El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha.¡Pensamos colec­ti­va­men­te, cons­tru­ya­mos juntas!/L’únic camí: l’organització i la lluita

[wpdm_​package id=“100918”]

[ES]

El pasa­do sába­do 30 de mar­zo, en Enda­vant (OSAN) cele­bra­mos las segun­das jor­na­das orga­ni­za­ti­vas nacio­na­les, en Gra­cia (Bar­ce­lo­na). Son las segun­das, des­pués de las que hici­mos el 1 de octu­bre del 2016 en Saba­dell. Con el lema El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha. ¡Pen­sa­mos colec­ti­va­men­te, cons­trui­mos jun­tas!, nos cen­tra­mos en refle­xio­nar y pro­fun­di­zar en nues­tra estra­te­gia y acción polí­ti­ca, así como a deba­tir qué quie­re decir mili­tar en Endavant.

La jor­na­da, que reu­nió cer­ca de 150 mili­tan­tes de todo los Paï­sos Cata­lans, sir­vió para con­so­li­dar una cohe­sión ideo­ló­gi­ca y orga­ni­za­ti­va muy nece­sa­ria para con­tra­rres­tar las pre­sio­nes del capi­ta­lis­mo, del patriar­ca­do y del refor­mis­mo. Enten­de­mos que esta cohe­sión se fomen­ta a par­tir de la idea de la uti­li­dad de la herra­mien­ta don­de mili­ta­mos, Enda­vant, y de la acción polí­ti­ca. Por eso, abor­da­mos qué tene­mos que mejo­rar para hacer­la más útil para las cla­ses popu­la­res y como, cono­cién­do­nos, poda­mos empa­titzar en las dife­ren­tes tareas, situa­cio­nes y espa­cios don­de par­ti­ci­pa­mos como mili­tan­tes.

En este sen­ti­do, refor­za­mos la nece­si­dad de evi­tar que se des­ac­ti­ven los espa­cios de lucha por­que se dedi­can a la lucha ins­ti­tu­cio­nal. Corre­mos el ries­go que las pró­xi­mas con­tien­das elec­to­ra­les se pre­sen­ten como nece­sa­rias para hacer un fren­te anti­fas­cis­ta ins­ti­tu­cio­nal que solo refuer­za al PSOE y con­so­li­da el régi­men del 78, a la vez que arras­tra «la izquier­da» par­la­men­ta­ria hacia una lógi­ca de defen­sa de míni­mos que des­ac­ti­va cual­quier alter­na­ti­va polí­ti­ca. No hay nada a defen­der des­de una posi­ción está­ti­ca: hay que avan­zar para hacer­lo.

Enten­de­mos que en Enda­vant tene­mos que ser uno de los agen­tes que des­ac­ti­ve esta coop­ta­ción: el fren­te anti­fas­cis­ta tie­ne que estar en las calles. Y tie­ne que ser allá des­de don­de pon­ga­mos enci­ma de la mesa la pro­pues­ta que se bus­ca como orga­ni­za­ción y como Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta: el pro­gra­ma femi­nis­ta de Uni­dad Popu­lar. Inclu­so las rei­vin­di­ca­cio­nes que plan­tea­mos en el pro­gra­ma #ÉsDe­Mí­nims, a pesar de que son par­cia­les y para poder agre­gar una gran mayo­ría de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y de las cla­ses popu­la­res, son inasu­mi­bles para el sis­te­ma y nos per­mi­ten pasar a la ofen­si­va polí­ti­ca.

Somos cons­cien­tes de la dia­léc­ti­ca entre deman­das inme­dia­tas y hori­zon­te final. Por eso, segui­mos en la línea de tra­ba­jar y per­sis­tir en nues­tro obje­ti­vo final: la con­quis­ta del poder polí­ti­co y la supre­sión del tra­ba­jo asa­la­ria­do y de toda explo­ta­ción. Y lo hace­mos des­de la cer­te­za que no es posi­ble liqui­dar pro­gre­si­va­men­te el sis­te­ma capi­ta­lis­ta median­te refor­mas legis­la­ti­vas, y que el poder no es un con­jun­to de ins­ti­tu­cio­nes a tomar.

Así mis­mo, asu­mi­mos que la inde­pen­den­cia de los Paï­sos Cata­lans es un camino que no se pue­de reco­rrer úni­ca­men­te ni con el ins­tru­men­tal de una demo­cra­cia real­men­te inexis­ten­te, ni con los que han hecho de la tria­da de elec­cio­nes, par­la­men­to y par­ti­dos polí­ti­cos el dog­ma que un gobierno es demo­crá­ti­co. Hace fal­ta que ten­ga­mos pre­sen­te que los pun­tos de inter­sec­ción entre la lucha por la eman­ci­pa­ción nacio­nal, la lucha con­tra la explo­ta­ción capi­ta­lis­ta y la lucha con­tra el patriar­ca­do no habían sido nun­ca tan nume­ro­sos en los Paï­sos Cata­lans como lo son aho­ra.

Que el pue­blo pue­da ganar el poder en el esta­do y hacer efec­ti­va la inde­pen­den­cia pasa por una acción de masas des­ti­na­da a neu­tra­li­zar la capa­ci­dad de con­sen­so y coac­ción de este esta­do enci­ma de la pobla­ción y del terri­to­rio. Esto, a estas altu­ras, no será posi­ble si no tra­ba­ja­mos para con­se­guir un pue­blo movi­li­za­do y dis­pues­to a per­sis­tir has­ta las últi­mas con­se­cuen­cias. Por eso, el úni­co camino pasa por la orga­ni­za­ción y la lucha. Pen­sa­mos colec­ti­va­men­te, cons­trui­mos jun­tas! Avan­zar es la úni­ca mane­ra de no retroceder!

Enda­vant

8 de abril de 2019

[CAT]

El pas­sat dis­sab­te 30 de març, Enda­vant (OSAN) vam cele­brar les sego­nes jor­na­des orga­nitza­ti­ves nacio­nals, a Grà­cia (Bar­ce­lo­na). Són les sego­nes, des­prés de les que vam fer l’1 d’octubre del 2016 a Saba­dell. Amb el lema L’únic camí: l’organització i la llui­ta. Pen­sem col·lectivament, cons­truïm jun­tes!, vam cen­trar-nos a refle­xio­nar i apro­fun­dir en la nos­tra estra­tè­gia i acció polí­ti­ca, així com a deba­tre què vol dir mili­tar a Endavant.

La jor­na­da, que va aple­gar vora 150 mili­tants d’arreu dels Paï­sos Cata­lans, va ser­vir per con­so­li­dar una cohe­sió ideo­lò­gi­ca i orga­nitza­ti­va ben neces­sà­ria per con­tra­res­tar les pres­sions del capi­ta­lis­me, del patriar­cat i del refor­mis­me. Ente­nem que aques­ta cohe­sió es fomen­ta a par­tir de la idea de la uti­li­tat de l’eina on mili­tem, Enda­vant, i de l’acció polí­ti­ca que fem. Per això, vam abor­dar què hem de millo­rar per fer-la més útil per a les clas­ses popu­lars i com, conei­xent-nos, podem empa­titzar en les dife­rents tas­ques, situa­cions i espais on par­ti­ci­pem com a mili­tants.

En aquest sen­tit, vam refo­rçar la neces­si­tat d’evitar que es des­ac­ti­vin els espais de llui­ta per­què es dedi­quen a la llui­ta ins­ti­tu­cio­nal. Correm el risc que les prò­xi­mes con­te­ses elec­to­rals es pre­sen­tin com a neces­sà­ries per fer un front anti­fei­xis­ta ins­ti­tu­cio­nal que només refo­rça el PSOE i con­so­li­da el règim del 78, alho­ra que arros­se­ga «l’esquerra» par­la­men­tà­ria cap a una lògi­ca de defen­sa de mínims que des­ac­ti­va qual­se­vol alter­na­ti­va polí­ti­ca. No hi ha res a defen­sar des d’una posi­ció està­ti­ca: cal ava­nçar per fer-ho.

Ente­nem que Enda­vant hem de ser un dels agents que des­ac­ti­vi aques­ta coop­ta­ció: el front anti­fei­xis­ta ha de ser als carrers. I ha de ser allà des d’on posem damunt de la tau­la la pro­pos­ta que fem com a orga­nitza­ció i com a Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta: el pro­gra­ma femi­nis­ta d’Unitat Popu­lar. Fins i tot les rei­vin­di­ca­cions que plan­te­gem en el pro­gra­ma #ÉsDe­Mí­nims, tot i que són vol­gu­da­ment par­cials per poder agre­gar-hi una gran majo­ria de la clas­se tre­ba­lla­do­ra i de les clas­ses popu­lars, són inas­su­mi­bles per al sis­te­ma i ens per­me­ten pas­sar a l’ofensiva polí­ti­ca.

Som cons­cients de la per­ti­ne­nça d’aquesta dia­lèc­ti­ca entre deman­des imme­dia­tes i horitzó final. Per això, seguim en la línia de tre­ba­llar i per­sis­tir en el nos­tre objec­tiu final: la con­ques­ta del poder polí­tic i la supres­sió del tre­ball assa­la­riat i de tota explo­ta­ció. I ho fem des de la cer­te­sa que no és pos­si­ble liqui­dar pro­gres­si­va­ment el sis­te­ma capi­ta­lis­ta mit­ja­nçant refor­mes legis­la­ti­ves, i que el poder no és un con­junt d’institucions a prendre.

Així mateix, assu­mim que la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans és un camí que no es pot recó­rrer úni­ca­ment ni amb l’instrumental de la demo­crà­cia real­ment inexis­tent, ni amb els que han fet de la tría­da d’eleccions, par­la­ment i par­tits polí­tics el dog­ma que un govern és demo­crà­tic. Cal que tin­guem pre­sent que els punts d’intersecció entre la llui­ta per l’emancipació nacio­nal, la llui­ta con­tra l’explotació capi­ta­lis­ta i la llui­ta con­tra el patriar­cat no havien estat mai tan nom­bro­sos als Paï­sos Cata­lans com ho són ara.

Que el poble pugui guan­yar el poder a l’estat i fer efec­ti­va la inde­pen­dèn­cia pas­sa per una acció de mas­ses des­ti­na­da a neu­tra­litzar la capa­ci­tat de con­sens i coac­ció d’aquest estat damunt de la pobla­ció i del terri­to­ri. Això, a hores d’ara, no serà pos­si­ble si no tre­ba­llem per acon­se­guir un poble mobi­litzat i dis­po­sat a per­sis­tir fins a les últi­mes con­se­qüèn­cies. Per això, l’únic camí pas­sa per l’organització i la llui­ta. Pen­sem col·lectivament, cons­truïm jun­tes! Ava­nçar és l’única mane­ra de no retrocedir!

Enda­vant

8 d’a­vril de 2019

Fuen­te: https://​www​.enda​vant​.org/​l​u​n​i​c​-​c​a​m​i​-​l​o​r​g​a​n​i​t​z​a​c​i​o​-​i​-​l​a​-​l​l​u​i​t​a​-​p​e​n​s​e​m​-​c​o​l​l​e​c​t​i​v​a​m​e​n​t​-​c​o​n​s​t​r​u​i​m​-​j​u​n​t​es/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *