Sor­tu­ren 3. kon­fe­ren­tzia. Zaha­rrak berri /​Ter­ce­ra Con­fe­ren­cia de Sor­tu. Más de lo mismo

[EUS]

Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditugu.

Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala nola, une batean eus­ko bur­ge­sia­re­kin itun­du­ta­ko esta­tu­tu berriaz ari dira, eta ondo­ren ez dute gogo­ko euren burua auto­no­mis­tatzat jotzea. Agian Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko esta­tu­tua Espai­nia­ren gehi­ga­rri bat bes­te­rik ez dela­koan gau­de­la­ko asko eta asko Eus­kal Herrian.

Hori da Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren hel­bu­ru estra­te­gi­koei uko egi­teak eta sis­te­man txer­tatzeak dakar­te­na eta, aldi berean, «ez da ezer ger­tatzen, beti­koak bai­ka­ra» alda­rri­ka­tu egi­ten dute. Azken batean, eski­zo­fre­nia hut­sa edo gezu­rre­tan aritzen dira, eus­kal sozial­de­mo­kra­zia­ri (kapi­ta­lak ego­ki­tu­ta­ko fun­tzioa ezku­tatze­ko, dela eskui­ne­koa, dela zen­tro­koa edo ezkerrekoa.

 

Modu horre­ta­ra, 1978ko erre­gi­me­na­re­kin haus­te­ko nahia adie­raz­ten dute eta, aldi berean, harro dau­de GAL-PSOE­ri eman­da­ko botoaz, «eus­kal gizar­tea­ren» alde berri­ro boz­ka­tu­ko dute­la esa­nez (Iña­rri­tu, sio­nis­moa­ren defen­datzai­le). Modu berean, eta due­la gutxi azpi­ma­rratzen genuen beza­la, «eus­kal gizar­tea» tes­ti­gu gisa jarri ohi dute eten­ga­be, une oro egi­tea exijitzen die­te­na josi edo apurtzeko.

Aldi berean, hiru erreie­ta­ko pro­ze­su inde­pen­den­tis­ta aipatzen dute (Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa edo Eus­ka­di, Nafa­rroa Garaia eta Ipa­rral­de). Hiru errei eta errit­mo des­ber­di­nak, eta magia bidez eus­kal inde­pen­den­tzia osa­tu­ko dute 2026. urte­ra­ko, bai ika­ra­ga­rria! Zeri­ku­si­rik izan­go ote dute Ipar Ame­ri­ka­ko inpe­ria­lis­te­kin (Esta­tu Batuak) dituz­ten harre­man bikai­nek? Hau da, inpe­ria­lis­ta hil­tzai­le eta terro­ris­ta horiek, kon­ti­nen­te guz­tie­ta­ko herrial­deak inba­di­tu eta sun­tsitzen dituz­ten modu­ra, agian, antzi­na­ko Jugos­la­via­ko Koso­von ger­ta­tu beza­la, Eus­ka­di­ko Esta­tua erai­kitzea buru­ratzen zaie. Jaki­tun gara kasu eta kon­di­zio ber­be­rak ez dire­la, bai­na luba­kia­ren bes­te aldean ego­nez gero, edo­zer ger­ta daiteke.

Era berean, Fron­te Inde­pen­den­tis­taz ari dira. Eus­kal­du­non alde­tik nor den nor ustez­ko Fron­te horre­tan gal­detzen dugu, kon­tuan edu­ki­ta, orain arte, eus­kal indar ins­ti­tu­zio­na­lis­tek men egi­ten dio­te­la gure oku­patzai­leen lege­ria­ri. Berri­ro dio­gu, eus­kal auto­no­mis­ta eta ins­ti­tu­zio­na­li­za­tuen artean ez dugu ikus­ten inon­go era­gi­le errea­lik hala­ko fron­tea osatzeko.

 

«78ko erre­gi­me­na­re­ki­ko» haus­tu­ra defen­datzen dute. Zer­taz ari garen jaki­te alde­ra, dik­ta­du­ra fran­kis­ta­tik dik­ta­du­ra bur­ge­se­ra iga­rotze­ko erre­for­matzat jotzen dugu erre­gi­men hori, monar­kia par­la­men­ta­ris­ta­re­kin. Bai­na, jaki­na, eus­kal gizar­tea­ren ongi­za­tea­ren alde egi­nez boz­katzen dio­te GALi, hau da, auke­ra­rik txa­rre­ne­tan onena.

Inork ez omen du herria gel­dia­raz­ten (ez dio ira­baz­ten)… bai­na argi gera­tu da 35ak, 5ak eta 47ak gel­dia­ra­zi egin zituz­te­la. Egia esan, lagin-patroi ere­du­ga­rria ez iza­teaz gain, ez dator bat goi­ko esal­dia­re­kin, batez ere, Ezker Aber­tza­lea­ren mun­duan, egi­tu­re­ta­tik askoz hara­ta­go zabal­tzen dena, esan­da­koa beti bete egi­ten zela kon­tuan edu­ki­ta eta ez alde­ran­tziz, espek­tro poli­ti­ko­rik gehie­nean ger­tatzen zen eta ger­tatzen den bezala.

 

Hala­ber, bakea eta aska­ta­su­na lehe­na­go edo geroa­go iritsi­ko dela Eus­kal Herri­ra dio­te. Horren hari­ra guk dio­gu Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa dire­la Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du his­to­ri­koak eta Ezker Aber­tza­le osoa­ren eten­ga­be­ko alda­rri­ka­pe­nik pre­zia­tue­nak. Orain, Sor­tu­ren inter­pre­ta­zioa­ren ara­be­ra, eus­kal gizar­teak nahi ditu bakea eta aska­ta­su­na. haien­tzat fro­ga­tu­ta dagoe­nez, horie­xek dira Eus­kal Herrian bizi den eus­kal herri­tar oro­ren desio­rik han­die­na, oina­rriz­ko behar guz­tiak bete­rik bai­ti­tuz­te: enple­gu dui­na, etxe­bi­zitza bai ala bai guz­tien­tzat, finan­tza­zio publi­koa­ren bidez­ko goi mai­la­ko ira­kas­kun­tza, murriz­ke­ta­rik gabe­ko osa­sun sis­te­ma publi­koa, jubi­la­zioa… Beraz, bakea eta aska­ta­su­na? Zein herriz ari dira? Oke­rre­ko gida­li­bu­rua al darabilte?

Sor­tuk orain­dik dio ezke­rre­ko boz­ka inde­pen­den­tis­ta dela kal­te­rik gehien egi­ten die­na. Bada, guk behin eta berriz hau­xe dio­gu: egoe­rak «oke­rre­ra» egi­ten bal­din badu, lehe­na­go ger­ta­tu beza­la, EH Bil­du­ren botoa GALen alde­koa izan­go da, eta hala jokatze­ko prest omen dago berri­ro ere. Guk dio­gun beza­la, eus­kal ildo poli­ti­ko kohe­ren­te eta iraul­tzai­leak kal­te egi­ten die estra­te­gia espai­no­lis­tei (sal­bues­pe­nik gabe), izan ere, ez dago onar­tze­rik etsaien aurrean hara­ki­ri egitea.

Sis­te­ma eko­no­mi­ko, kapi­ta­lis­ta eta patriar­ka­lean alda­ke­ta erra­di­ka­la egi­te­ko hel­bu­ru duen mugi­men­du edo bes­te­la­ko egi­tu­ra orok eus­kal lan­gi­le mugi­men­du inde­pen­den­te eta iraul­tzai­lea sor­tze­ko nahia ager­tzen du beti. Hala­ko mugi­men­duak alder­di, sin­di­ka­tu eta bes­te­la­ko bote­ree­ta­tik inde­pen­den­te izan behar­ko du, bai eta, bere aska­ta­sun osoa­ren sub­jek­tu era­gi­le ere. Kapi­ta­la­ri borro­ka fron­teak diber­tsi­fi­katzea intere­satzen zaio, nazio eta kla­se zapal­kun­tza ezku­tatze aldera.

Berri­ro dio­gu, 2026. urte­ra­ko Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia nahi dute, bai­na amnis­tia aipatzean izu aur­pe­gia ipin­tzen dute. Den-dena eman behar­ko da eus­kal pre­so poli­ti­koak kale­ra ate­ra eta depor­ta­tuak nahiz ihes­la­riak itzul dai­te­zen, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du osoak era­bat baz­ter­tu­ta utzi egin zitue­nak. Bai­na badio­gu ere egiaz­ko amnis­tia ezin­bes­te­koa dela gure azken hel­bu­ruak lor­tze­ko, bihar eta etzi, inola­ko zalan­tza­rik gabe, eus­kal pre­so poli­ti­ko berriak izan­go baitugu.

Ez ahaz­tu, aza­roa­ren 10a hur­bil­tzen ari den hei­nean, itxu­raz­ko plan­te­amen­du sen­do­ak gau­za­tu egin­go dire­la. Bai­na hau­tes­kun­deen ajea­ren ostean, auto­no­mia esta­tu­tu berria­ri ekin­go dio­te berri­ro ere, aldi berean, hitz egin­go dute patro­na­la­re­kin kri­sial­di eko­no­mi­ko­ren berra­ger­tze bor­titza dela kau­sa, prak­ti­kan hain­bes­te per­tso­na ezku­ta­tu nahian bada­bil ere, eta abar.

Abs­ten­tzio akti­bo eta iraul­tzai­lea­ren alde­ko dina­mi­ka erral­doi bate­ra­ko deia egi­ten dugu, bai eta, nazio aska­pe­ne­ra­ko eus­kal mugi­men­du sozia­lis­ta eta iraul­tzai­lea aha­lik eta las­te­rren osatzen lagun­tze­ko ere.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

 

2019ko irai­lean 29an

 

[ES]

No tene­mos acce­so a toda la inter­ven­ción final de dicha con­fe­ren­cia, pero si algu­nas rese­ñas de esta y otras decla­ra­cio­nes publi­ca­das en su afín medio de comu­ni­ca­ción, de mane­ra que nos apo­ya­re­mos en lo publi­ca­do en su ver­sión digi­tal para hacer algu­nas consideraciones.

Cons­ta­ta­mos que la por­ta­vo­cía o sus diri­gen­tes, y por tan­to el par­ti­do, se ha acos­tum­bra­do a mani­fes­tar algo y su con­tra­rio, a veces, en tan solo unos pocos días. Lo mis­mo nos hablan de un nue­vo esta­tu­to con la bur­gue­sía vas­ca, que son rea­cios a rei­vin­di­car­se como auto­no­mis­tas. Será por­que en Eus­kal Herria muchos vemos un apén­di­ce de Espa­ña en el esta­tu­to de las vascongadas.

Es lo que tie­ne inser­tar­se en el sis­te­ma renun­cian­do a los obje­ti­vos estra­té­gi­cos his­tó­ri­cos del MLNV, pero a la vez, recla­man­do que «no pasa nada pues somos los de siem­pre». Pura esqui­zo­fre­nia o men­ti­ra pura para escon­der la fun­ción que el capi­tal ha enco­men­da­do a la social­de­mo­cra­cia vas­ca sea de dere­cha, de cen­tro o de izquierda.

Así, mani­fies­tan su deseo de rom­per con el régi­men de 1978 y, a su vez, dicen con orgu­llo que han dado su voto al GAL-PSOE y lo vol­ve­rán a hacer por la «socie­dad vas­ca» (Iña­rri­tu, defen­sor del sio­nis­mo). A su vez, y como recien­te­men­te mani­fes­tá­ba­mos. No des­can­san en poner de tes­ti­go a «la socie­dad vas­ca» para coser o rom­per lo que en cada momen­to les exi­jan hacer.

En cues­tión de días nos hablan de auto­de­ter­mi­na­ción, pero su diná­mi­ca, casi olvi­da­da, es la de pedir que nos dejen pedir tal dere­cho fun­da­men­tal e inalie­na­ble. Esto en el len­gua­je popu­lar se cono­ce como marear la perdiz.

A la vez nos hablan de tres carri­les (vas­con­ga­das o Eus­ka­di, Nafa­rroa Garaia e Ipa­rral­de) en el pro­ce­so inde­pen­den­tis­ta. Los tres dife­ren­tes y cada cual con su rit­mo que, por arte de magia, con­for­ma­rán la inde­pen­den­cia vas­ca para el año 2026. Espec­ta­cu­lar. ¿Ten­drán algo que ver las exce­len­tes rela­cio­nes con los impe­ria­lis­tas Esta­dos Uni­dos del Nor­te de Amé­ri­ca? Es decir, lo mis­mo que estos impe­ria­lis­tas ase­si­nos y terro­ris­tas inva­den y des­tru­yen paí­ses a lo lar­go y ancho de todos los con­ti­nen­tes, igual les cua­dra cons­truir el Esta­do de Eus­ka­di como en la anti­gua Yugos­la­via lo hicie­ron con Koso­vo. Enten­de­mos que no es el mis­mo caso ni se dan las mis­mas cir­cuns­tan­cias, pero cuan­do se está al otro lado de la barri­ca­da, cual­quier cosa pue­de pasar.

Nos hablan tam­bién de un Fren­te Inde­pen­den­tis­ta. Nos pre­gun­ta­mos, des­de la par­te vas­ca, quien es quien en el supues­to Fren­te si, has­ta el momen­to, todas las fuer­zas polí­ti­cas vas­cas ins­ti­tu­cio­na­lis­tas aca­tan la ley de nues­tros ocu­pan­tes. No vemos agen­tes reales para tal Fren­te, repe­ti­mos, en la par­te vas­ca auto­no­mis­ta e ins­ti­tu­cio­na­li­za­da. Abo­gan por la rup­tu­ra con «el régi­men del 78». Para saber de qué habla­mos, enten­de­mos que es el de la refor­ma de la dic­ta­du­ra fran­quis­ta a la dic­ta­du­ra bur­gue­sa en su for­ma monár­qui­ca y par­la­men­ta­ris­ta. Pero, cla­ro, por el bien de la socie­dad vas­ca, votan al GAL como mal menor.

Dicen que nadie para (gana) al pue­blo… Lo que si ha que­da­do evi­den­te es que sí para­ron a los 35, los 5 y los 47. La ver­dad es que como patrón de mues­tra no es que sea muy modé­li­co y corro­bo­re tal afir­ma­ción. Sobre todo, cuan­do en el mun­do de la Izquier­da Aber­tza­le, bas­tan­te más amplio que sus estruc­tu­ras, siem­pre se hacía lo que se decía y no al con­tra­rio que era y es lo más común en la mayo­ría del espec­tro político.

Nos dicen tam­bién que tar­de o tem­prano Eus­kal Herria alcan­za­rá la paz y la liber­tad. Ante esto deci­mos que los anhe­los más pre­cia­dos que ha rei­vin­di­ca­do sin cesar el his­tó­ri­co MLNV y la Izquier­da Aber­tza­le en su con­jun­to, han sido la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo. Aho­ra Sor­tu inter­pre­ta que la socie­dad vas­ca desea la paz y la liber­tad. Está com­pro­ba­do que toda vasca/​o que viva en Eus­kal Herria es lo que más desea pues tie­ne cubier­tas todas sus nece­si­da­des más ele­men­ta­les: tra­ba­jo digno, vivien­da sí o sí para todas y todos, ense­ñan­za supe­rior finan­cia­da por lo públi­co, sani­dad públi­ca sin recor­tes, jubi­la­ción… Con lo cual, ¿paz y liber­tad? ¿De qué país están hablan­do? ¿No será que se han equi­vo­ca­do de manual?

Sor­tu toda­vía sigue man­te­nien­do que lo que más daño les hace es el voto inde­pen­den­tis­ta de izquier­da. Pues tam­po­co nos can­sa­mos de decir que si las cosas se pre­sen­tan «feas» el voto de EHBil­du irá para el GAL, como ya lo ha hecho y dicho que lo repe­ti­rán. Noso­tros deci­mos que a toda estra­te­gia espa­ño­lis­ta (sin excep­ción) le vie­ne mal la línea polí­ti­ca vas­ca cohe­ren­te y revo­lu­cio­na­ria que no acep­ta hacer­se el hara­ki­ri delan­te de sus enemigos.

No hay movi­mien­to u otra estruc­tu­ra que ten­ga como fin el cam­bio radi­cal del sis­te­ma eco­nó­mi­co, capi­ta­lis­ta y patriar­cal que no pre­ten­da la crea­ción de un movi­mien­to obre­ro vas­co inde­pen­dien­te y revo­lu­cio­na­rio. Movi­mien­to que habrá de ser inde­pen­dien­te de par­ti­dos, sin­di­ca­tos y otros pode­res y que sea el suje­to motor de su inte­gral libe­ra­ción. Es al capi­tal al que le intere­sa diver­si­fi­car los fren­tes de lucha para ocul­tar la opre­sión nacio­nal y de clase.

Repe­ti­mos. Pre­ten­den la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria en el 2026 y sus caras mues­tran horror si habla­mos de amnis­tía. Todo hará fal­ta para sacar a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y vuel­ta de depor­ta­dos y hui­dos que el con­jun­to del MLNV dejó mas que tirados/​as. Pero, tam­bién afir­ma­mos que nues­tros obje­ti­vos fina­les no se con­se­gui­rán sin una ver­da­de­ra amnis­tía pues maña­na y pasa­do habrá nue­vas y nue­vos pre­sos polí­ti­cos vas­cos sin nin­gún géne­ro de dudas.

Y no olvi­de­mos que los apa­ren­tes plan­tea­mien­tos de fir­me­za vie­nen dados por la pro­xi­mi­dad del 10 de noviem­bre. Des­pués de la resa­ca elec­to­ral, segui­rán con el nue­vo esta­tu­to de auto­no­mía y mas diá­lo­go con la patro­nal ante el terri­ble rebro­te de cri­sis eco­nó­mi­ca que en la prác­ti­ca tan­tos están ocul­tan­do, etc.

Lla­ma­mos a una redo­bla­da diná­mi­ca por la abs­ten­ción acti­va y revo­lu­cio­na­ria y por inten­tar con­for­mar cuan­to antes el movi­mien­to socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio vas­co de libe­ra­ción nacional.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

29 de sep­tiem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *