Kri­si kapi­ta­lis­ta­ren tes­tuin­gu­ru­ko ofen­tsi­ba bur­ge­sa eta espe­ri­men­tu-fro­ga salatze­ko elka­rre­ta­ratzea : Ikas­le Abertzaleak

Gaur, bur­ge­siak hez­kun­tzan kri­si kapi­ta­lis­ta­ren tes­tuin­gu­ruan abia­ra­zi duen ofen­tsi­ba eta espe­ri­men­tu-fro­ga salatze­ko elkar­tu gara.

Azken egu­ne­tan iku­si dugun moduan Hego Eus­kal Herri­ko hain­bat ins­ti­tu­tu ire­ki dira; Eus­ko Jaur­la­ritzak martxan jarri zuen itzu­le­ra pla­na­ren ondo­rio. Behar aka­de­mi­ko han­di­rik izan gabe ikas­le lan­gi­leok hurren­go urte­ko kur­tso hasie­ra­ra lagin gisa era­bi­li nahi gai­tuz­te. Hori dela eta, Ikas­le Aber­tza­leok gre­ba deial­di muga­ga­be dei­tu genuen, hain zuzen espe­ri­men­tu hau geratze­ko asmoz.

Zehaz­ki hurren­goa­ga­tik buru­tu genuen gre­ba deial­dia: Kla­se pre­sen­tzia­len itzu­le­ra pla­na ber­tan behe­ra uztea exijitze­ko egin dugu gre­ba. Horren ordez, ikas­tur­te aka­de­mi­koa amai­tutzat ema­tea eta hiru­ga­rren eba­lua­zio­ko ira­kas­gaien gain­di­pen auto­ma­ti­koa apli­katzea eta opo­rren ohi­ko irau­pe­na erres­pe­tatzea exiji­tu dugu, kla­se tele­ma­ti­koe­ta­ko edu­kia eba­luatze­ko ber­me­rik ez dagoe­la­ko eta kla­see­ta­ra itzul­tzea lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­koa delako.

Ala­bai­na, Selek­ti­bi­ta­tea pres­tatze­ko urte­ro­ko boron­da­tez­ko kla­seak zein Lan­bi­de Hezi­ke­te­ta­ko azter­ke­tak dituz­ten ikas­leek erre­for­tzu­ko kla­se pre­sen­tzia­lak iza­tea posi­ti­boa dela uste dugu, betie­re segur­ta­sun neu­rri apro­po­sak apli­katzen badi­ra eta asis­ten­tzia ez bada derri­go­rrez­koa. Bada­ki­gu Selek­ti­bi­ta­tea­ren izae­ra kla­sis­ta eta arrotza dela, bai­na bada­ki­gu bes­te­rik gabe ber­tan behe­ra uzteak ikas­le lan­gi­leon­gan era­gin nega­ti­boa izan­go due­la ere. Beraz, ohi­ko Selek­ti­bi­ta­te­ren ordez ikas­leoi erraz­ta­su­nak eman­go diz­ki­gun bes­te eba­lua­zio modu pre­sen­tzial bat ezar­tzea alda­rri­katzen dugu.

Hala eta guz­tiz ere, kon­tuan edu­ki behar dugu, orain­dik ere, hezi­gu­neen ire­kie­ra posi­ble dela eta ez badi­tuz­te eza­rri­ta­ko neu­rriak betetzen ire­kie­ra gau­za dadin, aurrean izan­go gaituztela!

Esan beza­la, kur­tsoa­ren berre­zar­pen fal­tsu hau nor­ma­li­ta­te berria­ren apli­ka­zio saia­ke­ra gisa uler­tzen dugu, azken honek hain­bat erre­for­ma jus­ti­fi­katze­ko balio izan due­ta; Ikas­ke­tek kali­ta­te gale­ra oro­ko­rra iza­ten ari dira. Gizar­te­ko espa­rru guz­tie­tan era­gin­go duen pro­le­ta­riotza­ren sakon­tzeak hez­kun­tza­ren kali­ta­tea are gehia­go kol­pa­tu­ko du: lan eta ikas-bal­din­tzen oker­tzea, ikas­ke­ta kos­tuen han­ditzea, arra­ka­la digi­ta­la, segre­ga­zioa eta abar luze bat.

Hez­kun­tza pai­ratzen ari den infor­ma­ti­za­zioa eta ikas­leon kon­trol sozia­la inten­tsi­fi­ka­tu egin da ere. Ikas­ke­ta pro­ze­sua geroz eta men­de­koa­goa da, Goo­gle beza­la­ko kor­po­ra­zio han­die­ki­ko, azken horiek hez­kun­tzan duten inter­ben­tzio tek­ni­koa­ren gai­ta­su­na han­di­tuz. Era berean, kon­trol sozia­le­ra­ko tek­no­lo­gien pisua han­ditzea aurrei­kus­ten dugu, Inika eta Ale­xia beza­la­ko apli­ka­zioen bitar­tez, esaterako.

Horri guz­tia­ri aurre egi­te­ko, hez­kun­tza­ren gai­ne­ko lan­gi­le kon­tro­la­ren beha­rri­za­na nabar­men­du nahi dugu, ikas­le lan­gi­leon defen­tsa­ra­ko ber­me baka­rra da-eta, hala nola, kali­ta­tez­koa eta uni­ber­tsa­la izan­go den hez­kun­tza­ren erai­kun­tza ahal­bi­detzen
duen bal­din­tza.

Hau guz­tia­ga­tik, argi izan deza­te­la ez orain ezta hurren­go kur­tsoan ere, ikas­le lan­gi­leon aur­ka­ko era­so­rik onar­tu­ko dugu­nik! Ikas­le lan­gi­leon defen­t­sa gau­zatze­ko esku­ra ditu­gun balia­bi­de guz­tiak arti­ku­la­tu­ko digu­tu­la, lan­gi­leok ez ditza­gun ondo­rioak ordaindu!

Gora ikas­leon borro­ka!
Gora lan­gi­leon borroka!

Ikas­le Aber­tza­leak
2020/​5/​29

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *