Auto­de­ter­mi­na­zioa ala inde­pen­den­tzia sozia­lis­ta /​Auto­de­ter­mi­na­ción o inde­pen­den­cia socialista

[EUS] Lehe­nik eta behin, auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea poten­tzia inpe­ria­lis­ta han­diei (Uni­ted Terro­rist Sta­tes of Amé­ri­ca-UTSA buru dute­la) kome­ni zaie­na­ren ara­be­ra era­bil­tzen den nazioar­te­ko esku­bi­dea dela azpi­ma­rra­tu behar da. Hala, bes­te era­so kri­mi­nal batzuen artean, NATO (UTSA) terro­ris­tak Ser­bia­ri era­so egin zion, eta Koso­vo berei­zi zuen interes geo­po­li­ti­ko eta eko­no­mi­koa­ga­tik. Aldiz, 2014an Ukrai­na­ko esta­tu-kol­pe faxis­ta bul­tza­tu eta […]

Alter­na­ti­ba demo­kra­ti­koa, pro­ze­su demo­kra­ti­koa, alde­ba­kar­ta­su­na, amo­re ema­te hut­sa, kola­bo­ra­zioa eta eze­re­ze­ra­ko bidaia /​Alter­na­ti­va demo­crá­ti­ca, pro­ce­so demo­crá­ti­co, uni­la­te­ra­li­dad, ren­di­ción, cola­bo­ra­ción y via­je a la nada

[EUS] ENAM-en 2009ko kol­pe publi­koa­ren lobby-ak kapi­ta­la­ren zer­bitzu­ra dagoen nazioar­te­ko diplo­ma­zia­ren kon­pli­zi­ta­tea izan zuen, manio­bra­ren aurre­tik eta ondo­ren. Era­bi­le­ra horren esze­ni­fi­ka­zio publi­ko gore­na Aie­te­ko jau­re­gian egin zen, 2011ko urria­ren 17an, eta ETAk jar­due­ra arma­tua behin beti­ko utzi zuen hiru egun geroa­go. Egun haue­tan, ENAM-en amaie­ra ahal­bi­de­tu zuen lobby-ak Aie­te­ko esze­na­ratzea­ren 10. urteu­rre­na ospatzen du. Armak […]

«Bases para un deba­te hones­to sobre el con­flic­to vas­co», o cómo se fal­sea el mis­mo para hacer­lo deshonesto

Estas letras vie­nen a cuen­to de la edi­to­rial de Gara del 6 del corrien­te. Las o los arti­cu­lis­tas de la edi­to­rial comien­zan negan­do la mayor. Es decir, abren el deba­te diser­tan­do sobre la vio­len­cia que el Esta­do espa­ñol «ha ejer­ci­do sobre una par­te sig­ni­fi­ca­ti­va de la socie­dad vas­ca». Antes de seguir, dos cosas. En pri­mer lugar, el Esta­do español […]

Haie­na oiha­ne­ko legea da, gurea orde­na zuze­na da» /​«La de ellos es la ley de la sel­va, la nues­tra es un orden justo»

[EUS] Arti­ku­lu honen izen­bu­rua, Arnal­do Ote­gi­ri egin­da­ko elka­rriz­ke­ta batean Naiz-Garak azpi­ma­rratzen due­na da hain zuzen ere. Hots, «entzun nahi duzuen ipui­na kon­ta­tu­ko dizuet, eta lasai egon, gure magia­re­kin lor­tu­ko bai­tu­gu». Horren aurrean, ipuin hori jen­de jakin baten­tzat dela esan behar dugu. Ez da hala lanik ez due­na­ren­tzat, edo koti­za­tu gabe lan egi­ten due­na­ren­tzat edo EREn dagoenarentzat […]

Sobre el segun­do con­gre­so de EHBildu

Según lo leí­do en Naiz vamos a comen­tar diver­sas cues­tio­nes sobre la ponen­cia polí­ti­ca de la direc­ción de EHBil­du a sus bases. Con­fir­man su apues­ta hacia la dere­cha y ya no se moles­tan ni en enmas­ca­rar­la. Así de cla­ras están las cosas para la social­de­mo­cra­cia vas­ca. Hay que seña­lar, antes que nada, varias con­tra­dic­cio­nes que cru­zan toda la ponencia […]

Gru­po de izquier­da determinante

Así titu­la Gara (28 de noviem­bre de 2020) un «cuen­to» que tie­ne como fin blan­quear a EHBil­du cuan­do, en reali­dad hoy en día, es una estruc­tu­ra fiel al sis­te­ma espa­ñol y fran­cés. Pin­ten como lo pin­ten, EHBil­du está meti­da has­ta las cejas en los com­pro­mi­sos que toda estruc­tu­ra ads­cri­ta al sis­te­ma espa­ñol (o fran­cés) impe­ran­te está obligada. […]

1.500

Mil qui­nien­tos mili­tan­tes de EHBil­du. No de Sor­tu, sino del con­jun­to de EHBil­du. Han vota­do tele­má­ti­ca­men­te des­de su casa o des­de el tra­ba­jo. El 91% ha vota­do que sí a lo que ya esta­ba deci­di­do. A pesar de todo, EHBil­du lo ha ven­di­do como un éxi­to. La deci­sión por par­te de EH Bil­du de apro­bar los pre­su­pues­tos (PGE) de […]

Sor­tu des­lo­tu egi­ten da /​Sor­tu se desvincula

[EUS] Egia esan, Sor­tuk (2020−11−10) ez digu ezer berri­rik esan. Ikus­pe­gi publi­ko­tik, baba­rru­nak 2009ko esku-kol­­pea­­ren bez­pe­ra baino dezen­te lehe­na­go jarri ziren beratzen estra­te­gia alda­ke­ta ospetsua­re­kin. Orain arte ere horre­la adie­ra­zi dugu eta ez gara erre­pi­ka­tu­ko. Eus­kal herri­tar asko­ren­tzat, kuar­te­lik gabe­ko 60 urte­ko borro­ka izan dute­nen­tzat (ez Ezker Aber­tza­le anto­la­tu osoa­ren­tzat), Sor­tuk, ENAM izan zena­ren zati […]

Txi­ki­to, Eus­kal Herria libre y socia­lis­ta y los pila­res del sistema

Txi­ki­to. Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea. Vas­co. Natu­ral de Leza­ma, Biz­kaia (Eus­kal Herria penin­su­lar). Mili­tan­te por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para una Eus­kal Herria, reuni­fi­ca­da y eus­kal­dun. Txi­ki­to pone enci­ma de la mesa una cues­tión por la que, en Eus­kal Herria y por su pue­blo tra­ba­ja­dor, varias gene­ra­cio­nes han eje­cu­ta­do y muer­to. Txi­ki­to lle­va 36 años en manos de los […]

EPP­Kren komu­ni­ka­tua­ri buruz­ko zen­bait ohar eta bes­te­la­koak /​Notas sobre el comu­ni­ca­do de EPPK y otros

[EUS] EPPK pre­so poli­ti­ko­rik gabe­ko Eus­kal Herriaz min­tzatzen da. Gezu­rra diru­di, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde bizia arris­kuan jarri duen kolek­ti­bo poli­ti­koak hala­ko maxi­ma alda­rri­katzea, hau da, pre­so poli­ti­ko­rik ez ego­tea, gutxie­nez film yan­kie­tan ager­tzen den bizi­ki­detza beza­la­koa, bai­na oso antzi­na­ko fil­me­tan. Argi dago, gure hel­bu­ruak lor­tu ezean, beti egon­go da eus­kal preso […]