Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la­ren uka­pe­na­ri eta esplo­ta­zioan oina­rri­tu­ta­ko makro eki­tal­dia­ri aurre egi­te­ko Bil­bao 2020 Euro­co­pa honi ez dina­mi­ka abia­tu dute

[wpdm_​package id=“100549”]

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dutenez.

Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la ukatzeaz gain, » Eus­kal Selek­zioa uka­tua den bitar­tean Bil­bo Espai­nia­ko hiri gisa» sal­du nahi due­la eki­tal­di honek. Guz­ti honek «EAJk ordez­katzen duen bur­ge­sia auto­no­mis­ta­ren kon­pli­zi­ta­tea dau­ka­la» azpi­ma­rra­tu dute.

«Fut­bol espa­rruaz gain­di­ko» ana­li­si baten beha­rra alda­rri­ka­tu dute dina­mi­ka­ko kideek. Hala nola, azal­du dute bur­ge­siak haren «kla­se intere­sen neu­rri­ra mol­da­tu­ta­ko eska­pa­ra­te hiri» bihur­tu nahi due­la Bil­bo. Izan ere, deitzai­leen abu­ruz eki­tal­di honek lan­gi­le kla­sea­ren esplo­ta­zioa du oina­rrian: «gure bizitzen pre­ka­ri­za­zioa­ren eta espa­zio publi­koa­ren mer­kan­ti­li­za­zioa­ren bidez».

Horren aurrean, «duin­ta­su­nez» eran­tzu­te­ko kon­pro­mi­soa adie­ra­zi dute dina­mi­ka­ko kideek, «kaleak eta bizitzak berres­ku­ra­tuz». Era berean, sala­tu dute jaki­tun dire­la eki­tal­di honen aur­ka abia­tu­ko den «edo­zein mugi­men­du» erre­pri­mitze­ko «tres­na guz­tie­taz» balia­tu­ko dire­la. Horre­ga­tik, dei egin dio­te Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ri «kapi­tal basa­tia­ren era­soa­ri eta bera­re­kin daka­rren nazio zapal­kun­tza­ren sakon­tzea­ri» aurre egi­te­ko hurren­go deialdietan

Ema­ku­me lan­gi­leak orain ere kolpatuen

Deitzai­leek azpi­ma­rra bere­zia jarri nahi izan dute ema­ku­me lan­gi­leen egoe­ran; ema­ku­me horiek izan­go bai­ti­ra «gehien sufri­tu­ko dituz­te­nak» dimen­tsio haue­ta­ko eki­men baten ondo­riak: «gar­bitzai­leak edo eta osta­la­riak esa­te­ra­ko». Makroe­ki­tal­di hauek ema­ku­me lan­gi­leek burutzen duten lana «gutxies­te­ko» meka­nis­mo iza­teaz hara­ta­go «sek­to­re honen pre­ka­ri­za­zioa area­gotze­ko» tres­na ere badie­re­la azal­du nahi izan dute: «kiro­lean eta bere­zi­ki futbolean».

Finean, martxan jarri berri duten dina­mi­ka honek ohi­koan fut­bo­la­ren espa­rrua­ren bai­tan egi­ten diren alda­rri­ka­pe­ne­ta­tik hara­ta­go joa­te­ko boron­da­te poli­ti­ko naba­ria era­kutsi du bere lehen adierazpenean.

Ira­ku­rri­ta­ko agi­riak eus­ka­ra, espai­nol eta frantsesez:

[EUS]

2020ko ekai­na eta uztai­la artean , UEFAk Euro­ko­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames fut­bol zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­da eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­da bat joka­tu­ko dire­la era­ba­ki dute.

Egoe­ra honen aurrean eta hamai­ka arra­zoien­ga­tik zera adie­ra­zi nahi dugu: Euro­ko­pa hau ez dugu­la nahi, ez Bil­bon ez Eus­kal Herri­ko bes­te edo­zein hiritan.

Eus­kal selek­zioa­ri ofi­zial­ta­su­na ukatzen zaion bitar­tean, gure zapal­tzai­le zuze­nak diren Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tu bur­ge­sen selek­zioek Bil­bon jokatze­ko auke­ra izan­go dute, eus­kal bur­ge­sia­ren babe­sa­re­kin nahi ez dugun txa­pel­ke­ta inpo­sa­tuz. G7arekin edo Espai­nia­ko Itzu­lia­re­kin egin duten beza­la, espai­nia eta fran­tzia­ko esta­tuek auke­ra guz­tiak balia­tu­ko dituz­te Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la berriz ukatze­ko. Izan ere, espai­nia­ko esta­tuak Eus­kal Selek­zioa­ri ateak ixten diz­kion bitar­tean, Bil­bo espai­nia­ko hiria bai­litzan sal­tzen du nazioar­tean, EAJk ordez­katzen duen bur­ge­sia auto­no­mis­ta­ren konplizitatearekin.

Gai­ne­ra, uler­gaitza egi­ten zai­gu nazio zapal­duak onar­tuak ez diren bitar­tean, Tur­kia eta Israel beza­la­ko esta­tu geno­zi­dek par­te har­tze­ko auke­ra izatea.

Bide­na­bar, egu­ne­ro­koan eus­kal­du­non hiz­kun­tza esku­bi­deak gutxietsiak zaiz­ki­gu eta eus­ka­raz bizitze­ko hau­tua egin dugu­nok mila ozto­po gain­di­tu behar ditugu.

UEFA 2020 bur­ge­sia vas­co-espa­no­lak gure hiri­ra eka­rri­ko duen hurren­go makro-eben­tua izan­go da. Orain­goan, fut­bo­la izan­go da nego­zio egi­te­ko aitzai­kia – sorre­raz eta jato­rriz lan­gi­le kla­sea­ren onda­re izan dena-. Bai­na ezin dugu ana­li­sia fut­bo­le­ra muga­tu. Izan ere, guz­ti hori estra­te­gia kon­ple­xua­go baten bai­tan kokatzen da. Bur­ge­siak haien kla­se intere­sen neu­rri­ra erai­ki­ta­ko era­kus­leiho-hiri bihur­tu nahi baitu.

Sal­du­ko digu­ten dis­kur­tso fal­tsua­ren aurrean, Euro­ko­pa honek ez du inola­ko abe­ras­ta­su­nik eka­rri­ko eus­kal lan­gi­le­ria­ren­tzat. Haien argi dis­ti­ratsu, irri­ba­rre hipo­kri­ta eta lelo hutsen atzean lan­gi­le kla­sea­ren esplo­ta­zioa, gure bizitzen pre­ka­ri­za­zioa eta espa­zio publi­koa­ren mer­kan­ti­li­za­zioa eta pri­ba­ti­za­zioa baino ez da egon­go. Bai­na ez dira pasa­ko; kapi­ta­la­ren metro­po­li­ari, bizitza ere­du bur­ge­sa­ri, makro-eben­tuei eta gure bizitzen mer­kan­ti­li­za­zioa­ri, duin­ta­su­nez eran­tzun­go die­gu, gure kaleak eta bizitzak berres­ku­ra­tuz, haien abe­ras­ta­su­nak gure mise­ria dakarrelako.

Beti­ko legez eta bai­ta Euro­ko­pan ere, kapi­ta­lis­moak sis­te­ma hete­ro­pa­triar­kal eta bina­rioa ema­ku­mea­ren iru­dia dara­bil gizo­nez­koen kon­tsu­mo­ra­ko, ira­gar­ki matxis­ten bidez kasu. Aurre­tik aipa­tu­ta­ko men­pe­ratzea­ren bai­tan, ema­ku­me pre­ka­ri­za­tue­nak izan­go dira ber­tan gehien sufri­tu­ko dute­nak (gar­bitzai­leak, osta­la­riak, putak,…). Makroe­ki­tal­di hauek dira hain zuzen ere ema­ku­me lan­gi­leen pre­ka­ri­za­zioa area­gotze­ko eta burutzen duten lana gutxies­te­ko modua kiro­lean eta bere­zi­ki fut­bo­lean. Horren­bes­tez, Euro­ko­pak ustia­tu­ko dituen espa­zioen oku­pa­zioak, mas­ku­li­ni­za­zioa eta lan pre­ka­rie­ta­tea sus­ta­tu­ko ditu, horre­kin bate­ra indar­ke­ria eta era­so matxis­tak area­gotze­ko arris­kua nabar­men­du­ko dela­rik. Ema­ku­me lan­gi­leen aur­ka­ko era­so eta bor­tiz­ke­ria­ri bide eginez.

Euro­ko­pa honen bidez ere, kapi­ta­lak era­gin­da­ko ema­ku­meen­ga­na­ko zapal­kun­tza eran­tsia­ren aur­ka ager­tzen gara guz­tiz. Izan ere, nabar­men age­rian uzten ditu zapal­kun­tza hauek.

Guz­ti hau gutxi izan­go balitz, inpo­si­zio honen aur­ka sor­tu­ko diren mugi­men­duak erre­pre­si­bo­ki kol­patze­ko tres­na guz­tiez balia­tu­ko dira Eus­kal Herria bes­te behin esta­tu poli­zial bat bila­ka­tuz. Gure kaleak zipaioz, gur­dia zibi­lez, zein bes­te­la­ko indar poli­zia­lez bete­ko dira. Hauen egin­ki­zu­na bote­re­du­nen intere­sak eta Eus­kal Herri­ra eto­rri­ko diren faxis­tak babes­tea izan­go delarik.

Hone­ga­tik eta bes­te arra­zoi asko­ren­ga­tik batu gara gaur hemen Euro­co­pa honi ez esa­te­ko eta dei egi­ten dio­gu Eus­kal Herri lan­gi­lea­ri kapi­tal basa­tia­ren era­so eta nazio zapal­kun­tza berri honi aurre egi­te­ra hurren­go deialdietan!!

[ES]

Entre junio y julio de 2020, la UEFA va a cele­brar la 16 edi­ción de la Euro­co­pa. A raíz de la pro­pues­ta de la fede­ra­ción de fút­bol espa­ño­la, han deci­di­do que se cele­bren 3 par­ti­dos de la fase de gru­pos y un par­ti­do de los octa­vos de final en San Mamés.

Fren­te a esta situa­ción por muchas razo­nes nos vemos en la nece­si­tad de decir que no que­re­mos esta Euro­co­pa, ni en Bil­bao ni en nin­gu­na otra ciu­dad de Eus­kal Herria.

Mien­tras que se le nie­ga la ofi­cia­li­dad a la selec­ción vas­ca, las selec­cio­nes bur­gue­sas de nues­tros esta­dos opre­so­res Espa­ña y Fran­cia esta­rán jugan­do en Bil­bao en esta com­pe­ti­ción apo­ya­da por la bur­gue­sía vas­ca. Tal y como lo hacen con el G7 o la Vuel­ta a Espa­ña, los esta­dos fran­cés y espa­ñol apro­ve­cha­ran cada oca­sión para negar el pro­yec­to nacio­nal del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Cier­ta­men­te, mien­tras que el esta­do espa­ñol le cie­rra las puer­tas a la selec­ción vas­ca, ven­de Bil­bao como ciu­dad espa­ño­la con el bene­plá­ci­to de la bur­gue­sía auto­no­mis­ta que repre­sen­ta el PNV.

Ade­más se nos hace incom­pren­si­ble que mien­tras las nacio­nes opri­mi­das no somos admi­ti­das, esta­dos geno­ci­das como Tur­quía e Israel sí lo sean.

Lo mis­mo ocu­rre con nues­tra len­gua que es nin­gu­nea­da y las per­so­nas que toma­mos la deter­mi­na­ción de vivir en eus­ke­ra sufri­mos miles de trabas.

La UEFA 2020 será el siguien­te macro-even­to que la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la va a traer a nues­tra ciu­dad. Esta vez será el fút­bol (la que en su ini­cio fue patri­mo­nio de la cla­se tra­ba­ja­do­ra) la excu­sa para hacer nego­cio. Pero no pode­mos limi­tar el aná­li­sis al fút­bol ya que todo esto se encuen­tra den­tro de una estra­te­gia más com­ple­ja. La bur­gue­sía quie­re crear una ciu­dad esca­pa­ra­te que se adap­te a sus intere­ses de clase.

Con el fal­so dis­cur­so que nos quie­ren ven­der, esta Euro­co­pa no va a traer nin­gu­na rique­za al trabajador/​a vasco/​a. Detrás de sus luces bri­llan­tes, son­ri­sas fal­sas y esló­ga­nes vacíos se encuen­tra la explo­ta­ción de cla­se, pre­ca­ri­za­ción de nues­tras vidas y la pri­va­ti­za­ción y mer­can­ti­li­za­ción de los espa­cios públi­cos. No pasa­rán; vamos a res­pon­der dig­na­men­te a la metró­po­li del capi­tal, al modo de vida bur­gués, a la mer­can­ti­li­za­ción de nues­tras vidas y los macro-even­tos recu­pe­ran­do nues­tras calles y nues­tras vidas por­que su rique­za nos trae miseria.

Como siem­pre, tam­bién en la Euro­co­pa el sis­te­ma capi­ta­lis­ta es hete­ro­pa­triar­cal y bina­rio y uti­li­za la ima­gen de la mujer para el con­su­mo mas­cu­lino, por ejem­plo con publi­ci­dad machis­ta. Den­tro de este sis­te­ma las muje­res pre­ca­ri­za­das (lim­pia­do­ras, hos­te­le­ras, pros­ti­tu­tas…) serán las que más lo sufran. Estos macro-even­tos son los que pre­ca­ri­zan el tra­ba­jo de las muje­res tra­ba­ja­do­ras e infra­va­lo­ran el tra­ba­jo que rea­li­zan en el depor­te y espe­cial­men­te en el fút­bol. Por ello, los espa­cios ocu­pa­dos por la Euro­co­pa fomen­ta­rán la mas­cu­li­ni­za­ción y la pre­ca­rie­dad labo­ral. Con ello, pre­ve­mos la posi­bi­li­dad de aumen­to de agre­sio­nes machis­tas, con agre­sio­nes y vio­len­cia con­tra las muje­res trabajadoras.

Con esta Euro­co­pa, nos mos­tra­mos total­men­te en con­tra de la opre­sión aña­di­da que el capi­tal hace con­tra las muje­res que que­dan en evi­den­cia. Si todo esto fue­ra poco, se hará uso de todos los recur­sos repre­si­vos para gol­pear a los movi­mien­tos crea­dos en con­tra de esta impo­si­ción, con­vier­tien­do otra vez Eus­kal Herria en un esta­do poli­cial. Nues­tras calles se lle­na­ran de cipa­yos, guar­dias civi­les y demás fuer­zas poli­cia­les. Su come­ti­do va a ser defen­der los intere­ses de los pode­ro­sos y a los fascistas.

Por eso y otras razo­nes nos reuni­mos hoy aquí para decir no a esta Euro­co­pa y hacer un lla­ma­mien­to al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co a unir­se en con­tra de esta nue­va agre­sión del sal­va­je capi­tal y de opre­sión nacional.

[FR]

Durant les mois de juin et jui­llet 2020, va se tenir la 16ème édi­tion du cham­pion­nat d’europe orga­ni­sé par l’UEFA. Sui­te à la can­di­da­tu­re de la fédé­ra­tion espag­no­le de foot­ball, 3 matchs de pha­se de grou­pe ain­si qu’un match de hui­tiè­me de fina­le vont se jouer au sta­de San Mames de Bil­bo (Pays Basque).

Face à cet­te situa­tion et muni de dizai­nes de rai­sons nous vou­lons décla­rer que : Nous ne vou­lons pas de ce cham­pion­nat d’europe, ni à Bil­bo, ni en Eus­kal Herri, ni ailleurs.

Pen­dant que la sélec­tion bas­que se voit l’officialisation refu­sée, les sélec­tions des états oppres­seurs espag­nol et fra­nçais auront la pos­si­bi­li­té de jouer à Bil­bo, et ce avec le sou­tien de la bour­geo­isie bas­que tout en nous impo­sant une com­pé­ti­tion que nous refu­sons. Tout com­me ils l’ont fait avec le G7 et le tour de Fran­ce, les Etats fra­nçais et espag­nol pro­fi­tent de tou­tes les occa­sions pour refu­ser à nou­veau le pro­jet de nation du peu­ple tra­vai­lleur bas­que. En effet, l’état espag­nol pré­sen­te Bil­bo com­me ville espagnole

l’international avec la com­pli­ci­té de la bour­geo­isie auto­no­mis­te repré­sen­tée par le PNB, tout en fer­mant les por­tes à la sélec­tion basque.

De plus, il nous est incom­préhen­si­ble que les états tur­que et israé­lien, res­pon­sa­bles de géno­ci­des, aient la pos­si­bi­li­té d’y par­ti­ci­per alors que les états oppres­sés sont refusés.

Par la même occa­sion, les droits lin­guis­ti­ques nous sont mépri­sés au quo­ti­dien et nous, qui avons déci­dé de vivre en lan­gue bas­que, devons tra­ver­ser un par­cours semé d’embûches.

L’UEFA 2020 va être le pro­chain macro-évè­ne­ment qui va envahir notre ville de la main de la bour­geo­isie bas­co-espag­no­le. Cet­te fois-ci, le foot­ball sera le pré­tex­te pour s’enrichir – qui à l’origine est l’héritage de la clas­se ouvriè­re-. Mais nous ne pou­vons pas limi­ter l’analyse au foot­ball. En effet, tout ceci entre dans une stra­té­gie plus com­ple­xe. La bour­geo­isie veut cons­trui­re un ville-vitri­ne à la hau­teur de ses intérêts.

Face aux faux dis­cours qu’ils vont nous ven­dre, ce cham­pion­nat ne va appor­ter aucu­ne riches­se au peu­ple tra­vai­lleur bas­que. Sous Sous leurs lumiè­res, sou­ri­res hypo­cri­tes, et slo­gans vides se cachent l’exploitation de la clas­se ouvriè­re, la pré­ca­ri­sa­tion de nos vies et la mer­can­ti­li­sa­tion et pri­va­ti­sa­tion de l’espace public. Mais on ne va pas se lais­ser fai­re ; nous allons répon­dre avec dig­ni­té à la métro­po­le du capi­tal, au modè­le de vie bour­geo­is, aux macro-évè­ne­ments et à la mer­can­ti­li­sa­tion de nos vies en récu­pé­rant nos rues et nos vies car leur riches­se est notre misère.

Com­me à l’habitude le cham­pion­nat d’europe n’étant pas excep­tion, le capi­ta­lis­me sys­tè­me hété­ro­pa­triar­cal et binai­re uti­li­se l’image de la fem­me pour la con­som­ma­tion des hom­mes à tra­vers les publi­ci­tés machis­tes. Au sein de l’oppression évo­quée pré­cé­dem­ment, les fem­mes les plus pré­ca­ri­sées seront celles qui vont souff­rir le plus (hôte­liè­res, fem­mes de ména­ge, putes,…). Ce sont pré­ci­sé­ment ces macro-évè­ne­ments spor­tifs qui pré­ca­ri­sent enco­re plus et qui mépri­sent le tra­vail réa­li­sé par les fem­mes ouvriè­res. Par con­sé­quent, l’occupation de l’espace exploi­té par le cham­pion­nat d’europe va pro­mo­uvoir la mas­cu­li­ni­sa­tion et la pré­ca­ri­té, ce qui entrai­ne une aug­men­ta­tion du ris­que d’agressions machis­tes. Lais­sant pla­ce à la vio­len­ce con­tre les fem­mes ouvrières.

A tra­vers ce cham­pion­nat aus­si, nous nous posi­tion­nons tota­le­ment con­tre l’oppression ajou­tée exer­cée par le capi­tal sur les fem­mes. En effet, il fait appa­ra­itre clai­re­ment ces oppressions.

Si cela ne suffi­sait pas, ils vont user de tou­tes leurs for­ces répres­si­ves pour fai­re face aux mou­ve­ments qui se sont cons­ti­tués con­tre ce macro-évè­ne­ment, tout en impo­sant une fois de plus un état poli­cier à notre pays. Nos rues vont être envahies de guar­dia civi­les, poli­ce trai­tre «bas­que», et autres for­ces poli­ciè­res, leur tâche étant de pro­té­ger les déten­teurs du pou­voir et les fas­cis­tes venus en Eus­kal Herri.

Pour cela et pout tout plein d’autres rai­sons nous nous som­mes réu­nis ici pour dire non à ce cham­pion­nat d’europe et nous fai­sons appel au peu­ple tra­vai­lleur bas­que à fai­re face à ce nou­veau déni natio­nal et cet­te atta­que du capi­tal sauvage.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *