El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha.¡Pensamos colec­ti­va­men­te, cons­tru­ya­mos juntas!/L’únic camí: l’organització i la lluita

[wpdm_​package id=“100918”]

[ES]

El pasa­do sába­do 30 de mar­zo, en Enda­vant (OSAN) cele­bra­mos las segun­das jor­na­das orga­ni­za­ti­vas nacio­na­les, en Gra­cia (Bar­ce­lo­na). Son las segun­das, des­pués de las que hici­mos el 1 de octu­bre del 2016 en Saba­dell. Con el lema El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha. ¡Pen­sa­mos colec­ti­va­men­te, cons­trui­mos jun­tas!, nos cen­tra­mos en refle­xio­nar y pro­fun­di­zar en nues­tra estra­te­gia y acción polí­ti­ca, así como a deba­tir qué quie­re decir mili­tar en Endavant.

La jor­na­da, que reu­nió cer­ca de 150 mili­tan­tes de todo los Paï­sos Cata­lans, sir­vió para con­so­li­dar una cohe­sión ideo­ló­gi­ca y orga­ni­za­ti­va muy nece­sa­ria para con­tra­rres­tar las pre­sio­nes del capi­ta­lis­mo, del patriar­ca­do y del refor­mis­mo. Enten­de­mos que esta cohe­sión se fomen­ta a par­tir de la idea de la uti­li­dad de la herra­mien­ta don­de mili­ta­mos, Enda­vant, y de la acción polí­ti­ca. Por eso, abor­da­mos qué tene­mos que mejo­rar para hacer­la más útil para las cla­ses popu­la­res y como, cono­cién­do­nos, poda­mos empa­titzar en las dife­ren­tes tareas, situa­cio­nes y espa­cios don­de par­ti­ci­pa­mos como mili­tan­tes.

En este sen­ti­do, refor­za­mos la nece­si­dad de evi­tar que se des­ac­ti­ven los espa­cios de lucha por­que se dedi­can a la lucha ins­ti­tu­cio­nal. Corre­mos el ries­go que las pró­xi­mas con­tien­das elec­to­ra­les se pre­sen­ten como nece­sa­rias para hacer un fren­te anti­fas­cis­ta ins­ti­tu­cio­nal que solo refuer­za al PSOE y con­so­li­da el régi­men del 78, a la vez que arras­tra «la izquier­da» par­la­men­ta­ria hacia una lógi­ca de defen­sa de míni­mos que des­ac­ti­va cual­quier alter­na­ti­va polí­ti­ca. No hay nada a defen­der des­de una posi­ción está­ti­ca: hay que avan­zar para hacer­lo.

Enten­de­mos que en Enda­vant tene­mos que ser uno de los agen­tes que des­ac­ti­ve esta coop­ta­ción: el fren­te anti­fas­cis­ta tie­ne que estar en las calles. Y tie­ne que ser allá des­de don­de pon­ga­mos enci­ma de la mesa la pro­pues­ta que se bus­ca como orga­ni­za­ción y como Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta: el pro­gra­ma femi­nis­ta de Uni­dad Popu­lar. Inclu­so las rei­vin­di­ca­cio­nes que plan­tea­mos en el pro­gra­ma #ÉsDe­Mí­nims, a pesar de que son par­cia­les y para poder agre­gar una gran mayo­ría de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y de las cla­ses popu­la­res, son inasu­mi­bles para el sis­te­ma y nos per­mi­ten pasar a la ofen­si­va polí­ti­ca.

Somos cons­cien­tes de la dia­léc­ti­ca entre deman­das inme­dia­tas y hori­zon­te final. Por eso, segui­mos en la línea de tra­ba­jar y per­sis­tir en nues­tro obje­ti­vo final: la con­quis­ta del poder polí­ti­co y la supre­sión del tra­ba­jo asa­la­ria­do y de toda explo­ta­ción. Y lo hace­mos des­de la cer­te­za que no es posi­ble liqui­dar pro­gre­si­va­men­te el sis­te­ma capi­ta­lis­ta median­te refor­mas legis­la­ti­vas, y que el poder no es un con­jun­to de ins­ti­tu­cio­nes a tomar.

Así mis­mo, asu­mi­mos que la inde­pen­den­cia de los Paï­sos Cata­lans es un camino que no se pue­de reco­rrer úni­ca­men­te ni con el ins­tru­men­tal de una demo­cra­cia real­men­te inexis­ten­te, ni con los que han hecho de la tria­da de elec­cio­nes, par­la­men­to y par­ti­dos polí­ti­cos el dog­ma que un gobierno es demo­crá­ti­co. Hace fal­ta que ten­ga­mos pre­sen­te que los pun­tos de inter­sec­ción entre la lucha por la eman­ci­pa­ción nacio­nal, la lucha con­tra la explo­ta­ción capi­ta­lis­ta y la lucha con­tra el patriar­ca­do no habían sido nun­ca tan nume­ro­sos en los Paï­sos Cata­lans como lo son aho­ra.

Que el pue­blo pue­da ganar el poder en el esta­do y hacer efec­ti­va la inde­pen­den­cia pasa por una acción de masas des­ti­na­da a neu­tra­li­zar la capa­ci­dad de con­sen­so y coac­ción de este esta­do enci­ma de la pobla­ción y del terri­to­rio. Esto, a estas altu­ras, no será posi­ble si no tra­ba­ja­mos para con­se­guir un pue­blo movi­li­za­do y dis­pues­to a per­sis­tir has­ta las últi­mas con­se­cuen­cias. Por eso, el úni­co camino pasa por la orga­ni­za­ción y la lucha. Pen­sa­mos colec­ti­va­men­te, cons­trui­mos jun­tas! Avan­zar es la úni­ca mane­ra de no retroceder!

Enda­vant

8 de abril de 2019

[CAT]

El pas­sat dis­sab­te 30 de març, Enda­vant (OSAN) vam cele­brar les sego­nes jor­na­des orga­nitza­ti­ves nacio­nals, a Grà­cia (Bar­ce­lo­na). Són les sego­nes, des­prés de les que vam fer l’1 d’octubre del 2016 a Saba­dell. Amb el lema L’únic camí: l’organització i la llui­ta. Pen­sem col·lectivament, cons­truïm jun­tes!, vam cen­trar-nos a refle­xio­nar i apro­fun­dir en la nos­tra estra­tè­gia i acció polí­ti­ca, així com a deba­tre què vol dir mili­tar a Endavant.

La jor­na­da, que va aple­gar vora 150 mili­tants d’arreu dels Paï­sos Cata­lans, va ser­vir per con­so­li­dar una cohe­sió ideo­lò­gi­ca i orga­nitza­ti­va ben neces­sà­ria per con­tra­res­tar les pres­sions del capi­ta­lis­me, del patriar­cat i del refor­mis­me. Ente­nem que aques­ta cohe­sió es fomen­ta a par­tir de la idea de la uti­li­tat de l’eina on mili­tem, Enda­vant, i de l’acció polí­ti­ca que fem. Per això, vam abor­dar què hem de millo­rar per fer-la més útil per a les clas­ses popu­lars i com, conei­xent-nos, podem empa­titzar en les dife­rents tas­ques, situa­cions i espais on par­ti­ci­pem com a mili­tants.

En aquest sen­tit, vam refo­rçar la neces­si­tat d’evitar que es des­ac­ti­vin els espais de llui­ta per­què es dedi­quen a la llui­ta ins­ti­tu­cio­nal. Correm el risc que les prò­xi­mes con­te­ses elec­to­rals es pre­sen­tin com a neces­sà­ries per fer un front anti­fei­xis­ta ins­ti­tu­cio­nal que només refo­rça el PSOE i con­so­li­da el règim del 78, alho­ra que arros­se­ga «l’esquerra» par­la­men­tà­ria cap a una lògi­ca de defen­sa de mínims que des­ac­ti­va qual­se­vol alter­na­ti­va polí­ti­ca. No hi ha res a defen­sar des d’una posi­ció està­ti­ca: cal ava­nçar per fer-ho.

Ente­nem que Enda­vant hem de ser un dels agents que des­ac­ti­vi aques­ta coop­ta­ció: el front anti­fei­xis­ta ha de ser als carrers. I ha de ser allà des d’on posem damunt de la tau­la la pro­pos­ta que fem com a orga­nitza­ció i com a Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta: el pro­gra­ma femi­nis­ta d’Unitat Popu­lar. Fins i tot les rei­vin­di­ca­cions que plan­te­gem en el pro­gra­ma #ÉsDe­Mí­nims, tot i que són vol­gu­da­ment par­cials per poder agre­gar-hi una gran majo­ria de la clas­se tre­ba­lla­do­ra i de les clas­ses popu­lars, són inas­su­mi­bles per al sis­te­ma i ens per­me­ten pas­sar a l’ofensiva polí­ti­ca.

Som cons­cients de la per­ti­ne­nça d’aquesta dia­lèc­ti­ca entre deman­des imme­dia­tes i horitzó final. Per això, seguim en la línia de tre­ba­llar i per­sis­tir en el nos­tre objec­tiu final: la con­ques­ta del poder polí­tic i la supres­sió del tre­ball assa­la­riat i de tota explo­ta­ció. I ho fem des de la cer­te­sa que no és pos­si­ble liqui­dar pro­gres­si­va­ment el sis­te­ma capi­ta­lis­ta mit­ja­nçant refor­mes legis­la­ti­ves, i que el poder no és un con­junt d’institucions a prendre.

Així mateix, assu­mim que la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans és un camí que no es pot recó­rrer úni­ca­ment ni amb l’instrumental de la demo­crà­cia real­ment inexis­tent, ni amb els que han fet de la tría­da d’eleccions, par­la­ment i par­tits polí­tics el dog­ma que un govern és demo­crà­tic. Cal que tin­guem pre­sent que els punts d’intersecció entre la llui­ta per l’emancipació nacio­nal, la llui­ta con­tra l’explotació capi­ta­lis­ta i la llui­ta con­tra el patriar­cat no havien estat mai tan nom­bro­sos als Paï­sos Cata­lans com ho són ara.

Que el poble pugui guan­yar el poder a l’estat i fer efec­ti­va la inde­pen­dèn­cia pas­sa per una acció de mas­ses des­ti­na­da a neu­tra­litzar la capa­ci­tat de con­sens i coac­ció d’aquest estat damunt de la pobla­ció i del terri­to­ri. Això, a hores d’ara, no serà pos­si­ble si no tre­ba­llem per acon­se­guir un poble mobi­litzat i dis­po­sat a per­sis­tir fins a les últi­mes con­se­qüèn­cies. Per això, l’únic camí pas­sa per l’organització i la llui­ta. Pen­sem col·lectivament, cons­truïm jun­tes! Ava­nçar és l’única mane­ra de no retrocedir!

Enda­vant

8 d’a­vril de 2019

Fuen­te: https://​www​.enda​vant​.org/​l​u​n​i​c​-​c​a​m​i​-​l​o​r​g​a​n​i​t​z​a​c​i​o​-​i​-​l​a​-​l​l​u​i​t​a​-​p​e​n​s​e​m​-​c​o​l​l​e​c​t​i​v​a​m​e​n​t​-​c​o​n​s​t​r​u​i​m​-​j​u​n​t​es/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.