21,37%: la con­sul­ta de Bar­ce­lo­na fa His­tò­ria IN-DE-PEN-DÈN-CI‑A! – Lli​ber​tat​.cat

La web de Bar­ce­lo­na Deci­deix «Hem fet his­tò­ria; això pul­ve­ritza tots els refe­rents ima­gi­na­bles» per refe­rir-se als mag­ní­fics resul­tats de la con­sul­ta. S’han super­at tots els barems de com­pa­ra­ció, com ara la con­sul­ta de la Dia­go­nal (12,2%), els vots que van fer alcal­de Jor­di Hereu (14,8%) i s’han tri­pli­cat els vots obtin­guts per for­ma­cions de pro­gra­ma inde­pen­den­tis­ta a la ciu­tat (6,4%, sumant ERC, SI i RCat).

La par­ti­ci­pa­ció supera, aixi mateix, els resul­tats obtin­guts per socia­lis­tes i popu­lars a les darre­res elec­cions al Par­la­ment i vore­gen els resul­tats de CiU en la vic­tò­ria d’Artur Mas del 2010 (22,5%) «Qui digui que votar sobre la inde­pen­dèn­cia no inter­es­sa als bar­ce­lo­nins», ha asse­gu­rat Bosch, «és que no toca de peus a terra».

Bar­ce­lo­na ha vis­cut avui una vota­ció his­tò­ri­ca: 257.645 bar­ce­lo­nins han exer­cit el dret de vot i s’han pro­nun­ciat sobre la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya en la con­sul­ta més gran que s’ha fet i la que tan­ca el pro­cés come­nçat fa un any i mig a Arenys de Munt. Això supo­sa una par­ti­ci­pa­ció del 18,14% dels majors de setze anys i dels immi­grants no cen­sats i un 21,37% dels cens.

NOTA DE PREMSA DE BARCELONA DECIDEIX

Aques­ta dada gai­re­bé dupli­ca la fron­te­ra dels 10 punts, la xifra que l’organització s’havia fixat com el mínim llin­dar de l’èxit. David Vin­yals, res­pon­sa­ble d’Informàtica Elec­to­ral de la pla­ta­for­ma, ha des­ta­cat l’evolució del vot, i ho ha com­pa­rat amb altres cites. Tam­bé ha comen­tat que el sis­te­ma ha fun­cio­nat a la per­fec­ció, mal­grat els mit­jans limi­tats amb que ha comp­tat la con­sul­ta «sen­se gas­tar ni un cèn­tim dels con­tri­buents, en con­trast amb l’Ajuntament, que fa poc va gas­tar 4 mili­ons d’euros de tothom en una con­sul­ta fran­ca­ment qües­tio­na­ble». Segons ha expli­cat el res­pon­sa­ble d’Administració Elec­to­ral de Bar­ce­lo­na Deci­deix, Eduard de Càce­res, a les 20 h, en tan­car les urnes, havien votat un total de 257.645 ciu­ta­dans, que sobre el padró corres­pon a un 18,14%, dels quals 13.394 corres­po­nen a per­so­nes de 16 – 18 anys o estran­gers que no for­men part del cens elec­to­ral. Sobre el cens d’electors de Bar­ce­lo­na (Par­la­ment 2010), per tant, els 244,251 elec­tors cen­sats que han emès el seu vot corres­po­nen a un 21,37% del cens.

A les 9.45 del matí han visi­tat les urnes a la Ram­bla Joan Puig­cer­cós, pre­si­dent d’ERC, i Jor­di Por­ta­be­lla can­di­dat a l’al­cal­dia. A les 10.30h, han votat el pre­si­dent del grup par­la­men­ta­ri de CiU, Oriol Pujol, i l’alcaldable de CiU Xavier Trias, acom­pan­yats del regi­dor Joa­quim Forn i del pre­si­dent de la fede­ra­ció de Bar­ce­lo­na de CDC, Jor­di Mar­tí, tots ells a la seu d’Òmnium Cul­tu­ral. Tam­bé han votat Dolors Camats, por­ta­veu d’ICV, i el can­di­dat a l’alcaldia per ICV Ricard Gomà, que ho ha fet a l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Tam­bé ha anat a votar San­tia­go Espot, can­di­dat de SI, acom­pan­yat dels dipu­tats Alfons López Tena i Uriel Ber­tran. Així mateix, ha votat una dele­ga­ció de la CUP enca­pça­la­da per Xavier Mon­ge, i una de Reagru­pa­ment amb Igna­si Pla­nes (can­di­dat de la coa­li­ció Uni­tat per Bar­ce­lo­na), acom­pan­yat de Joan Carre­te­ro i Rut Caran­dell. L’ex­con­se­ller Anto­ni Cas­tells ha votat a títol indi­vi­dual al seu barri, el Putxet. El seu vot s’afegeix al d’altres auto­ri­tats que han votat avui com Joa­na Orte­ga, vice­pre­si­den­ta de la Gene­ra­li­tat i con­se­lle­ra de Gover­na­ció; Andreu Mas-Colell, con­se­ller d’Economia i Conei­xe­ment i el titu­lar del Depar­ta­ment de Cul­tu­ra, Ferran Mas­ca­rell. Tam­bé ho ha fet Mar­ta Ferrus­so­la, l’esposa de l’expresident de la Gene­ra­li­tat, Jor­di Pujol.

Del món de la cul­tu­ra, cal des­ta­car la jun­ta d’Òmnium Cul­tu­ral, lide­ra­da per la pre­si­den­ta Muriel Casals; el popu­lar Toni Soler, i altres per­so­na­li­tats, així com repre­sen­tants del món sin­di­cal i eco­nò­mic que han exer­cit el vot en diver­sos punts de la ciutat.

Més entra­da la nit, s’oferiran els resul­tats de l’escrutini, dels sí i dels no i vots en blanc.

Els dos pri­mers mem­bres de la llis­ta de la CUP-Alter­na­ti­va per Bar­ce­lo­na voten a la consulta

Els caps de llis­ta de la CUP-Alter­na­ti­va per Bar­ce­lo­na: Xavier Mon­ge i Isa­bel Vallet han votat a la con­sul­ta sobre la Inde­pen­dèn­cia. En decla­ra­cions de l’al­ca­da­ble per la CUP Xavier Mon­ge «Avui és un dia his­tò­ric. La sen­sa­ció que et que­da votar per la inde­pen­dèn­cia és brutal!»

monge_vota_consulta

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *