[Cat/​Cast] SÍ als Paï­sos Cata­lans, SÍ a la clas­se treballadora

La Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal, sin­di­cat per l’alli­be­ra­ment nacio­nal, de clas­se i gène­re dels Paï­sos Cata­lans, davant de l’o­fen­si­va recen­tra­litza­do­ra dels estats espan­yol i fran­cès, i tenint en comp­te el pro­cés sobi­ra­nis­ta enge­gat a la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya (CAC), una part del nos­tre país, volem donar res­pos­ta a una hipo­tè­ti­ca i més que pro­ba­ble prohi­bi­ció de la con­sul­ta del 9 de novem­bre en clau labo­ral i sin­di­cal, més quan és la clas­se tre­ba­lla­do­rala que ha de lide­rar el pro­cés de rup­tu­ra amb els estats espan­yol i fran­cès i la cons­truc­ció del model social i eco­nò­mic dels Paï­sos Catalans.

Per això, exposem:

· La mobi­litza­ció de la clas­se tre­ba­lla­do­ra és l’ú­ni­ca mane­ra per­què aques­ta assu­mei­xi el lide­rat­ge per con­fluir els pro­ces­sos d’a­lli­be­ra­ment nacio­nal amb la defen­sa dels nos­tres inter­es­sos de clas­se. De la matei­xa mane­ra, una agres­sió a qual­se­vol dels terri­to­ris que con­for­men els Paï­sos Cata­lans és un atac a la nació com­ple­ta, pel que cal donar una res­pos­ta pre­nent com a refe­rèn­cia tot el nos­tre marc territorial.

· Només amb la mobi­litza­ció i la desobe­dièn­cia és pos­si­ble fer front al pro­cés de recen­tra­litza­ció i ava­nçar en el pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció de la CAC. La res­pos­ta de la clas­se tre­ba­lla­do­ra a la con­jun­tu­ra polí­ti­ca actual a tra­vés d’e­xer­cir una desobe­dièn­cia mas­si­va (en clau nacio­nal) a la prohi­bi­ció del refe­rèn­dum del 9N cons­ti­tui­rà un pre­ce­dent de mobi­litza­cions no vist fins ara, pre­ce­dent que veiem com una opor­tu­ni­tat per nor­ma­litzar la ins­ti­tu­ció de la desobe­dièn­cia com una eina neces­sà­ria i útil per can­viar les regles del joc esta­bler­tes, per tei­xir, en un futur, un neces­sa­ri esce­na­ri de rup­tu­ra amb el model pro­duc­tiu i de rela­cions labo­rals que ens impo­sa el capitalisme.

· La COS uti­litza­rà l’ei­na més útil de la clas­se obre­ra, allà i sem­pre que sigui pos­si­ble, que és l’ús de la vaga, com a mane­ra de por­tar a ter­me la desobe­dièn­cia, per evi­tar qual­se­vol atac con­tra l’au­to­no­mia de qual­se­vol terri­to­ri dels Paï­sos Cata­lans, així com per desobeir qual­se­vol prohi­bi­ció de l’es­tat espan­yol al refe­rèn­dum d’au­to­de­ter­mi­na­ció de la CAC.

· Per tant, la COS només pot con­ce­bre el pro­cés cap a una inde­pen­dèn­cia res­pec­te de l’Es­tat Espan­yol i fran­cès tam­bé des de d’u­na rup­tu­ra i aban­do­na­ment de les orga­nitza­cions que esta­blei­xen l’ac­tual model de gover­na­nça del capi­ta­lis­me neo­li­be­ral, com seria la Unió Euro­pea i la seva estruc­tu­ra eco­nò­mi­ca, sor­tint, per tant, de l’eu­ro i negant el paga­ment del deute.

