Sor­tu­ren 3. kon­fe­ren­tzia. Zaha­rrak berri /​Ter­ce­ra Con­fe­ren­cia de Sor­tu. Más de lo mis­mo

[EUS] Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditu­gu. Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala nola, une batean eus­ko bur­ge­sia­re­kin […]