Comu­ni­cat d’Endavant

[CAT] La sen­tèn­cia del Pro­cés ha estat el deto­nant d’un esclat impres­sio­nant de mobi­litza­cions popu­lars arreu dels Paï­sos Cata­lans. La repres­sió vis­cu­da des de 2017, jun­ta­ment amb la cons­ta­ta­ció que les auto­no­mies són una fic­ció i que la demo­crà­cia a l’estat espan­yol és un mirat­ge que ama­ga un joc on el poder sem­pre guan­ya, han tret desenes […]

Onze de Setem­bre de 2019 | Cap govern auto­nò­mic no ens farà lliu­res! /​Once de Sep­tiem­bre de 2019 | Nin­gún gobierno auto­nó­mi­co nos hará libres!

[Cat] Onze de Setem­bre de 2019 | Cap govern auto­nò­mic no ens farà lliu­res! Mobi­litza­ció · Poder popu­lar · Paï­sos Cata­lans Mani­fest d’Endavant (OSAN) amb motiu de la Dia­da Nacio­nal de l’Onze de Setem­bre de 2019 El camí cap a la inde­pen­dèn­cia d’una part dels Paï­sos Cata­lans que pro­po­sa­va el sobi­ra­nis­me gover­na­men­tal de JxCAT i ERC ha quedat […]

Les elec­cions del 28‑A i l’acció polí­ti­ca de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta /​Las elec­cio­nes del 28‑A y la acción polí­ti­ca de la Esque­rra Independentista

[CAT] El prò­xim diu­men­ge 28 d’abril, l’estat espan­yol cele­bra unes elec­cions gene­rals i unes d’autonòmiques al País Valen­cià. Enda­vant OSAN volem com­par­tir una lec­tu­ra de la situa­ció polí­ti­ca i unes refle­xions sobre com res­pon­dre a l’escenari que sor­gei­xi del 28‑A. Un esce­na­ri de reas­sen­ta­ment de l’Estat El règim polí­tic ha super­at i absor­bit l’auge electoral […]

El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha.¡Pensamos colec­ti­va­men­te, cons­tru­ya­mos juntas!/L’únic camí: l’organització i la lluita

[ES] El pasa­do sába­do 30 de mar­zo, en Enda­vant (OSAN) cele­bra­mos las segun­das jor­na­das orga­ni­za­ti­vas nacio­na­les, en Gra­cia (Bar­ce­lo­na). Son las segun­das, des­pués de las que hici­mos el 1 de octu­bre del 2016 en Saba­dell. Con el lema El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha. ¡Pen­sa­mos colec­ti­va­men­te, cons­trui­mos jun­tas!, nos cen­tra­mos en refle­xio­nar y pro­fun­di­zar en nues­tra estrategia […]

¡Los pac­tos y las sen­ten­cias se tum­ban en las calles: la auto­de­ter­mi­na­ción no se nego­cia, se ejer­ce! /​L’autodeterminació no es nego­cia, s’exerceix! Els pac­tes i les sen­tèn­cies es tom­ben als carrers!

[ES] Ante el jui­cio con­tra per­so­nas encau­sa­das por el refe­rén­dum del 1 de octu­bre de 2017, inclui­das 9 pre­sas polí­ti­cas, es nece­sa­rio recor­dar algu­nas cosas. Los jui­cios no son nin­gún ejer­ci­cio de demo­cra­cia del esta­do, sino un acto de ven­gan­za y cas­ti­go colec­ti­vo por su par­te. Son, en defi­ni­ti­va, un jui­cio polí­ti­co. Y lo son […]

¿Qué hacer en la nue­va eta­pa polí­ti­ca en el Principat?

Intro­duc­ción En las reso­lu­cio­nes de la IX Asam­blea Nacio­nal de Enda­vant, se plan­teó un aná­li­sis de coyun­tu­ra nacio­nal y un segui­mien­to de las pro­pues­tas polí­ti­cas para el con­jun­to de los Paï­sos Cata­lans como para cada uno de sus terri­to­rios. El pre­sen­te docu­men­to des­en­vuel­ve la tác­ti­ca polí­ti­ca para los pró­xi­mos meses en rela­ción a la coyuntura […]

Valo­ra­ció dels resul­tats elec­to­rals del 21D /​Valo­ra­ción de los resul­ta­dos elec­to­ra­les del 21D

[CAT] El govern espan­yol va con­vo­car les elec­cions auto­nò­mi­ques amb l’objectiu de derro­tar elec­to­ral­ment l’independentisme i subs­ti­tuir el govern auto­nò­mic per un nou govern for­mat per par­tits d’àmbit espan­yol. Amb els resul­tats a la mà, el govern espan­yol ha fra­cas­sat. L’independentisme ha estat capaç de resis­tir aques­ta ofen­si­va i obte­nir una sego­na vic­tò­ria elec­to­ral con­se­cu­ti­va en unes eleccions […]