· Malau­ra­da­ment, la nos­tra orga­nitza­ció sin­di­cal no dis­po­sa, enca­ra, de la implan­ta­ció terri­to­rial ni de l’es­truc­tu­ra neces­sà­ries per donar, a tra­vés del sin­di­ca­lis­me, la res­pos­ta ade­qua­da a la con­jun­tu­ra polí­ti­ca actual amb la con­vo­ca­tò­ria d’u­na vaga gene­ral nacio­nal revo­lu­cio­nà­ria. Per aquest motiu, en el moment que es pro­duei­xi un nou atac a qual­se­vol dels terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans, i això con­tem­pla el moment en el qual el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal prohi­bei­xi la cele­bra­ció de la con­sul­ta pre­vis­ta per al pro­per 9N a la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya, con­vo­ca­rem una jor­na­da de llui­ta i de mobi­litza­cions a tot el terri­to­ri nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, incen­ti­va­rem la pro­mo­ció de vagues a aque­lles empre­ses i cen­tres de tre­ball en els que tin­guem repre­sen­ta­ció sin­di­cal i la força sufi­cient per fer-ho i dona­rem assis­tèn­cia tèc­ni­ca i sin­di­cal a tots els tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res que vul­guin pro­mo­ure ini­cia­ti­ves simi­lars als seus llocs de tre­ball amb inde­pen­dèn­cia de qui­na sigui la seva afi­lia­ció sin­di­cal. De la matei­xa mane­ra, ani­mem a bus­car punts de tro­ba­da amb altres orga­nitza­cions sin­di­cals per pro­mo­ure aques­tes mobi­litza­cions arreu dels Paï­sos Cata­lans, allà on ens sigui possible.

· De la matei­xa mane­ra, con­ti­nua­rem par­ti­ci­pant dels dife­rents espais creats a la CAC per garan­tir la cele­bra­ció de la con­sul­ta del 9N, per inci­dir amb la neces­si­tat de seguir dotant a la con­jun­tu­ra polí­ti­ca actual del marc terri­to­rial dels Paï­sos Cata­lans i de la més que neces­sà­ria con­fluèn­cia amb el nos­tre pro­cés d’e­man­ci­pa­ció de clas­se i, a l’ho­ra, per ani­mar a altres orga­nitza­cions sin­di­cals a tre­ba­llar ple­ga­des per la con­vo­ca­tò­ria d’u­na vaga gene­ral nacio­nal revo­lu­cio­nà­ria, a les que dema­nem, tam­bé, que con­cre­tin el que són, fins ara, pro­pos­tes bui­des de contingut.

Per­què la llui­ta de clas­ses és l’ú­ni­ca via cap a la independència:
SI als Paï­sos Catalans
SI a la clas­se treballadora


Cas­te­llano

La Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal, sin­di­ca­do por la libe­ra­ción nacio­nal, de cla­se y géne­ro de los Paí­ses Cata­la­nes, ante la ofen­si­va recen­tra­litza­do­ra de los esta­dos espa­ñol y fran­cés, y tenien­do en cuen­ta el pro­ce­so sobe­ra­nis­ta pues­to en mar­cha en la Comu­ni­tat Autó­no­ma de Cata­lu­ña (CAC), una par­te de nues­tro país, que­re­mos dar res­pues­ta a una hipo­té­ti­ca y más que pro­ba­ble prohi­bi­ción de la con­sul­ta del 9 de noviem­bre en cla­ve labo­ral y sin­di­cal, más cuan­do es la cla­se tra­ba­ja­do­ra que tie­ne que lide­rar el pro­ce­so de rup­tu­ra con los esta­dos espa­ñol y fran­cés y la cons­truc­ción del mode­lo social y eco­nó­mi­co de los Paí­ses Catalanes.

Por eso, exponemos:

*· La movi­li­za­ción de la cla­se tra­ba­ja­do­ra es la úni­ca mane­ra por­que esta asu­ma el lide­raz­go para con­fluir los pro­ce­sos de libe­ra­ción nacio­nal con la defen­sa de nues­tros intere­ses de cla­se. Del mis­mo modo, una agre­sión a cual­quier de los terri­to­rios que con­for­man los Paï­sos Cata­lans es un ata­que a la nación com­ple­ta, por el que hay que dar una res­pues­ta toman­do como refe­ren­cia todo nues­tro mar­co territorial.

*· Sólo con la movi­li­za­ción y la des­obe­dien­cia es posi­ble hacer fren­te al pro­ce­so de recen­tra­li­za­ción y avan­zar en el pro­ce­so de auto­de­ter­mi­na­ción de la CAC. La res­pues­ta de la cla­se tra­ba­ja­do­ra a la coyun­tu­ra polí­ti­ca actual a tra­vés de ejer­cer una des­obe­dien­cia masi­va (en cla­ve nacio­nal) a la prohi­bi­ción del refe­rén­dum del 9N cons­ti­tui­rá un pre­ce­den­te de movi­li­za­cio­nes no #ver has­ta aho­ra, pre­ce­den­te que vemos como una opor­tu­ni­dad para nor­ma­li­zar la ins­ti­tu­ción de la des­obe­dien­cia como una herra­mien­ta nece­sa­ria y útil para cam­biar las reglas del jue­go esta­ble­ci­das, para tejer, en un futu­ro, un nece­sa­rio esce­na­rio de rup­tu­ra con el mode­lo pro­duc­ti­vo y de rela­cio­nes labo­ra­les que nos impo­ne el capitalismo.

*· La COS uti­li­za­rá la herra­mien­ta más útil de la cla­se obre­ra, allá y siem­pre que sea posi­ble, que es el uso de la huel­ga, como mane­ra de lle­var a cabo la des­obe­dien­cia, para evi­tar cual­quier ata­que con­tra la auto­no­mía de cual­quier terri­to­rio de los Paí­ses Cata­la­nes, así como para des­obe­de­cer cual­quier prohi­bi­ción del esta­do espa­ñol al refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción de la CAC.

*· Por lo tan­to, la COS sólo pue­de con­ce­bir el pro­ce­so hacia una inde­pen­den­cia res­pec­to del Esta­do Espa­ñol y fran­cés tam­bién des­de de una rup­tu­ra y aban­dono de las orga­ni­za­cio­nes que esta­ble­cen el actual mode­lo de gobierno del capi­ta­lis­mo neo­li­be­ral, como seria la Unión Euro­pea y su estruc­tu­ra eco­nó­mi­ca, salien­do, por lo tan­to, del euro y negan­do el pago de la deuda.

*· Des­gra­cia­da­men­te, nues­tra orga­ni­za­ción sin­di­cal no dis­po­ne, toda­vía, de la implan­ta­ción terri­to­rial ni de la estruc­tu­ra nece­sa­rias para dar, a tra­vés del sin­di­ca­lis­mo, la res­pues­ta ade­cua­da a la coyun­tu­ra polí­ti­ca actual con la con­vo­ca­to­ria de una huel­ga gene­ral nacio­nal revo­lu­cio­na­ria. Por este moti­vo, en el momen­to que se pro­duz­ca un nue­vo ata­que a cual­quier de los terri­to­rios de los Paí­ses Cata­la­nes, y esto con­tem­pla el momen­to en el cual el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal prohí­ba la cele­bra­ción de la con­sul­ta pre­vis­ta para el pró­xi­mo 9N en la Comu­ni­tat Autó­no­ma de Cata­lu­ña, con­vo­ca­re­mos una jor­na­da de lucha y de movi­li­za­cio­nes a todo el terri­to­rio nacio­nal de los Paí­ses Cata­la­nes, incen­ti­va­re­mos la pro­mo­ción de huel­gas a aque­llas empre­sas y cen­tros de tra­ba­jo en los que ten­ga­mos repre­sen­ta­ción sin­di­cal y la fuer­za sufi­cien­te para hacer­lo y dare­mos asis­ten­cia téc­ni­ca y sin­di­cal a todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que quie­ran pro­mo­ver ini­cia­ti­vas simi­la­res a sus pues­tos de tra­ba­jo con inde­pen­den­cia de qué sea su afi­lia­ción sin­di­cal. Del mis­mo modo, ani­ma­mos a bus­car pun­tos de encuen­tro con otras orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les para #pro­mo­ver estas movi­li­za­cio­nes en todo los Paí­ses Cata­la­nes, allá don­de nos sea posible.

*· Del mis­mo modo, con­ti­nua­re­mos par­ti­ci­pan­do de los dife­ren­tes espa­cios crea­dos a la CAC para garan­ti­zar la cele­bra­ción de la con­sul­ta del 9N, para inci­dir con la nece­si­dad de seguir dotan­do a la coyun­tu­ra polí­ti­ca actual del mar­co terri­to­rial de los Paí­ses Cata­la­nes y de la más que nece­sa­ria con­fluen­cia con nues­tro pro­ce­so de eman­ci­pa­ción de cla­se y, a la hora, para ani­mar a otras orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les a tra­ba­jar ple­ga­das por la con­vo­ca­to­ria de una huel­ga gene­ral nacio­nal revo­lu­cio­na­ria, a las que pedi­mos, tam­bién, que con­cre­ten el que son, has­ta aho­ra, pro­pues­tas vacías de contenido.

Por­que la lucha de cla­ses es la úni­ca vía hacia la independencia:
SI en los Paí­ses Catalanes
SI a la cla­se trabajadora

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *