Herri Uni­ber­tsi­ta­te Nazionala

Urteak dira ikas­leok, jasotzen dugun edu­kia zalan­tzan jarriaz gure intere­se­ta­ra­ko edu­kia, eta fun­tsean uni­ber­tsi­ta­tea bere oso­ta­su­nean, egi­ka­ritze­ko hau­tua egin genue­ne­tik. Argi dugu­la­ko, gaur egun­go uni­ber­tsi­ta­tea­ren bidez bar­ne­ratzen dugun edu­kia ez dagoe­la gure, hots, esplo­ta­tuak eta zapal­duak gare­non, beha­rre­ta­ra erai­kia. Ez behin­tzat uni­ber­tsi­ta­tea kapi­ta­lis­moa bizi­be­rritze­ko fun­tzioa betetzen duen insi­ti­tu­zioa den hei­nean. Horre­ga­tik eta horre­ta­ra dator beraz […]

Zipaioek Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ren aur­ka buru­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean /​Ante las deten­cio­nes lle­va­das a cabo por los cipa­yos con­tra Gal­der Bar­ba­do y Aitor Zelaia

[EUS] Zipaioek Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ren aur­ka buru­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Lehe­nik eta behin elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die­gu atxi­lo­tuei eta haien aska­ta­su­na gal­de­gin. Erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­su­na eta erre­pre­so­reen kon­tra­ko sala­ke­ta izan­go da beti gure eran­tzu­na. Bes­te­tik, esan beha­rra dugu gure jarre­ra ezar­tze­ko orduan ber­din zai­gu­la leporatzen […]

La Ertzain­tza ha dete­ni­do a dos mili­tan­tes de la izquier­da aber­tza­le en Gas­teiz y Amurrio

La Ertzain­tza ha dete­ni­do a dos miem­bros de la izquier­da aber­tza­le en Gas­teiz y Amu­rrio. La Poli­cía auto­nó­mi­ca ha con­fir­ma­do a NAIZ las deten­cio­nes, pero no ha dado más deta­lles sobre la ope­ra­ción. Los dete­ni­dos son Gal­der Bar­ba­do y Aitor Zelaia. Por su par­te Sor­tu jue­ga con decla­ra­cio­nes impre­ci­sas afir­man­do «Algu­nos nos quie­ren man­te­ner enca­de­na­dos al pasa­do man­te­nien­do vivo […]