Pode­mos, com el PP: «La deci­sió sobre el cas cata­là no és sols cata­la­na, tam­bé és espanyola»

Cata­lan
Pode­mos té el mateix posi­cio­na­ment que el PP, i tam­bé que el PSOE, en rela­ció a la “qües­tió cata­la­na”, i no reco­neix la ple­na sobi­ra­nia. «La deci­sió sobre el cas cata­là no és sols cata­la­na, tam­bé és espan­yo­la» ha indi­cat avui Íñi­go Erre­jón, direc­tor de la cam­pan­ya elec­to­ral euro­pea i home d’es­tre­ta con­fia­nça del líder de la for­ma­ció, Pablo Iglésias.
En una entre­vis­ta al dia­ri Públi­co, Erre­jón expli­ca tam­bé que «si hi ha dife­rèn­cies molt grans entre el que diuen els cer­cles [de Pode­mos] a Cata­lun­ya i el que diu la direc­ció esta­tal», poden «sot­me­tre-ho a la deci­sió de tots els espan­yols ins­crits a Pode­mos».
Erre­jón afir­ma en la con­ver­sa, que Pode­mos té una nova pro­pos­ta terri­to­rial per a Espan­ya, en la qual es reco­neix al seu enten­dre el dret a deci­dir dels seus pobles, i que amb aquest model l’in­de­pen­den­tis­me bai­xa­ria, però que si això no pas­sa alesho­res es dona­ria via lliu­re a la deci­sió dels pobles. «Per a nosal­tres, això sig­ni­fi­ca un pro­cés cons­ti­tuent. Un, a nivell d’Es­pan­ya, que reco­ne­gui tots els drets i arti­cu­li un model terri­to­rial dife­rent, en el qual fins i tot esti­gui pre­vis­ta la pos­si­bi­li­tat que algu­nes nacions puguin deci­dir que no volen que seguim junts. Amb un pro­cés així, ens sem­bla que aques­ta volun­tat seria menor, però si segueix sent majo­ri­tà­ria, enda­vant. El que man­té uni­da a una comu­ni­tat polí­ti­ca és la volun­tat ciutadana».
Per últim, l’es­tra­te­ga de Pode­mos defen­sa que Espan­ya és un estat plu­ri­na­cio­nal i que cal lli­mar les dife­rèn­cies entre regions per mit­jà de la seduc­ció. «Hem dit que volem cons­truir un país plu­ri­na­cio­nal, per­què Espan­ya és un país plu­ri­na­cio­nal, i ho volem cons­truir amb tots, però la cola ha de ser la seduc­ció, el pac­te comú», conclou.
Cas­te­llano
Pode­mos tie­ne el mis­mo posi­cio­na­mien­to que el PP, y tam­bién que el PSOE, en rela­ción a la “cues­tión cata­la­na”, y no reco­no­ce la ple­na soberanía.
«La deci­sión sobre el caso cata­lán no es sólo cata­la­na, tam­bién es espa­ño­la» ha indi­ca­do hoy Íñi­go Erre­jón, direc­tor de la cam­pa­ña elec­to­ral euro­pea y hom­bre de estre­cha­da con­fian­za del líder de la for­ma­ción, Pablo Iglésias.
En una entre­vis­ta al dia­rio Públi­co, Erre­jón expli­ca tam­bién que «si hay dife­ren­cias muy gran­des entre el que dicen los círcu­los [de Pode­mos] en Cata­lu­ña y el que dice la direc­ción esta­tal», pue­den «some­ter­lo a la deci­sión de todos los espa­ño­les ins­cri­tos a Podemos».
Erre­jón afir­ma en la con­ver­sa­ción, que *Pode­mos tie­ne una nue­va pro­pues­ta terri­to­rial para Espa­ña, en la cual se reco­no­ce a su enten­der el dere­cho a deci­dir de sus pue­blos, y que con este mode­lo el inde­pen­den­tis­mo baja­ría, pero que si esto no pasa enton­ces se daría vía libre a la deci­sión de los pueblos.
«Para noso­tros, esto sig­ni­fi­ca un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te. Uno, a nivel de Espa­ña, que reco­noz­ca todos los dere­chos y arti­cu­le un mode­lo terri­to­rial dife­ren­te, en el cual inclu­so esté pre­vis­ta la posi­bi­li­dad que algu­nas nacio­nes pue­dan deci­dir que no quie­ren que segui­mos juntos.
Con un pro­ce­so así, nos pare­ce que esta volun­tad sería menor, pero si sigue sien­do mayo­ri­ta­ria, ade­lan­te. El que man­tie­ne uni­da a una comu­ni­dad polí­ti­ca es la volun­tad ciudadana».
Por últi­mo, el estra­te­ga de Pode­mos defien­de que Espa­ña es un esta­do plu­ri­na­cio­nal y que hay que limar las dife­ren­cias entre regio­nes por medio de la seduc­ción. «Hemos dicho que que­re­mos cons­truir un país plu­ri­na­cio­nal, por­que Espa­ña es un país plu­ri­na­cio­nal, y lo que­re­mos cons­truir con todos, pero el pega­men­to tie­ne que ser la seduc­ción, el pac­to común», concluye. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *