Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean sina­tu­ta­ko akor­dioa­ren aurrean /​Ante el acuer­do fir­ma­do ante la Audien­cia Nacio­nal española

[EUS]

Gaur ber­tan 1113 auzi­ko aku­sa­tuek Fis­kal­tza­re­kin zein AVT eta DyJ­re­kin ere Espai­nia­ko Audien­tzia espai­no­lean sina­tu­ta­ko akor­dioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Api­ri­la­ren 12an gure elkar­ta­su­na adie­ra­zi genien pren­t­sa ohar baten bidez pro­ze­du­ra hone­tan epaitze­ra zihoa­zen per­tso­nei, eta epai­ke­ta honek zeu­kan garran­tzi poli­ti­koa azpi­ma­rra­tu genuen. Pre­so poli­ti­koei egon­kor­ta­sun mini­mo bat eman lie­zaie­keen edo­zer eza­batze­ko saia­ke­ra zela sala­tu genuen, eta hauen des­po­li­ti­za­zioa­ren bidez gataz­ka desitxu­ratzea eta Eus­kal Herria­ren asi­mi­la­zioa aur­ka­ko­ta­su­nik gabe eta natu­ral­ta­su­nez buru­tu ahal iza­te­ko bes­te urrats bat zela ohar­ta­ra­zi genuen.

Herri­ra anto­la­kun­dea­ren aur­ka­ko epai­ke­ta­ren aurrean

Edo­zein giza­kia­ren kar­tze­latzea tra­ge­dia per­tso­na­la bihur dai­te­kee­la onar­tu­ta ere, esan behar dugu kar­tze­la bes­te borro­ka espa­rrutzat har­tu dugu­la his­to­ri­ko­ki. Mili­tan­te poli­ti­koak garen (eta diren) hei­nean, mili­tan­te gisa har­tzen ditu­gun era­ba­kiek, ondo­rio per­tso­na­lez gain, ondo­rio poli­ti­koak ere izan ditza­ke­te­la jakin bada­ki­gu. Irai­la­ren 16 hone­tan sina­tu­ta­ko akor­dioak aku­sa­tuen egoe­ra per­tso­na­la arin­du deza­ke, bai­na mai­la poli­ti­koan katas­tro­fi­kotzat baino ezin dugu kalifikatu.

Mili­tan­tzia poli­ti­koa era­ba­ki libre eta kon­tzien­tea da, edo­zein momen­tu­tan ber­tan behe­ra utz dai­te­kee­na nor­bait bere muga­ra iris­ten denean, zapal­kun­tza egoe­ra baten aurrean nor­be­ra­ren kon­pro­mi­so­ak behar­tu­ta­ko jarre­ra bat da. Inori ez zaio mehatxu egi­ten borro­ka­ra bul­tzatze­ko. Mehatxu­rik egi­te­ko­tan, Esta­tuek etxean gel­di gai­te­zen egi­ten digu­te­na da. Nor­bait neka­tu­ta ego­nez gero beti utzi zaio etxe­ra joa­te­ko auke­ra, nahiz eta inoiz ez den egin beha­rre­koa­ren ere­dutzat jarri.

Aipa­tu­ta­ko akor­dio honek, lehen esa­ten genuen moduan, ondo­rio poli­ti­ko larriak dakar­tza erre­pre­sa­lia­tuen ingu­ruan lan egi­te­ko boron­da­tea dau­kan anto­la­kun­de zein mili­tan­te oro­ren­tzat. Jar­due­ra publi­koa man­ten­tzen duen edo­zein anto­la­kun­de poli­ti­koa­ren bete­beha­rra da jar­due­ra horren zile­gi­ta­su­na (ez legez­ko­ta­su­na) defen­datzea. Akor­dio honek egin due­na, kon­tra­ra, anto­la­kun­de horien kri­mi­na­li­za­zioa eta jazar­pe­na ontzat ema­tea izan da. Larria­goa da orain­dik kon­tu­tan har­tzen badu­gu aku­sa­tue­ta­ko asko kar­gu libe­ra­tuak izan dituz­te­la, horrek aldez aurre­tik zen­bait arris­ku onar­tzea dakarrelarik.

Kar­tze­la­ra ez joa­te­ko bide bakar­tzat akor­dioak defen­datzen dituz­te­nek, ahaz­tu egin dute Aska­pe­na anto­la­kun­deak defen­t­sa poli­ti­koa egi­tea era­ba­ki zue­la orain dela ez hain­bes­te, eta aku­sa­tuen aska­ta­su­na ira­baz­teaz gain, Aska­pe­na­ren exis­titze­ko esku­bi­dea ira­ba­zi zue­la etsaia­ren begie­ta­ra ere. Bes­te mili­tan­te batzuek bes­te epai­ke­ta batzue­tan lor­tu­ta­ko akor­dioak ezin dira kon­pa­ra­tu jar­due­ra publi­koa man­ten­tzen zuten anto­la­kun­deen legez kan­po­ratze­ko pro­ze­sue­tan har­tu­ta­koe­kin, azke­nen­goe­tan epaitzen ari dire­na anto­latze­ko esku­bi­dea bera delako.

Gaur­ko akor­dioan erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen esku­bi­deen alde­ko defen­t­sa, defen­t­sa juri­di­koa, asis­ten­tzia medi­kua, seni­deen anto­latze­ko esku­bi­dea eta, oro har, edo­zein elkar­ta­sun kei­nua zigor­tzea ontzat eman dute. Honi gehi­tu behar­ko genio­ke ez dela akor­dio juri­di­ko hut­sa izan, bai­zik eta era­gin poli­ti­koa dau­kan akor­dioa izan dela.

Aku­sa­zio par­ti­ku­lar gisa aur­kez­ten zen AVT tal­de ultra­es­kuin­da­rrak oso posi­ti­botzat jo du akor­dioa, bere esa­ne­tan haien «kon­ta­ki­zu­na­ren erai­kun­tza­ra­ko lor­pen garran­tzitsua» izan dela­ko. Bai­na ara­zo­rik han­die­na ez da AVTri zer gus­tatzen zaion eta zer ez, bai­zik eta len­goaiak ideo­lo­gia garatze­ko orduan dau­kan gai­ta­su­na hain han­dia dela, ter­mi­no­lo­gian gal­du­ta­ko espa­zio bakoitza gure herria­ren asi­mi­la­zioa bul­tzatzen dute­nen ira­ba­zi­ta­ko batai­la berria bihur­tzen dela.

Hone­taz guz­tiaz apar­te, akor­dioak bes­te batzuen kon­tra­ko erre­pre­sioa­ri erraz­ta­su­nak ema­ten diz­kio. Nor­be­ra­ren aska­ta­sun indi­bi­dua­la­ren aitza­kia­pean, erre­pre­sioa­ren lan­ga bes­te mai­la batean jar­tzea ahal­bi­de­tu dute eta lan poli­ti­koa egi­ten jarrai­tu nahi duten era­kun­deen kon­tra­ko jazar­pe­nak zirri­ki­tu berriak aur­ki­tu ditu bio­len­tzia estruk­tu­ra­la area­gotzen jarraitzeko.

Gehia­go­tan esan dugu erre­pre­sioa­ren mehatxuak ez gai­tue­la gure bide­tik des­bi­de­ra­tu­ko, bai­na bes­te behin ere berretsi nahi dugun zer­bait da.

Bukatze­ko, sala­tu egin nahi dugu hain­bes­te hila­be­te­tan zehar boron­da­te one­ko jen­dea­ri egin­da­ko iru­zu­rra. Auzi­pe­ra­tuen alde­ko kan­pai­na aurre­ra era­man dute­nek ez dute herria­re­ki­ko zin­tzo­ta­su­nez joka­tu. Fis­kal­tza­ren eskua estutzen zuten garai berean, Eus­kal Herria­ri exis­ti­tu­ko ez zen hila­be­te luze­ta­ko epai­ke­ta­ri begi­ra­ko elkar­ta­su­na eta lagun­tza eskatzen ari­tu dira.

Mani­fes­ta­zio erral­doia buru­tu zuten irai­la­ren 14an, eta honek bes­te haus­nar­ke­ta bat egi­te­ra era­ma­ten gai­tu. Zer­ta­ra­ko balio du hain­bes­te jen­de bil­tzeak kua­li­ta­ti­bo­ki alda­ke­ta­rik ema­te­ko boron­da­te­rik ez duzu­nean? Horre­ta­ra­ko hain zuzen ere, gau­zak bere horre­tan mantentzeko.

Eus­kal Herria, 2019ko irai­la­ren 16a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

[ES]

Ante el acuer­do fir­ma­do hoy en la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la entre lxs acu­sadxs del caso 1113 y la Fis­ca­lía, así como con la AVT y DyJ, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguiente:

El 12 de abril mos­tra­mos median­te una nota de pren­sa nues­tra soli­da­ri­dad hacia las per­so­nas que iban a ser juz­ga­das en este pro­ce­so, y sub­ra­ya­mos la impor­tan­cia polí­ti­ca de este jui­cio. Denun­cia­mos que este era un inten­to por borrar cual­quier cosa que pudie­ra dar un míni­mo de esta­bi­li­dad a lxs presxs polí­ticxs, y adver­ti­mos de que era otro paso para des­vir­tuar el con­flic­to por medio de la des­po­li­ti­za­ción de estxs y poder lle­var a cabo la asi­mi­la­ción de Eus­kal Herria sin opo­si­ción y con naturalidad.

Ante el jui­cio con­tra Herri­ra

Reco­no­cien­do que el encar­ce­la­mien­to de cual­quier per­so­na se pue­de con­ver­tir en una tra­ge­dia per­so­nal, debe­mos decir que his­tó­ri­ca­men­te hemos enten­di­do la cár­cel como otro espa­cio de lucha. En la medi­da en que somos (y son) mili­tan­tes polí­ticxs, sabe­mos bien que las deci­sio­nes que toma­mos en cali­dad de mili­tan­tes, ade­más de las con­se­cuen­cias per­so­na­les, tam­bién aca­rrean con­se­cuen­cias polí­ti­cas. El acuer­do fir­ma­do este 16 de sep­tiem­bre pue­de ali­viar la situa­ción per­so­nal de lxs acu­sadxs, pero a nivel polí­ti­co solo pode­mos cali­fi­car­lo de catastrófico.

La mili­tan­cia polí­ti­ca es una deci­sión libre y cons­cien­te a la que se pue­de renun­ciar cuan­do alguien alcan­za su pro­pio lími­te, es una acti­tud obli­ga­da tan solo por el com­pro­mi­so per­so­nal. A nadie se le ame­na­za para empu­jar­le a la lucha. De haber una ame­na­za, esa es la que los Esta­dos nos lan­zan para que nos que­de­mos en casa. Cuan­do alguien se ha can­sa­do siempre

se le ha dado la posi­bi­li­dad de irse a casa, aun­que nun­ca se ha pre­sen­ta­do esto como el mode­lo a seguir.

El men­cio­na­do acuer­do, como decía­mos al prin­ci­pio, aca­rrea con­se­cuen­cias polí­ti­cas gra­ves para toda orga­ni­za­ción o mili­tan­te que ten­ga inten­ción de tra­ba­jar en torno a lxs repre­sa­liadxs polí­ticxs. Es obli­ga­ción de cual­quier orga­ni­za­ción polí­ti­ca que man­ten­ga una acti­vi­dad publi­ca, defen­der la legi­ti­mi­dad (que no lega­li­dad) de dicha acti­vi­dad. Por el con­tra­rio, lo que ha hecho este acuer­do ha sido dar por bue­nas la cri­mi­na­li­za­ción y la per­se­cu­ción de esas organizaciones.

Esto es más gra­ve si tene­mos en cuen­ta que muchxs de lxs acu­sadxs tenían car­gos libe­ra­dos, lo que con­lle­va acep­tar de ante­mano deter­mi­na­dos riesgos.

Quie­nes defien­den los acuer­dos como úni­ca vía para evi­tar la cár­cel, olvi­dan que no hace tan­to tiem­po la orga­ni­za­ción Aska­pe­na deci­dió lle­var a cabo una defen­sa polí­ti­ca, y que ade­más de ganar la liber­tad de los acu­sa­dos, ganó el dere­cho de Aska­pe­na a exis­tir, tam­bién a los ojos del enemi­go. No son com­pa­ra­bles los acuer­dos alcan­za­dos por otros mili­tan­tes en otros jui­cios con los alcan­za­dos en pro­ce­sos de ile­ga­li­za­ción de orga­ni­za­cio­nes de actua­ción públi­ca, por­que lo que se juz­ga en estos últi­mos es has­ta el dere­cho a organizarse.

Con el acuer­do de hoy han acep­ta­do que se cas­ti­gue la defen­sa de los dere­chos de lxs repre­sa­liadxs polí­ticxs, la defen­sa jurí­di­ca, la asis­ten­cia médi­ca, el dere­cho de lxs fami­lia­res a orga­ni­zar­se y, en gene­ral, cual­quier ges­to de soli­da­ri­dad. A esto debe­ría­mos sumar­le que no ha sido un sim­ple acuer­do jurí­di­co, sino que es un acuer­do con con­te­ni­do político.

El gru­po ultra­de­re­chis­ta AVT, que se per­so­na­ba como acu­sa­ción par­ti­cu­lar, ha con­si­de­ra­do muy posi­ti­vo el acuer­do ya que, según ha dicho, «ha sido un impor­tan­te logro para la cons­truc­ción del rela­to». Pero el mayor pro­ble­ma no es lo que a la AVT le gus­te o no, sino que la capa­ci­dad del len­gua­je para desa­rro­llar la ideo­lo­gía es tan gran­de que cada espa­cio per­di­do en la ter­mi­no­lo­gía se con­vier­te en una nue­va bata­lla gana­da para los que tra­tan de asi­mi­lar a nues­tro pueblo.

Apar­te de todo esto, el acuer­do da faci­li­da­des a la repre­sión con­tra otrxs. Bajo la excu­sa de la liber­tad indi­vi­dual de cada unx, han per­mi­ti­do situar el lis­tón de la repre­sión en otro nivel, y el aco­so con­tra las orga­ni­za­cio­nes que quie­ran con­ti­nuar lle­van­do a cabo un tra­ba­jo polí­ti­co ha encon­tra­do nue­vos res­qui­cios para poder seguir aumen­tan­do la vio­len­cia estruc­tu­ral. Ya hemos dicho más veces que la ame­na­za repre­si­va no nos va a hacer des­viar­nos de nues­tro camino, pero es algo que que­re­mos vol­ver a reafirmar.

Para ter­mi­nar, que­re­mos denun­ciar el frau­de rea­li­za­do duran­te tan­tos meses hacia la gen­te de bue­na volun­tad. Quie­nes han saca­do ade­lan­te la cam­pa­ña a favor de los impu­tados no han actua­do con sin­ce­ri­dad hacia el pue­blo. En la mis­ma épo­ca en la que estre­cha­ban la mano de la Fis­ca­lía, han esta­do pidien­do soli­da­ri­dad y ayu­da de cara a un jui­cio de lar­gos meses que no iba a exis­tir. El 14 de sep­tiem­bre lle­va­ron a cabo una mani­fes­ta­ción gigan­te, y esto nos lle­va a hacer­nos una refle­xión. ¿Para qué sir­ve reu­nir a tan­ta gen­te cuan­do no tie­nes volun­tad de lle­var a cabo nin­gún cam­bio cua­li­ta­ti­vo? Para eso mis­mo, para man­te­ner las cosas como están.

En Eus­kal Herria, a 16 de sep­tiem­bre de 2019.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *