Herri Uni­ber­tsi­ta­te Nazionala

Urteak dira ikas­leok, jasotzen dugun edu­kia zalan­tzan jarriaz gure intere­se­ta­ra­ko edu­kia, eta fun­tsean uni­ber­tsi­ta­tea bere oso­ta­su­nean, egi­ka­ritze­ko hau­tua egin genue­ne­tik. Argi dugu­la­ko, gaur egun­go uni­ber­tsi­ta­tea­ren bidez bar­ne­ratzen dugun edu­kia ez dagoe­la gure, hots, esplo­ta­tuak eta zapal­duak gare­non, beha­rre­ta­ra erai­kia. Ez behin­tzat uni­ber­tsi­ta­tea kapi­ta­lis­moa bizi­be­rritze­ko fun­tzioa betetzen duen insi­ti­tu­zioa den hei­nean. Horre­ga­tik eta horre­ta­ra dator beraz Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren proiek­tua: Esplo­ta­zioan eta zapal­kun­tzan oina­rri­tu­ta­ko bizi­mo­du­ra kon­de­na­tuak gau­de­non aska­pe­ne­ra­ko jakin­tza­ren espa­zio eta proiek­tua iza­te­ra. Lan­gi­leon aska­pe­ne­ra­ko tres­na iza­te­ra, alegia.

Ez da edo­no­la­ko proiek­tu zein erron­ka begi bis­tan dau­ka­gu­na, eta urtee­ta­ko lana eska­tu­ko digu aipa­tu­ta­ko hel­bu­ru zein nora­bi­dea­ri leia­la izan­go den uni­ber­tsi­ta­te proiek­tu egon­kor, egi­tu­ra­tu eta indar­tsu bat lor­tzeak. Bideo­rri honi jarrai­ki, Gaur-gaur­koz bi dimen­tsio­tan anto­la­tu­ta dago Herri Uni­ber­tsi­ta­tea: Bate­tik, Hego Eus­kal Herri­ko cam­pus bakoitza­ri eran­tzu­ten dion dimen­tsioa, eta bes­te­tik Eus­kal Herri mailakoa.

Herri Uni­ber­tsi­ta­te loka­la­ri dago­kio­nean, urtee­tan sor­tzen eta egon­kor­tzen joan diren tal­de kri­ti­koen lan jarrai­ko­rra­ren era­kus­lehio eta elkar­gu­nea dira batez ere Hego Eus­kal Herri­ko bost cam­pu­se­ta­ko Herri Uni­ber­tsi­ta­teak. Hau da, cam­pus zein fakul­ta­te bakoitze­ko dis­zi­pli­na kon­kre­tuak begi­ra­da kri­ti­koz azter­tu eta dis­zi­pli­na bakoitza­ren ingu­ruan haus­nar­tze­ko espa­zioak dira. Cam­pus bakoitza­ren errea­li­ta­te, dis­zi­pli­na eta egi­tu­ra­ke­ta­ren ara­be­ra anto­latzen dira, eta ber­ta­ko ikas­leak batu, harre­man­du eta haus­nar­ke­tak elkar­ba­natze­ko ere balio dute, mai­la indi­bi­dual zein kolek­ti­boan gai­ne­ra. Ikas­le mugi­men­du­ko dina­mi­ka eta borro­ka ezber­di­nak harre­man­du eta indar­tze­ko ere balio dute­la­ko hain zuzen ere.

Honi lotu­ta eta aipa­tu­ta­ko biga­rren dimen­tsioa­ri dago­kio­nean, Herri Uni­ber­tsi­ta­te nazio­na­la dau­ka­gu bes­te­tik. Izan ere, aur­ten hiru­ga­rren­goz jarraian, Eus­kal Herri mai­lan anto­la­tu­ta­ko Herri Uni­ber­tsi­ta­tea buru­tu­ko dugu, estrei­ne­koz Leioa­ko Uni­ber­tsi­ta­tean egin­go dena Otsai­la­ren 26 eta 27an. Mai­la loka­lean sor­tu­ta­ko inda­rra bate­ra­tuz gure gai­ta­su­nak area­go­tu eta nazio­nal­ki aurre egin beha­rre­ko zen­bait auzi mahai gai­ne­ratzea hel­bu­ru izan­go due­na. Hala nola, gene­ro zapal­kun­tza­ren egi­tu­ra­ke­ta­ri dagoz­kion zen­bait auzi teo­ri­ko, ema­ku­me lan­gi­leon defen­tsa­ren arti­ku­la­zioa hez­kun­tzan, ildo poli­ti­ko erre­bi­sio­nis­ta azter­gai, komu­ni­ka­zio poli­ti­koa, ikas­le mugi­men­dua­ren erron­ka des­ber­di­nen ingu­ruan haus­nar­tze­ko auke­ra, begi­ra­da inter­na­zio­na­la, koiun­tu­ra poli­ti­koa eta batez ere, gaur egun Eus­kal Herri­ko pano­ra­ma poli­ti­koan pil-pilean dau­den ezta­bai­da eta haus­nar­ke­tak pla­za­ratze­ko erron­ka izan­go du.

Aipa­tu beza­la, Eus­kal Herri guz­tian zehar saka­ba­na­tu­ta dau­den indar ezber­di­nak bi egu­ne­tan Leioan batzeak Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren proiek­tua indar­tzen du, bere gai­ta­sun zein ahal­me­nak area­go­tuz. Espe­rien­tzia eta errea­li­ta­te des­ber­di­nez hor­ni­tuz, ikus­pun­tu des­ber­di­nez eli­ka­tuz zein kolek­ti­bo des­ber­di­nak harre­man­duz bes­teak-bes­te. Horre­ga­tik, Herri Uni­ber­tsi­ta­te loka­lean par­te izan diren ikas­leak, ikas­le­ria oro­ko­rrean, ikas­lea ez den lan­gi­le­ria­ren edo­zein kapa­ta­ko kide, Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren proiek­tua eza­gu­tu eta indar­tu nahi due­na edo bes­te­rik gabe saioak gogo­ko ditue­nak gon­bi­da­tu eta ani­ma­tu nahi ditugu

Herri Uni­ber­tsi­ta­te nazio­na­la­ren par­te iza­te­ra. Otsai­la­ren 26 eta 27an Leioan iku­si­ko dugu elkar!

Herri Uni­ber­tsi­ta­tea eraiki!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *