Sor­tu­ren 3. kon­fe­ren­tzia. Zaha­rrak berri /​Ter­ce­ra Con­fe­ren­cia de Sor­tu. Más de lo mismo

[EUS] Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditu­gu. Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala nola, une batean eus­ko burgesiarekin […]

Nor­tzuk gara – Quie­nes somos

📞 631318375 [email protected]​riseup.​net https://​bil​bo​ko​lan​gi​leau​to​de​fen​tsa​sa​rea​.word​press​.com https://​mobi​le​.twit​ter​.com/​b​i​l​b​o​kos https://​www​.face​book​.com/​B​i​l​b​o​k​o​– L​a​n​g​i​l​e​– A​u​t​o​d​e​f​e​n​t​s​a​– S​a​r​e​a​– 1​1​7​9​4​2​2​1​6​2​5​6​8​38/​Nor­tzuk gara – Quie­nes somos Bada­ki­gu ez ditu­gu­la joan eta eto­rri egi­ten diren kri­sial­diak bizi, bai­zik eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta bera dagoe­la eten­ga­be­ko kri­si egoe­ran; eta lan­gi­le kla­seak pai­ratzen ditue­la kri­sial­di horiek gain… Itu­rria /​Ori­gen

BILBOKO LANGILE AUTODEFENTSA SAREA —Hasi dugu bidea— Gure kla­sea­ren aur­ka­ko era­soei era bate­ra­tuan eran­tzu­te­ko beharrak …

BILBOKO LANGILE AUTODEFENTSA SAREA —Hasi dugu bidea— 📍Gure kla­sea­ren aur­ka­ko era­soei era bate­ra­tuan eran­tzu­te­ko beha­rrak bul­tza­tu­ta. Borro­ka eta lan­gi­le­ria­ren auto­an­to­la­kun­tza sus­tatze­ko hel­bu­ruz. Elka­rre­kin, anto­la­tu auto­de­fen­t­sa.✊ —Empe­za­mos el camino— 📍Por la nece­si­dad de res­pon­der de for­ma uni­ta­ria ante las agre­sio­nes a nues­tra cla­se. Para con­tri­buir a exten­der la lucha y la auto­or­ga­ni­za­ción de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Jun­tas orga­ni­za­mos la […]