A25: Ema­ku­meon­ga­na­ko indar­ke­ria­ren aur­ka­ko egu­nean elka­rre­ta­ratze eta tai­le­rrak : Ikas­le Abertzaleak

Bes­te urte batez aza­roa­ren 25a ger­tu­ratzen ari zai­gun hone­tan, ikas­leoi irmo­ki salatzea dago­ki­gu gaur egun ema­ku­me lan­gi­leen aur­ka ema­ten den bio­len­tzia matxis­ta guz­tia. Horre­ga­tik egun horre­tan hezi­gu­nee­tan mobi­li­za­tu­ko gara.

Aza­roak 25aren buel­tan sor­tzen den tes­tuin­gu­ruan, beha­rrez­ko ikus­ten dugu Ikas­le Aber­tza­leak-etik hezi­gu­nee­tan paroak eskatzea. Ordu horie­tan, kon­tzen­tra­zioak eta bio­len­tzia­ren ingu­ru­ko haus­nar­ke­tak pla­za­ra­tu­ko dituen tai­le­rrak buru­tu­ko ditu­gu. Beraz, dei egi­ten dio­gu ikas­le oro­ri gure deial­die­tan par­te hartzera.

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *