Selek­ti­bi­ta­tea­ri ez! : Ikas­le Abertzaleak

Ezohi­ko­ta­su­na nagu­si den unean dator uni­ber­tsi­ta­te­ra­ko sar­bi­de pro­ba. Aur­ten, Ipar Eus­kal Herrian, Baxoa ber­tan behe­ra gera­tu da, eta ikas­le­ria­ren arra­ka­la area­gotze­ko auke­ra ahal­bi­de­tu­ko du horrek. Selek­ti­bi­ta­tea­ren ohi­ko deial­dia, berriz, ekai­na­ren 23, 24, 25 eta 26an egin­go da Nafa­rroan eta, 6, 7 eta 8an EAEn. Data horiek ikas­leon opo­rrak labur­tzen dituz­te kasu­rik one­nean eta beha­rrez­koa zai­gun lan epealdia […]

Kri­si kapi­ta­lis­ta­ren tes­tuin­gu­ru­ko ofen­tsi­ba bur­ge­sa eta espe­ri­men­tu-fro­ga salatze­ko elka­rre­ta­ratzea : Ikas­le Abertzaleak

Gaur, bur­ge­siak hez­kun­tzan kri­si kapi­ta­lis­ta­ren tes­tuin­gu­ruan abia­ra­zi duen ofen­tsi­ba eta espe­­ri­­me­n­­tu-fro­­ga salatze­ko elkar­tu gara. Azken egu­ne­tan iku­si dugun moduan Hego Eus­kal Herri­ko hain­bat ins­ti­tu­tu ire­ki dira; Eus­ko Jaur­la­ritzak martxan jarri zuen itzu­le­ra pla­na­ren ondo­rio. Behar aka­de­mi­ko han­di­rik izan gabe ikas­le lan­gi­leok hurren­go urte­ko kur­tso hasie­ra­ra lagin gisa era­bi­li nahi gai­tuz­te. Hori dela eta, Ikas­le Aber­tza­leok greba […]

Ikas­tetxee­ta­ra itzul­tze­ko pla­na­ren aurrean ikas­leok gre­ba : Ikas­le Abertzaleak

Ikas­tur­tea­ren amaie­ra, gain­ditze auto­ma­ti­koa eta opo­rrak erres­pe­tatzea exijitzen dugu Azken berrien ara­be­ra, maiatza­ren 25etik aurre­ra hain­bat eta hain­bat ikas­le gure ikas­tetxe­ra itzu­li behar­ko gara, gure ikas­tetxe­ko zuzen­da­ritzak horre­la era­ba­kitzen badu behin­tzat. Eus­ko Jaur­la­ritza egun bate­tik bes­te­ra aldatzen ari da era­ba­kiak, hez­kun­tza komu­ni­ta­tea­ren par­te garen mila­ka per­tso­na­ren etor­ki­zun eta ongi­za­tea­re­kin ardu­ra­ga­be­ke­riaz joka­tuz. Horren aurrean, Biga­rren Hezkuntzan […]

#Maiatzak1| Basa­ke­ria kapi­ta­lis­ta­ren aurrean, lan­gi­le anto­la­kun­tza! : Ikas­le Abertzaleak

Gaur maiatza­ren lehe­na dugu, Lan­gi­leon Egu­na. Gaur­ko egu­na, ordea, sal­bues­pen egoe­ran bizi dugu, izan ere, Covid-19a­­ren tes­tuin­gu­ruan bur­ge­siak dekre­ta­tu duen alar­mak etxean sar­tze­ra derri­gor­tu gai­tu. Alda­rri­katze­ko era alda­tu behar izan dugu, mamia ez: sozia­lis­moa­ren alda­rriak gaur­ko­ta­sun osoa du egun­go egoe­ran. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ez da osa­tu 2008ko kri­sial­dia­ren oste­tik eta, gai­ne­ra, adie­raz­le eko­no­mi­ko gehie­nek dio­ten moduan, ate […]

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren bidean, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la erai­ki! : Ikas­le Abertzaleak

Ikas­le Aber­tza­leon­tzat ezin­bes­te­koa da Eus­kal Herri­ko lan­gi­le­riak pai­ratzen duen zapal­kun­tza nazio­na­la mahai-gai­­ne­­ratzea eta berau gain­ditze­ko beha­rrez­ko­ta­su­na sei­na­latzea. Are gehia­go gaur, Abe­rri Egu­nean. Eus­kal Herria nazio beza­la kons­ti­tuitze­ko aba­gu­ne guz­tiak ezez­ta­tuak dira Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tu bur­ge­sen­ga­tik. Hain zuzen ere, Eus­kal Herria nazio gisa ez da errea­li­za­tua izan: egi­tu­ra sozioe­ko­no­mi­ko moderno ‑nazio-esta­­tu- moduan ez bai­ta egikaritu. […]

EL PROGRAMA | QUE LAS CONSECUENCIAS NO LAS PAGUE LA CLASE TRABAJADORA Que las con­se­cuen­cias no las pague la cla­se tra­ba­ja­do­ra : Ikas­le Abertzaleak

El pro­gra­ma en pdf: Que las con­se­cuen­cias no las pague la cla­se tra­ba­ja­do­ra Las con­se­cuen­cias del esta­do de excep­ción están sien­do duras en el ámbi­to edu­ca­ti­vo y los estu­dian­tes somos tes­ti­gos direc­tos de ello. En las últi­mas sema­nas la situa­ción gene­ral ha sido con­fu­sa y cam­bian­te, y las deci­sio­nes rela­ti­vas a la edu­ca­ción y a nues­tro pro­ce­so de apren­di­za­je tam­bién lo […]

Ondo­rioak ez ditza­la lan­gi­le kla­seak ordain­du : Ikas­le Abertzaleak

Pro­gra­ma pdf for­ma­tuan: Ondo­rioak ez ditza­la lan­gi­le kla­seak ordain­du Sal­bues­pen egoe­ra­ren ondo­rioak gogo­rrak iza­ten ari dira hez­kun­tzan eta horren leku­ko zuze­nak gara ikas­leak. Azken astee­tan egoe­ra oro­ko­rra naha­sia eta alda­ko­rra izan da, eta hez­kun­tza­ri eta gure ikas­ke­ta pro­ze­sua­ri dagoz­kien era­ba­kiak ere horre­la­koak izan dira, zurru­mu­rruz ingu­ra­tuak eta oso alda­ko­rrak. Badi­ru­di egoe­ra egon­kor­tzen ari dela eta […]

Sal­bues­pen egoe­ra dela eta Ikas­le Aber­tza­leon oha­rra : Ikas­le Abertzaleak

Ikas­le Aber­tza­leok bat egi­ten dugu Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ren kan­pai­na poli­ti­koa­re­kin eta egoe­raz egi­ten duen ana­li­sia­re­kin. Mun­du mai­la­ko osa­sun larrial­dia­re­kin bate­ra ema­ten ari den bur­ge­sia­ren ofen­tsi­ba poli­ti­koa­ri aurre egi­te­ko kon­pro­mi­so osoa adie­ra­zi nahi dugu Ikas­le Aber­tza­leok. Alar­ma egoe­ra hau osa­sun larrial­dia­ri aha­lik eta era era­gin­ko­rre­nean aurre egi­te­ko tres­na neu­troa baino sal­bues­pen egoe­ra bat dela uste dugu. […]

OHARRA| Hego Eus­kal Herri­ko ikas­tetxe eta uni­ber­tsi­ta­teen jar­due­ra­ren ete­tea dela eta, Ikas­le Aber­tza­leon oha­rra : Ikas­le Abertzaleak

Biz­kaia, Ara­ba, Gipuz­koa eta Nafa­rroa­ko ikas­tetxe eta cam­pu­sak itxi dituz­te Covid-19 biru­sa­ren zabal­pe­na­ri aurre egi­te­ko pre­ben­tzio neu­rri modu­ra. Neu­rri horren hari­ra, eta egoe­ra naha­sia dela jaki­nik, Ikas­le Aber­tza­leok ondo­ren­goa adie­ra­zi nahi dugu: 1‑Martxoaren 26an Hego Eus­kal Herri­ko biga­rren hez­kun­tza eta lan­bi­de hezi­ke­ta­ko zen­troe­tan eta uni­ber­tsi­ta­tee­tan dei­tu genuen ikas­le gre­ba ezin­go da aurrei­ku­si genuen moduan gara­tu: heziguneetan […]

M8| HEZKUNTZATIK EMAKUME LANGILEON ANTOLAKUNTZARI EKIN! : Ikas­le Abertzaleak

Urte­ko gai­non­tze­ko egun guz­tien gisa­ko borro­ka egu­na bada ere, martxoa­ren 8ak badu izae­ra his­to­ri­ko bat, mili­tan­te iraul­tzai­leon­tzat garran­tzia bere­zia due­na. 1910ko ema­ku­me sozia­lis­ten II. Inter­na­zio­na­lean bil­du­ta­ko ema­ku­me lan­gi­leek Ema­ku­me Lan­gi­lea­ren Nazioar­te­ko Egun beza­la izen­da­tu zuten. His­to­rian zehar lan­gi­le kla­sea­ren bai­tan eman diren borro­ka ezber­di­nak desitxu­ratze­ko hau­tu gar­bia du bur­ge­siak, Ema­ku­me Lan­gi­lea­ren Nazioar­te­ko Egu­nean zuzen­ki era­gi­nez: borroka […]