Ema­ku­meen aur­ka­ko indar­ke­ria­ren kon­tra­ko egu­na | BERRI OTXOAK

Aza­roa­ren 25ean Indar­ke­ria Matxis­ta­ren Aur­ka­ko Nazioar­te­ko Egu­na dela eta, 20 elkar­te femi­nis­tak dei­tu­ta­ko XXI martxa­ren aurkezpena

Ezke­rral­de­ko eta Meatzal­de­ko ema­ku­me tal­deek indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka­ko urte­ro­ko martxa dei­tu dute larun­bat honetarako.Santurtzi eta Bara­kal­do arte­ko mobi­li­za­zioa. 11:30ean abia­tu­ko da San­tur­tzi­ko Kabie­ces biri­bil­gu­ne­tik eta 13:00etan amai­tu­ko da Bara­kal­do­ko Herri­ko Plazan.

Una vein­te­na de aso­cia­cio­nes de muje­res con­vo­ca una mar­cha por el día con­tra la vio­len­cia machista

Una vein­te­na de orga­ni­za­cio­nes de muje­res de la Mar­gen Izquier­da y Zona Mine­ra ha con­vo­ca­do una mar­cha este sába­do 21 de noviem­bre, entre San­tur­tzi y Bara­kal­do, con moti­vo de la cele­bra­ción el 25 de noviem­bre del Día Inter­na­cio­nal de la Eli­mi­na­ción de la Vio­len­cia con­tra la Mujer. La pro­tes­ta comen­za­rá a las 11.30 en la roton­da de Kabie­ces en San­tur­tzi y se espe­ra que fina­li­ce en Bara­kal­do a las 13.00 horas, en la Herri­ko Plaza.


Pren­t­sa oharra

2020KO AZAROAREN 25EKO MANIFESTUA

Ezke­rral­de­ko eta Meatzal­de­ko ema­ku­me-elkar­teek eta tal­de femi­nis­tek, Indar­ke­ria Matxis­ta­ren aur­ka­ko Nazioar­te­ko Egu­na dela eta,azaroaren 25eko martxa alda­rri­katzai­lea aur­kez­ten dugu, ‘Gure ahotsak, gure inda­rra’ lelopean

Indar­ke­ria matxis­ta, giza esku­bi­deen urra­ke­ta bat da eta ema­ku­meen* gor­putzen aur­ka­ko dis­kri­mi­na­zio mota bat, gene­roan oina­rri­tu­ta­ko indar­ke­ria guz­tiak izen­datzen ditue­na eta izae­ra fisi­ko, sexual, psi­ko­lo­gi­ko, eko­no­mi­ko eta ins­ti­tu­zio­na­le­ko kal­teak edo sufri­men­duak era­gi­ten ditue­na da, gizar­tea­ren arlo guz­tie­tan zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma kapi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­kal eta arra­zis­ta­ren ondo­rioa da: etxee­tan, kalee­tan, lanean, ikas­tetxee­tan, sare sozia­le­tan, egu­ne­ko zen­troe­tan, ospitaletan…

Gai­ne­ra, osa­sun, gizar­te eta eko­no­mi kri­siak, covid19ak area­go­tu due­na, are gehia­go larria­go­tu ditu ema­ku­me guz­tiok jasa­ten ditu­gun indar­ke­ria matxis­ta­ren egoerak

Eus­kal Herrian, 2020 urtean zehar, lau emakume*erailak izan dira; bi Eus­kal Auto­no­mia Erki­de­goan (EAE), Meatzal­dean zehaz­ki; eta bi Iparralden.

Irai­le­ra arte 3.253 ema­ku­me izan dira indar­ke­ria matxis­ta­ren bik­ti­ma, 1.803 Biz­kaian. EAEn 4.000 era­so matxis­ta baino gehia­go izan dira, Eus­ko Jaur­la­ritzak jaki­te­ra eman dituen datu ofi­zia­len arabera.

Argi dago Jus­ti­zia hete­ro­pa­triar­ka­la dela, sis­te­ma judi­zia­lak ez gai­tu babes­ten eta era­kun­deek ez dute irmo jokatzen errea­li­ta­te horren aurrean.

Naz­ka­tu­ta gau­de! Martxan gau­de eta indar­ke­ria matxis­ta­ren mila aur­pe­gien aur­ka mobi­li­zatzen gara: era­so sexis­tak, sexu-era­soak eta bes­te indar­ke­ria batzuk, hala nola fisi­koa, psi­ko­lo­gi­koa, eko­no­mi­koa eta instituzionala.

Adi­bi­de argia Gura­soen Alie­na­zio Sin­dro­mea (SAP) ize­ne­koa da, ere­mu ins­ti­tu­zio­nal eta juri­di­koe­tan ema­ku­meei eta seme-ala­bei gezu­rre­kin era­sotzen die­na. Isi­lik eta bel­du­rrez nahi gai­tuz­te, bai­na guk esa­ten dugu gure ahotsak gure inda­rra dela.

Indar­ke­ria matxis­ta des­age­rra­raz­te­ko, alda­ke­tak bul­tza­tu behar dira, hona­ko hauek lehenetsiz:

– Pre­ben­tzioa hez­kun­tza-ere­mu guz­tie­tan, komu­ni­ka­bi­dee­tan, lan‑, osa­sun- eta
bizi­te­gi-ere­mue­tan.
– Ema­ku­meen* ahal­dun­tzea, auto­de­fen­t­sa femi­nis­ta­ren bidez alda­ke­ta­ra­ko ezin­bes­te­ko bide gisa.
– For­ma­kun­tza femi­nis­ta, bizi garen ere­du kapi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­kal eta arra­zis­ta­re­ki­ko kri­ti­koa iza­tea ahal­bi­de­tu­ko duena.

Horre­ga­tik, ezin­bes­te­koa da komu­ni­ka­bi­deek ikus­pe­gia aldatzea, ez gaitza­te­la bik­ti­ma ahul gisa iku­si, ger­tae­rak beren ize­ne­kin izen­da­tuz, izu­ga­rri­ke­riak ema­ten bai­tiz­ki­gu bortxa­tu­ta­ko ema­ku­meei buruz hitz egi­ten entzuteak.

Fokua gizon era­sotzai­leen­gan jar­tzea nahi dugu. Kon­ta­ki­zu­na ere ema­ku­meen aur­ka­ko indar­ke­ria da. Jen­dar­teak tra­tu txa­rren egi­leak publi­ko­ki gaitzes­ten ez dituen bitar­tean, inoiz ez da behar beza­la balo­ra­tu­ko era­sotzai­lea­ren erantzukizuna.

Bes­tal­de, pre­mia zehatzei eran­tzun behar zaie, eta, horre­ga­tik, era­kun­deei eta uda­lei (herri­ta­rren­gan­dik hur­bi­len dau­de­nak dire­la­ko) eskatzen diz­kie­gu indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka borro­katze­ko neu­rriak eta balia­bi­deak, kon­tzien­tzia eta sen­tsi­bi­li­ta­te femi­nis­ta duten pro­fe­sio­na­le­kin bate­ra, are gehia­go, covid19 egoe­ra­re­kin, hona­ko hauez gain:

• Pres­ta­zio eko­no­mi­ko dui­nak, azka­rrak eta nahi­koak, bai­ta alo­kai­ru sozia­lak.
• Larrial­di­ko ahol­ku­la­ritza-zen­troak, arre­ta juri­di­ko eta psi­ko­lo­gi­koa­re­kin
• Gene­ro-indar­ke­ria­ren arlo­ko 24 ordu­ko gizar­te-zer­bitzuak eta epai­te­gi espe­zi­fi­koak, pres­ta­kun­tza femi­nis­ta egiaz­ta­tua duten pro­fe­sio­na­le­kin.
• Aurrez aurre­ko arre­ta, ema­ku­meek behar dituz­ten balia­bi­de guz­tie­tan
• Era­sotzai­leen bereha­la­ko kon­tro­la eta zain­goa.
• Bereha­la­ko babes-agin­duak.
• Harre­ra-pisuak uda­le­rri guz­tie­tan, ema­ku­me guz­tien beha­rre­ta­ra ego­ki­tu­ta eta esku­ra­ga­rri.
• Indar­ke­ria matxis­ta­ren bik­ti­ma diren adin­ga­beak babes­te­ko pro­to­ko­lo era­gin­kor bat akti­batzea.
• Gene­ro-indar­ke­ria­ko zan­tzuak dau­de­nean, bisi­ta­rik edo zain­tza­rik ez ema­tea.
• Arre­ta-zer­bitzu publi­koak eta doa­koak (haur­tzain­de­giak, jan­to­kiak, egoitza publi­koak)
• Auto­de­fen­t­sa femi­nis­ta­ri buruz­ko pres­ta­kun­tza, doa­koa eta esku­ra­ga­rria.
• Ber­din­ta­su­na­ri, sexu-aniz­ta­su­na­ri, hez­ki­detza­ri eta gene­ro-indar­ke­ria­ri buruz­ko pres­ta­kun­tza-pla­nak ezar­tzea, eus­kal kurri­ku­lu­mean adie­raz­ten den beza­la.
• Indar­ke­ria matxis­ta­ren mila aldeak iru­di­katzen dituz­ten sen­tsi­bi­li­za­zio-kan­pai­nak.
• Espa­zio guz­tiak ema­ku­meen­tzat ere bizi­ga­rriak dire­la bermatzea.

Balia­bi­de horiek guz­tiak iris­ga­rriak, ego­ki­tuak eta era­kun­deek nahi­taez bete beha­rre­koak iza­tea exijitzen dugu, eta balia­bi­deen arte­ko lana modu era­gin­ko­rrean koordinatzea.

Azke­nik, dei egi­ten dio­gu jen­dar­te osoa­ri kon­tzien­tzia har­tze­ra eta jar­du­te­ra, eta, bere­zi­ki, gu guz­tioi, ema­ku­me guz­tioi, lan­ki­de eta alia­tu femi­nis­toi. Anitzak gara, pare­ga­beak gara, ema­ku­meak* gara eta batu­ta gau­de eta egon­go gara!

Aur­ten Aban­to-Zier­be­nan erail zituz­ten bi ema­ku­meen­tzat ere oroitza­pen bere­zia izan nahi dugu gaur. Pao­la eta Miren, gure oroi­me­nean zau­de­te. Gaur sala­ke­ta egu­na da, bihar, etzi eta egu­ne­ro gure borro­ka izan­go den beza­la. Bote­rea dugu eta erres­pe­ta­tuak iza­te­ko esku­bi­dea dugu.

Indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka gure ahotsak, gure inda­rra!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Ande­re Bidatz Por­tu­ga­le­te­ko Tal­de femi­nis­ta
Argi­tan Bara­kal­do­ko Ema­ku­meen­tza­ko Ahol­ku Etxea
Aso­cia­cio­nes Cul­tu­ra­les de Muje­res de Gallar­ta, Ortue­lla, Zier­be­na, Mus­kiz y Las Ami­gas de Por­tu­ga­le­te.
Aso­cia­ción de Muje­res Alaiak de Men­di Alde de Ron­te­gi
Aso­cia­ción de Muje­res Emel­ka de Las Carre­ras
Aso­cia­ción de Muje­res de San­fuen­tes
Aso­cia­ción de Muje­res Neba-Neba de Ses­tao
Baga­bil­tza
Cen­tro Cul­tu­ral de la Mujer de Mama­ri­ga, San­tur­tzi
Ema­ri Ses­tao­ko Tal­de Femi­nis­ta
Fekoor Comi­sión de Mujer por la Igual­dad
Goran­tza Aso­cia­ción de muje­res para la salud
Gru­po de Muje­res de Tra­pa­ga­ran Ama­ris
Ire­tar­gi Bara­kal­do­ko Ema­ku­me Femi­nis­ta
Koral Alai­ta­su­na de Ses­tao
Lore More Por­tu­ga­le­te­ko Ema­ku­me gaz­teak
Mal­va­lo­ca de Mus­kiz
Mari­ma­tra­ka San­tur­tzi­ko Tal­de Femi­nis­ta
Por­tu­ga­le­te­ko Mugi­men­du Femi­nis­ta
TNT femi­nis­ta (Tra­pa­ga­ran­go tal­de feminista)


MANIFIESTO 25N 2020

Las aso­cia­cio­nes de muje­res y gru­pos femi­nis­tas de Mar­gen Izquier­da y Zona Mine­ra pre­sen­ta­mos La mar­cha rei­vin­di­ca­ti­va del 25N, Día Inter­na­cio­nal con­tra la Vio­len­cia Machis­ta, bajo el lema ‘Nues­tras voces, nues­tra fuerza’.

La vio­len­cia machis­ta, enten­di­da como una vio­la­ción de los dere­chos huma­nos y una for­ma de dis­cri­mi­na­ción con­tra los cuer­pos de las muje­res*, que desig­na todos los actos de vio­len­cia basa­dos en el géne­ro e impli­can o pue­den impli­car daños o sufri­mien­tos de natu­ra­le­za físi­ca, sexual, psi­co­ló­gi­ca, eco­nó­mi­ca e ins­ti­tu­cio­nal, es con­se­cuen­cia del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­cal y racis­ta que nos opri­me en todos los espa­cios de la socie­dad: en los hoga­res, en las casas, en las calles, en los empleos, en los tra­ba­jos, en los cen­tros de estu­dios, en las redes socia­les, en cen­tros de día y hospitales…

Ade­más, la cri­sis sani­ta­ria, social y eco­nó­mi­ca, agu­di­za­da por el covid19, ha agra­va­do más si cabe, las situa­cio­nes de vio­len­cia machis­ta que sufri­mos todas las mujeres*

En Eus­kal Herria, en lo que lle­va­mos de 2020 han sido ase­si­na­das cua­tro muje­res*: dos en la Comu­ni­dad Autó­no­ma Vas­ca (CAV),concretamente en la Zona Mine­ra; y dos en Iparralde.

Has­ta sep­tiem­bre de este año se han con­ta­bi­li­za­do 3.253 muje­res víc­ti­mas de la vio­len­cia machista,1.803 en Bizkaia.

En la CAV ha habi­do más de 4.000 agre­sio­nes machis­tas, según datos ofi­cia­les que ha hecho públi­cos el Gobierno Vasco.

Es evi­den­te que la Jus­ti­cia es hete­ro­pa­triar­cal, el sis­te­ma judi­cial no nos pro­te­ge y las ins­ti­tu­cio­nes no actúan con fir­me­za fren­te a esta realidad.

¡Esta­mos har­tas! Esta­mos en mar­cha y nos movi­li­za­mos con­tra las mil caras de la vio­len­cia machis­ta: agre­sio­nes sexis­tas, agre­sio­nes sexua­les y otras vio­len­cias como la físi­ca, psi­co­ló­gi­ca, eco­nó­mi­ca e institucional.

Un ejem­plo es la apli­ca­ción del lla­ma­do Sín­dro­me Alie­na­ción Paren­tal (SAP), que agre­de con men­ti­ras a muje­res e hij@s en ámbi­tos ins­ti­tu­cio­na­les y jurí­di­cos. Nos quie­ren calla­das y con mie­do pero noso­tras afir­ma­mos que nues­tras voces son nues­tra fuerza.

Para avan­zar en la erra­di­ca­ción de la vio­len­cia machis­ta es nece­sa­rio pro­pi­ciar cam­bios, priorizando:

– La pre­ven­ción en todos los ámbi­tos edu­ca­ti­vos, medios de comu­ni­ca­ción, espa­cio labo­ral, sani­ta­rio y resi­den­cial.
– El empo­de­ra­mien­to de las muje­res como vía impres­cin­di­ble para el cam­bio a tra­vés de la auto­de­fen­sa femi­nis­ta.
– Y la for­ma­ción femi­nis­ta que per­mi­ta a la socie­dad ser crí­ti­ca con el mode­lo capi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­cal y racis­ta en el que vivimos.

Por esto es impres­cin­di­ble que los medios de comu­ni­ca­ción cam­bien el enfo­que, que no se nos visi­bi­li­ce como víc­ti­mas vul­ne­ra­bles, deno­mi­nan­do los hechos por su nom­bre, por­que nos due­le horro­res oír hablar de muje­res vio­len­ta­das. Que­re­mos que el foco se pon­ga en los hom­bres agre­so­res. El rela­to tam­bién es vio­len­cia hacia las mujeres.

Mien­tras la socie­dad no repu­die y con­de­ne públi­ca­men­te a los mal­tra­ta­do­res, nun­ca será sufi­cien­te­men­te valo­ra­da la res­pon­sa­bi­li­dad del agresor.

Por otro lado, se debe aten­der a las nece­si­da­des con­cre­tas y por ello exi­gi­mos a las Ins­ti­tu­cio­nes y a los Ayun­ta­mien­tos (por ser los más cer­ca­nos a la pobla­ción) y más aún esta situa­ción del covid19 medi­das y recur­sos con pro­fe­sio­na­les con con­cien­cia y sen­si­bi­li­dad femi­nis­ta para luchar con­tra la vio­len­cia machista:

● Pres­ta­cio­nes eco­nó­mi­cas dig­nas, rápi­das y sufi­cien­tes, ade­más de alqui­le­res socia­les.
● Cen­tros de ase­so­ra­mien­to de urgen­cia con aten­ción jurí­di­ca y aten­ción psi­co­ló­gi­ca gra­tui­ta y acce­si­ble.
● Ser­vi­cios socia­les y juz­ga­dos espe­cí­fi­cos de vio­len­cia de géne­ro de 24 horas con pro­fe­sio­na­les con for­ma­ción femi­nis­ta acre­di­ta­da.
● Aten­ción pre­sen­cial en todos los recur­sos nece­sa­rios para la aten­ción de las muje­res*
● Con­trol y vigi­lan­cia al agresor/​maltratador de for­ma inme­dia­ta.
● Órde­nes de pro­tec­ción inme­dia­ta que no sean papel moja­do.
● Pisos de aco­gi­da en todos los muni­ci­pios adap­ta­dos y acce­si­bles a las nece­si­da­des de todas las muje­res.
● Acti­va­ción de un pro­to­co­lo efec­ti­vo que pro­te­ja a meno­res víc­ti­mas de vio­len­cia machis­ta.
● No con­ce­der visi­tas ni cus­to­dias cuan­do haya indi­cios de vio­len­cia de géne­ro.
● Ser­vi­cios de aten­ción públi­cos y gra­tui­tos (guar­de­rías, come­do­res, resi­den­cias…)
● For­ma­ción en auto­de­fen­sa femi­nis­ta gra­tui­ta y acce­si­ble.
● Implan­tar pla­nes de for­ma­ción en igual­dad, diver­si­dad sexual, coedu­ca­ción y vio­len­cia de géne­ro, tal como se indi­ca en el currí­cu­lum vas­co.
● Cam­pa­ñas de sen­si­bi­li­za­ción que repre­sen­ten las mil caras de la vio­len­cia machis­ta.
● Ase­gu­rar que todos los espa­cios resul­ten habi­ta­bles tam­bién para las mujeres.

Exi­gi­mos que todos estos recur­sos sean acce­si­bles, adap­ta­dos y de obli­ga­do cum­pli­mien­to para las ins­ti­tu­cio­nes y que el tra­ba­jo entre recur­sos sea en coor­di­na­ción efectiva.

Por últi­mo, hace­mos un lla­ma­mien­to a toda la socie­dad a tomar con­cien­cia y actuar, y en espe­cial a todas noso­tras, muje­res, com­pa­ñe­ras y alia­das femi­nis­tas. ¡Somos diver­sas, somos úni­cas, somos muje­res y esta­mos y esta­re­mos unidas!

Hoy tam­bién que­re­mos tener un recuer­do espe­cial para las dos muje­res que fue­ron ase­si­na­das en Aban­to-Zier­be­na este año. Pao­la y Miren, estáis en nues­tra memo­ria. Hoy es un día de denun­cia, como lo será maña­na, pasa­do y cada día en nues­tra lucha. Tene­mos el poder y tene­mos el dere­cho a ser respetadas.

¡¡¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA… NUESTRAS VOCES, NUESTRA FUERZA!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Ande­re Bidatz Por­tu­ga­le­te­ko Tal­de femi­nis­ta
Argi­tan Bara­kal­do­ko Ema­ku­meen­tza­ko Ahol­ku Etxea
Aso­cia­cio­nes Cul­tu­ra­les de Muje­res de Gallar­ta, Ortue­lla, Zier­be­na, Mus­kiz y Las Ami­gas de Por­tu­ga­le­te.
Aso­cia­ción de Muje­res Alaiak de Men­di Alde de Ron­te­gi
Aso­cia­ción de Muje­res Emel­ka de Las Carre­ras
Aso­cia­ción de Muje­res de San­fuen­tes
Aso­cia­ción de Muje­res Neba-Neba de Ses­tao
Baga­bil­tza
Cen­tro Cul­tu­ral de la Mujer de Mama­ri­ga (San­tur­tzi)
Ema­ri Ses­tao­ko Tal­de Femi­nis­ta
Fekoor Comi­sión de Mujer por la Igual­dad
Goran­tza Aso­cia­ción de muje­res para la salud
Gru­po de Muje­res de Tra­pa­ga­ran Ama­ris
Ire­tar­gi Bara­kal­do­ko Ema­ku­me Femi­nis­ta
Koral Alai­ta­su­na de Ses­tao
Lore More Por­tu­ga­le­te­ko Ema­ku­me gaz­teak
Mal­va­lo­ca de Mus­kiz
Mari­ma­tra­ka San­tur­tzi­ko Tal­de Femi­nis­ta
Por­tu­ga­le­te­ko Mugi­men­du Femi­nis­ta
TNT femi­nis­ta (Tra­pa­ga­ran­go tal­de feminista)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *