Momen­tu poli­ti­koaz /​Momen­to político

[EUS] Azken aste osoan, Donos­tian, Ezker Aber­tza­leak ten­tsioa igo du eta mutu­rre­ra era­man du Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko mili­tan­te­en­ga­na­ko pre­sioa, larun­ba­tean egoe­rak eztan­da egin eta gataz­ka fisi­koa iritsi zen arte. Agian, Ezker Aber­tza­le­koak orain arte iku­si gabe geun­den moduan estutzen saia­tu dira komu­nis­tak, eta horren adi­bi­de ditu­gu Kije­ra aurrean ger­ta­tu zen era­so fisi­koa (larun­ba­ta baino lehen), difamazioa, […]

Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta eta Ikas­le Aber­tza­leei elka­rriz­ke­ta: «Pro­ze­su sozia­lis­ta­ri bul­tza­da ema­tea, komu­ni­ta­te poli­ti­koa indar­tzea eta lan­gi­le kul­tu­ra hedatzea dagokigu»

«Jaial­di kapi­ta­lis­tak daka­rren des­po­li­ti­za­zioa­ren aurrean, guri bes­te ospa­ki­zun ere­du bat garatzea dago­ki­gu. Guk ez dau­ka­gu for­mu­la per­fek­tu­rik, bai­na Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­neak ospa­ki­zun ere­du horre­tan ekar­pe­na egin nahi du» Api­ri­la­ren 23an aur­kez­tu zenu­ten Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­nea, Azpei­tian (Gipuz­koa). Zerk era­man zai­tuz­te Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko eta Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ko kideei Topa­gu­nea elka­rre­kin anto­latze­ra? IA eta […]

«Agen­da poli­ti­ko eta sozia­lean era­gi­te­ko» hitzor­duak izan­go ditu pen­tsio­du­nen borro­kak udaberrian

Gas­tei­zen izan duten hitzor­duan, Hego Eus­kal Herri­ko lau lurral­dee­ta­ko pen­tsio­nis­ten mugi­men­dua­ren ordez­ka­riek mobi­li­za­zioak dei­tu dituz­te api­ri­la­ren 13 eta maiatza­ren 11.ean. Mobi­li­za­zioak lau lau­rral­dee­ta­ko hiri­bu­rue­tan izan­go dira eta «agen­da poli­ti­koan era­gi­tea» dute hel­bu­ru, hau­tes­kun­de tes­tuin­gu­rua balia­tu­ta Borro­ka egu­nak bai­na, agen­da sozia­lean ere era­gin nahi du, «gizar­te osoa­ri era­gi­ten dion» afe­ra dela jaki­tun, alda­rriak «hau­tes­kun­deez hara­ta­go­ko eragina» […]

Eskla­be­ta­ko «erai­kin sozia­la­ren» proiek­tua aur­kez­tu dute Azpeitian

Bideo baten bidez aur­kez­tu du Azpei­ti­ko Kri­sia­ren seme-ala­­bak tal­deak Eskla­bak erai­ki­na­ren ezker hega­lean kokatzen den lan­gi­le kon­trol espa­zioan gara­tu asmo duen proiek­tu «eti­ko eta poli­ti­ko» auto­ges­tio­na­tua. Espa­zio hone­tan, herrian zein eska­la han­dia­goan kri­si kapi­ta­lis­tak era­gin­da­ko «emer­gen­tziaz­ko egoe­rei aurre egi­te­ko» proiek­tuak anto­latzea bilatzen dute, «zapal­duen elkar­ta­sun eta bata­sun» prin­tzi­pioei jarrai­ki. Azken hel­bu­rua, oso­ta­sun sozial berri bat […]

Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la­ren uka­pe­na­ri eta esplo­ta­zioan oina­rri­tu­ta­ko makro eki­tal­dia­ri aurre egi­te­ko Bil­bao 2020 Euro­co­pa honi ez dina­mi­ka abia­tu dute

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dute­nez. Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la ukatzeaz gain, » […]

Ha naci­do Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta para dar una res­pues­ta des­de el pun­to de vis­ta de cla­se a la cues­tión de la pro­ble­má­ti­ca juvenil.

La pre­sen­ta­ción se ha rea­li­za­do en el fron­tón Auzo­la­na de Gas­teiz. En esta pre­sen­ta­ción esta­ban pre­sen­tes jóve­nes veni­dos de dife­ren­tes pun­tos de Eus­kal Herria para dar su apo­yo al naci­mien­to de Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta (Coor­di­na­do­ra Juve­nil Socia­lis­ta). La pre­sen­ta­ción ha empe­za­do con la rei­vin­di­ca­ción de una línea polí­ti­ca. Han afir­ma­do que, pre­ci­sa­men­te, es la elección […]

Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta sor­tu da, gaz­te pro­ble­ma­ti­ka­ren auzia­ri kla­se pers­pek­ti­ba­tik erantzuteko

Gas­teiz­ko Auzo­la­na fron­to­ian egin dute aur­kez­pe­na. Ber­tan Eus­kal Herri­ko baz­ter des­ber­di­ne­ta­tik hur­bil­du­ta­ko gaz­teak elkar­tu dira Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ren sorre­ra­ri babe­sa ema­te­ko. Aur­kez­pe­na­ri ildo poli­ti­ko baten alda­rri­ka­pe­na eta defen­tsa­re­kin eman dio­te hasie­ra. Izan ere, koor­di­na­do­ra osatzen duten gaz­te­tak batzen dituen hau­tua sozia­lis­moa­ren defen­t­sa dela baiez­ta­tu dute. Hel­bu­rua domi­na­zio bur­ge­sa eta zapal­kun­tza for­ma ezber­di­nak gain­ditzea dela aipa­tu dute. […]