEL PATXI RUIZ PRESO POLÍTICO VASCO DENUNCIAMOS AL ESTADO ESPAÑOL, AL SERVICIO PENITENCIARIO ESPAÑOL, A LA DIRECCIÓN DEL PENAL DE MURCIA Y SOBRE TODO A LOS MÉDICOS PENITENCIARIOS Y DE JUSTICIA. https://​gre​mial​dea​bo​ga​dos​.org/​?​p​=​2​603 A tan­tos que­ri­dos ami­gos, ami­gas y com­pa­ñe­ros de la Argen­ti­na. A tan­tos en todo el mun­do. No es fácil a veces que […]

Cos­ta Rica. País repor­ta 15 nue­vos casos de COVID-19, 897 en total

Costa Rica. País reporta 15 nuevos casos de COVID-19, 897 en total

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano 20 Mayo 2020 El direc­tor de Vigi­lan­cia de la Salud del Minis­te­rio de Salud, Rodri­go Marín, infor­mó este miér­co­les sobre la detec­ción de 15 nue­vos casos del coro­na­vi­rus COVID-19 en el país, para un total de 897 casos. Marín tam­bién expli­có que el dato de las per­so­nas que han sido recha­za­das en las fron­te­ras fue modificado […]

Patxi Rui­zen alde­ko gaur­ko eta bihar­ko mobilizazioak

Hona hemen Patxi­ri elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko hurren­go mobi­li­za­zioak: *Bere­zia: Atzo­ko 20:00etatik gaur­ko 20:00etara, 24 ordu­ko kon­tzen­tra­zioa Lekei­tio­ko Eska­lo­pian Egu­ne­ro Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elka­rre­ta­ratzea. Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kon­tzen­tra­zioa. Mutri­ku: 20:30ean Erro­ton­dan. Kon­tzen­tra­zioa. Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa. Beran­go: 20:00etan Erro­ton­dan. Kon­tzen­tra­zioa. Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa. Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kon­tzen­tra­zioa. Gaur, maiatzak 19 Ber­ga­ra: 20:30ean […]

Irlan­dar Erre­pu­bli­kar Pre­soen adie­raz­pen soli­da­rioa Patxi Ruizi

Portlaoi­se, Magha­berry eta Mount­joy pre­son­de­gie­tan dau­den Irlan­da­ko pre­so erre­pu­bli­ka­noek Patxi Rui­ze­kin soli­da­ri­zatzen gara, gaur bere bede­ratzi­ga­rren gose eta ega­rria gre­ba egu­na bete duen hone­tan. Era berean, elkar­ta­su­na hela­raz­ten die­gu mobi­li­za­tu dire­nei eta neu­rriak har­tu dituz­te­nei espetxe barruan zein kan­poan, Rui­zen egoe­ra gogo­rra nabar­men­tze­ko. Auke­ra hau ere apro­betxatzen dugu eus­kal herri­ta­rrei gure babes guz­tia eta independentziarako […]

EH Bil­duk eta Sor­tuk Patxi Rui­zen ingu­ruan argi­ta­ra­tu­ta­ko agi­rien inguruan

EH Bil­duk eta Sor­tuk Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren ingu­ruan ate­ra­ta­ko agi­riak dire­­la-eta, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Patxi Rui­zen boron­da­tea erres­pe­ta­tu EH Bil­duk dioe­na­ren ara­be­ra, Bel Pozue­ta par­la­men­ta­ria Mur­cia II-ko kar­tze­lan Patxi bisi­ta­tu ahal iza­te­ko beha­rrez­koak diren ges­tioak egi­ten ari da. Sor­tuk eran­tzu­ki­zu­na eskatzen digu bere mise­riak estal­tze­ko. Dena­ren gainetik […]