Sor­tu­ren 3. kon­fe­ren­tzia. Zaha­rrak berri /​Ter­ce­ra Con­fe­ren­cia de Sor­tu. Más de lo mismo

[EUS]

Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditugu.

Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala nola, une batean eus­ko bur­ge­sia­re­kin itun­du­ta­ko esta­tu­tu berriaz ari dira, eta ondo­ren ez dute gogo­ko euren burua auto­no­mis­tatzat jotzea. Agian Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko esta­tu­tua Espai­nia­ren gehi­ga­rri bat bes­te­rik ez dela­koan gau­de­la­ko asko eta asko Eus­kal Herrian.

Hori da Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren hel­bu­ru estra­te­gi­koei uko egi­teak eta sis­te­man txer­tatzeak dakar­te­na eta, aldi berean, «ez da ezer ger­tatzen, beti­koak bai­ka­ra» alda­rri­ka­tu egi­ten dute. Azken batean, eski­zo­fre­nia hut­sa edo gezu­rre­tan aritzen dira, eus­kal sozial­de­mo­kra­zia­ri (kapi­ta­lak ego­ki­tu­ta­ko fun­tzioa ezku­tatze­ko, dela eskui­ne­koa, dela zen­tro­koa edo ezkerrekoa.

 

Modu horre­ta­ra, 1978ko erre­gi­me­na­re­kin haus­te­ko nahia adie­raz­ten dute eta, aldi berean, harro dau­de GAL-PSOE­ri eman­da­ko botoaz, «eus­kal gizar­tea­ren» alde berri­ro boz­ka­tu­ko dute­la esa­nez (Iña­rri­tu, sio­nis­moa­ren defen­datzai­le). Modu berean, eta due­la gutxi azpi­ma­rratzen genuen beza­la, «eus­kal gizar­tea» tes­ti­gu gisa jarri ohi dute eten­ga­be, une oro egi­tea exijitzen die­te­na josi edo apurtzeko.

Aldi berean, hiru erreie­ta­ko pro­ze­su inde­pen­den­tis­ta aipatzen dute (Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa edo Eus­ka­di, Nafa­rroa Garaia eta Ipa­rral­de). Hiru errei eta errit­mo des­ber­di­nak, eta magia bidez eus­kal inde­pen­den­tzia osa­tu­ko dute 2026. urte­ra­ko, bai ika­ra­ga­rria! Zeri­ku­si­rik izan­go ote dute Ipar Ame­ri­ka­ko inpe­ria­lis­te­kin (Esta­tu Batuak) dituz­ten harre­man bikai­nek? Hau da, inpe­ria­lis­ta hil­tzai­le eta terro­ris­ta horiek, kon­ti­nen­te guz­tie­ta­ko herrial­deak inba­di­tu eta sun­tsitzen dituz­ten modu­ra, agian, antzi­na­ko Jugos­la­via­ko Koso­von ger­ta­tu beza­la, Eus­ka­di­ko Esta­tua erai­kitzea buru­ratzen zaie. Jaki­tun gara kasu eta kon­di­zio ber­be­rak ez dire­la, bai­na luba­kia­ren bes­te aldean ego­nez gero, edo­zer ger­ta daiteke.

Era berean, Fron­te Inde­pen­den­tis­taz ari dira. Eus­kal­du­non alde­tik nor den nor ustez­ko Fron­te horre­tan gal­detzen dugu, kon­tuan edu­ki­ta, orain arte, eus­kal indar ins­ti­tu­zio­na­lis­tek men egi­ten dio­te­la gure oku­patzai­leen lege­ria­ri. Berri­ro dio­gu, eus­kal auto­no­mis­ta eta ins­ti­tu­zio­na­li­za­tuen artean ez dugu ikus­ten inon­go era­gi­le errea­lik hala­ko fron­tea osatzeko.

 

«78ko erre­gi­me­na­re­ki­ko» haus­tu­ra defen­datzen dute. Zer­taz ari garen jaki­te alde­ra, dik­ta­du­ra fran­kis­ta­tik dik­ta­du­ra bur­ge­se­ra iga­rotze­ko erre­for­matzat jotzen dugu erre­gi­men hori, monar­kia par­la­men­ta­ris­ta­re­kin. Bai­na, jaki­na, eus­kal gizar­tea­ren ongi­za­tea­ren alde egi­nez boz­katzen dio­te GALi, hau da, auke­ra­rik txa­rre­ne­tan onena.

Inork ez omen du herria gel­dia­raz­ten (ez dio ira­baz­ten)… bai­na argi gera­tu da 35ak, 5ak eta 47ak gel­dia­ra­zi egin zituz­te­la. Egia esan, lagin-patroi ere­du­ga­rria ez iza­teaz gain, ez dator bat goi­ko esal­dia­re­kin, batez ere, Ezker Aber­tza­lea­ren mun­duan, egi­tu­re­ta­tik askoz hara­ta­go zabal­tzen dena, esan­da­koa beti bete egi­ten zela kon­tuan edu­ki­ta eta ez alde­ran­tziz, espek­tro poli­ti­ko­rik gehie­nean ger­tatzen zen eta ger­tatzen den bezala.

 

Hala­ber, bakea eta aska­ta­su­na lehe­na­go edo geroa­go iritsi­ko dela Eus­kal Herri­ra dio­te. Horren hari­ra guk dio­gu Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa dire­la Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du his­to­ri­koak eta Ezker Aber­tza­le osoa­ren eten­ga­be­ko alda­rri­ka­pe­nik pre­zia­tue­nak. Orain, Sor­tu­ren inter­pre­ta­zioa­ren ara­be­ra, eus­kal gizar­teak nahi ditu bakea eta aska­ta­su­na. haien­tzat fro­ga­tu­ta dagoe­nez, horie­xek dira Eus­kal Herrian bizi den eus­kal herri­tar oro­ren desio­rik han­die­na, oina­rriz­ko behar guz­tiak bete­rik bai­ti­tuz­te: enple­gu dui­na, etxe­bi­zitza bai ala bai guz­tien­tzat, finan­tza­zio publi­koa­ren bidez­ko goi mai­la­ko ira­kas­kun­tza, murriz­ke­ta­rik gabe­ko osa­sun sis­te­ma publi­koa, jubi­la­zioa… Beraz, bakea eta aska­ta­su­na? Zein herriz ari dira? Oke­rre­ko gida­li­bu­rua al darabilte?

Sor­tuk orain­dik dio ezke­rre­ko boz­ka inde­pen­den­tis­ta dela kal­te­rik gehien egi­ten die­na. Bada, guk behin eta berriz hau­xe dio­gu: egoe­rak «oke­rre­ra» egi­ten bal­din badu, lehe­na­go ger­ta­tu beza­la, EH Bil­du­ren botoa GALen alde­koa izan­go da, eta hala jokatze­ko prest omen dago berri­ro ere. Guk dio­gun beza­la, eus­kal ildo poli­ti­ko kohe­ren­te eta iraul­tzai­leak kal­te egi­ten die estra­te­gia espai­no­lis­tei (sal­bues­pe­nik gabe), izan ere, ez dago onar­tze­rik etsaien aurrean hara­ki­ri egitea.

Sis­te­ma eko­no­mi­ko, kapi­ta­lis­ta eta patriar­ka­lean alda­ke­ta erra­di­ka­la egi­te­ko hel­bu­ru duen mugi­men­du edo bes­te­la­ko egi­tu­ra orok eus­kal lan­gi­le mugi­men­du inde­pen­den­te eta iraul­tzai­lea sor­tze­ko nahia ager­tzen du beti. Hala­ko mugi­men­duak alder­di, sin­di­ka­tu eta bes­te­la­ko bote­ree­ta­tik inde­pen­den­te izan behar­ko du, bai eta, bere aska­ta­sun osoa­ren sub­jek­tu era­gi­le ere. Kapi­ta­la­ri borro­ka fron­teak diber­tsi­fi­katzea intere­satzen zaio, nazio eta kla­se zapal­kun­tza ezku­tatze aldera.

Berri­ro dio­gu, 2026. urte­ra­ko Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia nahi dute, bai­na amnis­tia aipatzean izu aur­pe­gia ipin­tzen dute. Den-dena eman behar­ko da eus­kal pre­so poli­ti­koak kale­ra ate­ra eta depor­ta­tuak nahiz ihes­la­riak itzul dai­te­zen, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du osoak era­bat baz­ter­tu­ta utzi egin zitue­nak. Bai­na badio­gu ere egiaz­ko amnis­tia ezin­bes­te­koa dela gure azken hel­bu­ruak lor­tze­ko, bihar eta etzi, inola­ko zalan­tza­rik gabe, eus­kal pre­so poli­ti­ko berriak izan­go baitugu.

Ez ahaz­tu, aza­roa­ren 10a hur­bil­tzen ari den hei­nean, itxu­raz­ko plan­te­amen­du sen­do­ak gau­za­tu egin­go dire­la. Bai­na hau­tes­kun­deen ajea­ren ostean, auto­no­mia esta­tu­tu berria­ri ekin­go dio­te berri­ro ere, aldi berean, hitz egin­go dute patro­na­la­re­kin kri­sial­di eko­no­mi­ko­ren berra­ger­tze bor­titza dela kau­sa, prak­ti­kan hain­bes­te per­tso­na ezku­ta­tu nahian bada­bil ere, eta abar.

Abs­ten­tzio akti­bo eta iraul­tzai­lea­ren alde­ko dina­mi­ka erral­doi bate­ra­ko deia egi­ten dugu, bai eta, nazio aska­pe­ne­ra­ko eus­kal mugi­men­du sozia­lis­ta eta iraul­tzai­lea aha­lik eta las­te­rren osatzen lagun­tze­ko ere.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

 

2019ko irai­lean 29an

 

[ES]

No tene­mos acce­so a toda la inter­ven­ción final de dicha con­fe­ren­cia, pero si algu­nas rese­ñas de esta y otras decla­ra­cio­nes publi­ca­das en su afín medio de comu­ni­ca­ción, de mane­ra que nos apo­ya­re­mos en lo publi­ca­do en su ver­sión digi­tal para hacer algu­nas consideraciones.

Cons­ta­ta­mos que la por­ta­vo­cía o sus diri­gen­tes, y por tan­to el par­ti­do, se ha acos­tum­bra­do a mani­fes­tar algo y su con­tra­rio, a veces, en tan solo unos pocos días. Lo mis­mo nos hablan de un nue­vo esta­tu­to con la bur­gue­sía vas­ca, que son rea­cios a rei­vin­di­car­se como auto­no­mis­tas. Será por­que en Eus­kal Herria muchos vemos un apén­di­ce de Espa­ña en el esta­tu­to de las vascongadas.

Es lo que tie­ne inser­tar­se en el sis­te­ma renun­cian­do a los obje­ti­vos estra­té­gi­cos his­tó­ri­cos del MLNV, pero a la vez, recla­man­do que «no pasa nada pues somos los de siem­pre». Pura esqui­zo­fre­nia o men­ti­ra pura para escon­der la fun­ción que el capi­tal ha enco­men­da­do a la social­de­mo­cra­cia vas­ca sea de dere­cha, de cen­tro o de izquierda.

Así, mani­fies­tan su deseo de rom­per con el régi­men de 1978 y, a su vez, dicen con orgu­llo que han dado su voto al GAL-PSOE y lo vol­ve­rán a hacer por la «socie­dad vas­ca» (Iña­rri­tu, defen­sor del sio­nis­mo). A su vez, y como recien­te­men­te mani­fes­tá­ba­mos. No des­can­san en poner de tes­ti­go a «la socie­dad vas­ca» para coser o rom­per lo que en cada momen­to les exi­jan hacer.

En cues­tión de días nos hablan de auto­de­ter­mi­na­ción, pero su diná­mi­ca, casi olvi­da­da, es la de pedir que nos dejen pedir tal dere­cho fun­da­men­tal e inalie­na­ble. Esto en el len­gua­je popu­lar se cono­ce como marear la perdiz.

A la vez nos hablan de tres carri­les (vas­con­ga­das o Eus­ka­di, Nafa­rroa Garaia e Ipa­rral­de) en el pro­ce­so inde­pen­den­tis­ta. Los tres dife­ren­tes y cada cual con su rit­mo que, por arte de magia, con­for­ma­rán la inde­pen­den­cia vas­ca para el año 2026. Espec­ta­cu­lar. ¿Ten­drán algo que ver las exce­len­tes rela­cio­nes con los impe­ria­lis­tas Esta­dos Uni­dos del Nor­te de Amé­ri­ca? Es decir, lo mis­mo que estos impe­ria­lis­tas ase­si­nos y terro­ris­tas inva­den y des­tru­yen paí­ses a lo lar­go y ancho de todos los con­ti­nen­tes, igual les cua­dra cons­truir el Esta­do de Eus­ka­di como en la anti­gua Yugos­la­via lo hicie­ron con Koso­vo. Enten­de­mos que no es el mis­mo caso ni se dan las mis­mas cir­cuns­tan­cias, pero cuan­do se está al otro lado de la barri­ca­da, cual­quier cosa pue­de pasar.

Nos hablan tam­bién de un Fren­te Inde­pen­den­tis­ta. Nos pre­gun­ta­mos, des­de la par­te vas­ca, quien es quien en el supues­to Fren­te si, has­ta el momen­to, todas las fuer­zas polí­ti­cas vas­cas ins­ti­tu­cio­na­lis­tas aca­tan la ley de nues­tros ocu­pan­tes. No vemos agen­tes reales para tal Fren­te, repe­ti­mos, en la par­te vas­ca auto­no­mis­ta e ins­ti­tu­cio­na­li­za­da. Abo­gan por la rup­tu­ra con «el régi­men del 78». Para saber de qué habla­mos, enten­de­mos que es el de la refor­ma de la dic­ta­du­ra fran­quis­ta a la dic­ta­du­ra bur­gue­sa en su for­ma monár­qui­ca y par­la­men­ta­ris­ta. Pero, cla­ro, por el bien de la socie­dad vas­ca, votan al GAL como mal menor.

Dicen que nadie para (gana) al pue­blo… Lo que si ha que­da­do evi­den­te es que sí para­ron a los 35, los 5 y los 47. La ver­dad es que como patrón de mues­tra no es que sea muy modé­li­co y corro­bo­re tal afir­ma­ción. Sobre todo, cuan­do en el mun­do de la Izquier­da Aber­tza­le, bas­tan­te más amplio que sus estruc­tu­ras, siem­pre se hacía lo que se decía y no al con­tra­rio que era y es lo más común en la mayo­ría del espec­tro político.

Nos dicen tam­bién que tar­de o tem­prano Eus­kal Herria alcan­za­rá la paz y la liber­tad. Ante esto deci­mos que los anhe­los más pre­cia­dos que ha rei­vin­di­ca­do sin cesar el his­tó­ri­co MLNV y la Izquier­da Aber­tza­le en su con­jun­to, han sido la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo. Aho­ra Sor­tu inter­pre­ta que la socie­dad vas­ca desea la paz y la liber­tad. Está com­pro­ba­do que toda vasca/​o que viva en Eus­kal Herria es lo que más desea pues tie­ne cubier­tas todas sus nece­si­da­des más ele­men­ta­les: tra­ba­jo digno, vivien­da sí o sí para todas y todos, ense­ñan­za supe­rior finan­cia­da por lo públi­co, sani­dad públi­ca sin recor­tes, jubi­la­ción… Con lo cual, ¿paz y liber­tad? ¿De qué país están hablan­do? ¿No será que se han equi­vo­ca­do de manual?

Sor­tu toda­vía sigue man­te­nien­do que lo que más daño les hace es el voto inde­pen­den­tis­ta de izquier­da. Pues tam­po­co nos can­sa­mos de decir que si las cosas se pre­sen­tan «feas» el voto de EHBil­du irá para el GAL, como ya lo ha hecho y dicho que lo repe­ti­rán. Noso­tros deci­mos que a toda estra­te­gia espa­ño­lis­ta (sin excep­ción) le vie­ne mal la línea polí­ti­ca vas­ca cohe­ren­te y revo­lu­cio­na­ria que no acep­ta hacer­se el hara­ki­ri delan­te de sus enemigos.

No hay movi­mien­to u otra estruc­tu­ra que ten­ga como fin el cam­bio radi­cal del sis­te­ma eco­nó­mi­co, capi­ta­lis­ta y patriar­cal que no pre­ten­da la crea­ción de un movi­mien­to obre­ro vas­co inde­pen­dien­te y revo­lu­cio­na­rio. Movi­mien­to que habrá de ser inde­pen­dien­te de par­ti­dos, sin­di­ca­tos y otros pode­res y que sea el suje­to motor de su inte­gral libe­ra­ción. Es al capi­tal al que le intere­sa diver­si­fi­car los fren­tes de lucha para ocul­tar la opre­sión nacio­nal y de clase.

Repe­ti­mos. Pre­ten­den la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria en el 2026 y sus caras mues­tran horror si habla­mos de amnis­tía. Todo hará fal­ta para sacar a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y vuel­ta de depor­ta­dos y hui­dos que el con­jun­to del MLNV dejó mas que tirados/​as. Pero, tam­bién afir­ma­mos que nues­tros obje­ti­vos fina­les no se con­se­gui­rán sin una ver­da­de­ra amnis­tía pues maña­na y pasa­do habrá nue­vas y nue­vos pre­sos polí­ti­cos vas­cos sin nin­gún géne­ro de dudas.

Y no olvi­de­mos que los apa­ren­tes plan­tea­mien­tos de fir­me­za vie­nen dados por la pro­xi­mi­dad del 10 de noviem­bre. Des­pués de la resa­ca elec­to­ral, segui­rán con el nue­vo esta­tu­to de auto­no­mía y mas diá­lo­go con la patro­nal ante el terri­ble rebro­te de cri­sis eco­nó­mi­ca que en la prác­ti­ca tan­tos están ocul­tan­do, etc.

Lla­ma­mos a una redo­bla­da diná­mi­ca por la abs­ten­ción acti­va y revo­lu­cio­na­ria y por inten­tar con­for­mar cuan­to antes el movi­mien­to socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio vas­co de libe­ra­ción nacional.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

29 de sep­tiem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *