Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren bidean, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la erai­ki! : Ikas­le Abertzaleak

Ikas­le Aber­tza­leon­tzat ezin­bes­te­koa da Eus­kal Herri­ko lan­gi­le­riak pai­ratzen duen zapal­kun­tza nazio­na­la mahai-gai­ne­ratzea eta berau gain­ditze­ko beha­rrez­ko­ta­su­na sei­na­latzea. Are gehia­go gaur, Abe­rri Egunean.

Eus­kal Herria nazio beza­la kons­ti­tuitze­ko aba­gu­ne guz­tiak ezez­ta­tuak dira Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tu bur­ge­sen­ga­tik. Hain zuzen ere, Eus­kal Herria nazio gisa ez da errea­li­za­tua izan: egi­tu­ra sozioe­ko­no­mi­ko moderno ‑nazio-esta­tu- moduan ez bai­ta egi­ka­ri­tu. Izan ere, eus­kal lurral­dea Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tuen men­de dago, gure herri­ko ins­ti­tu­zio oro horien par­te izanik.

Hor­taz, argi esan deza­ke­gu Eus­kal Herria­ren boron­da­te nazio­nal his­to­ri­koa uka­tua izan dela sis­te­ma­ti­ko­ki, nazio zapal­kun­tza beti­ko­tuz. Uka­zio hau, ordea, ez da nahi­koa zapal­kun­tza moda­li­ta­te his­to­ri­ko bila­katze­ko. Fun­tsean ukatzen dena zera da: eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tua nazio­na­la, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta. Beraz, eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu poli­ti­koa uka­tua iza­teaz gain zapal­dua ere bade­la uler­tzen dugu. Izan ere, nahiz eta bur­ge­siak ele­men­tu nazio­na­lak alda­rri­ka­tu, ira­ba­zi dina­mi­ka­ren bai­tan kokatzen ditu. Horra­tik, erren­ta­ga­rria zaion bitar­tean ele­men­tu kul­tu­ral-nazio­na­lak alda­rri­ka­tu­ko ditu. Kon­tra­ra, ira­ba­zi dina­mi­ken logi­ka­tik at era­bi­li behar ditu­gu gureak diren hiz­kun­tza eta kul­tu­ra, horiek bizi­rau­tea nahi badu­gu. Zehaz­ki, pro­le­tar­goa­ren egi­tas­moa­ren bai­tan txer­ta­tu behar ditu­gu; berau izan­go da, iza­te­ko­tan, sal­ba ditza­ken bakarra.

Hez­kun­tza alo­rrean ere, eus­kal lan­gi­le­ria­ren boron­da­te nazio­nal-poli­ti­koa­ren uka­zioak bere­bi­zi­ko garran­tzia har­tzen du, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tuen ins­ti­tu­zioek egi­ka­ritzen duten domi­na­zioak ondo­rio latzak bai­ti­tu. Alde bate­tik, ins­ti­tu­zio arrotz hauen kon­fi­gu­ra­zio admi­nis­tra­ti­bo terri­to­ria­lak gure herria bere horre­tan zatitzen du, Nafa­rroa, EAE eta Ipar Eus­kal Herria berei­ziz, bere nazio izae­ra uka­tuz. Bes­te alde bate­tik, hez­kun­tza ere­du kapi­ta­lis­tak eta bere anto­la­kun­tza terri­to­ria­lak, oro har, eus­ka­ra­ren eta eus­kal kul­tu­ra­ren gutxies­pen eta baz­ter­tze bat gau­zatzen dute. Hain zuzen, eus­ka­ra lehe­nes­tea guretzat hau­tu poli­ti­ko bat da: gizar­te bur­ge­sak hiz­kun­tza­ri ema­ten dion balio uti­li­ta­ris­ta eta mer­kan­ti­lis­ta­ren aurrean, eus­ka­ra­ren balio his­to­ri­ko eta kul­tu­ra­la­ren defen­t­sa egi­te­ko modua da eus­ka­raz anto­latzea. Zen­tzu horre­tan, gure egi­ten dugu Eus­kal Herria eus­kal­dun­tze­ko konpromisoa.

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren erai­kun­tza da eus­kal lan­gi­le­ria­ren zapal­kun­tza nazio­nal egoe­ra gain­ditze­ko segu­ran­tza baka­rra, eta horre­ta­ra­ko beha­rrez­koak diren ins­ti­tu­zio pro­le­ta­rioak haus­potzea dago­ki­gu gaur­da­nik, ins­ti­tu­zio hauen erai­kun­tza­ra her­tsi­ki lotua joan­go bai­ta eus­ka­ra­ren zabalpena.

Ikas­le sozia­lis­ton zere­gi­na Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren oina­rriak erai­kitzen joa­tea da, gure hel­bu­rua Hez­kun­tza Sozia­lis­ta­ren egi­tas­moa da eta. Bes­te­la esan­da, ikas­leon mese­de­ta­ra ego­nen den hez­kun­tza pro­ze­su eta hez­kun­tza ins­ti­tu­zio pro­le­ta­rioa erai­kitzea dago­ki­gu Ikas­le Aber­tza­leoi. Finean, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren pean kokatzen den hez­kun­tza ere­dua da. Sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza esplo­ta­zioa­ren eta zapal­kun­tza guz­tien aur­ka­ko borro­ka dela­ko, Pro­ze­su Sozia­lis­tan lerro­katzen gara.

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta eraiki!

Eus­kal Esko­la Nazio­na­la eraiki!

Ikas­le Abertzaleak

2020/​04/​12

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *