Ome­nal­dia egin­go dio­te Teles­fo­ro Mon­zo­ni Ber­ga­ran, martxoa­ren 13an.

Teles­fo­ro Mon­zon ezker aber­tza­le­ko buru­za­gi his­to­ri­koa­ri ome­nal­dia egin­go dio­te hel­du den martxoa­ren 13an Ber­ga­ran, bere sorterrian.


Martxoa­ren 9an Teles­fo­ro Mon­zo­nen heriotza­ren 30. urteu­rre­na bete­ko da eta, horren kari­ra, Ber­ga­ra­ko ezker aber­tza­leak ome­nal­dia anto­la­tu du, bere memo­ria oho­ra­tu eta bere mezua­ren gaur­ko­ta­su­na agertzeko.
Ome­nal­dia­ren xehe­ta­su­nak gaur azal­du dituz­te Mar­tin Gari­tano kaze­ta­riak eta Mai­te Aris­te­gik. Age­rral­dian izan dira, hala­ber, Agur­ne Barru­so Ber­ga­ra­ko alka­tea eta eki­tal­dian par­te har­tu behar duten hain­bat lagun.
Gari­ta­nok nabar­men­du due­nez, Teles­fo­ro Mon­zo­nen lana eta leku­ko­ta­su­na inde­pen­den­tzia­ren ametsak gida­tu zituen eta gaur, «haren mezuak, inoiz baino zen­tzu han­dia­goa du».
«Esku­ra dau­ka­gu gure herria, gure abe­rria, Esta­tu libre bat iza­te­ko pro­ze­su demo­kra­ti­koa. Inoiz baino bal­din­tza hobeak ditu­gu abian den pro­ze­su hori aska­ta­su­na, auto­de­ter­mi­na­zioa eta bake­rantz bide­ratze­ko», esan du.
Har­ta­ra, eus­kal herri­ta­rren boron­da­tea erres­pe­ta­tua izan dadin «inda­rrak metu eta behar diren bul­tza­da guz­tiak ema­te­ko garaia» dela adie­ra­zi du. Izan ere, gogo­ra eka­rri due­nez, «bata­su­na izan da Teles­fo­rok utzi zigun mezua, herri­ta­rren bata­su­na, aber­tza­leen bata­su­na, eta gaur, atzo baino argia­go dago aurre­ra egi­te­ko bata­su­na era­bat beha­rrez­koa dela».
Martxoa­ren 13a, beraz, Mon­zon omen­tze­ko eta hare­kin bate­ra «bidean gel­di­tu diren aber­tza­leak omen­tze­ko eta bata­su­na alda­rri­katze­ko» balia­tu­ko dute.
Eki­tal­dia Ber­ga­ra­ko pilo­ta­le­kuan egin­go da, arratsal­de­ko 18.30etik aurre­ra. Musi­ka, dan­tza­riak, bideo ema­nal­dia, ber­tso­la­riak eta eki­tal­di poli­ti­koa izan­go dira, bes­teak beste.

Una con­fe­ren­cia sobre “Teles­fo­ro Mon­zon” abre el ciclo de homenaje
Hoy colo­can una pla­ca en la pla­za, dedi­ca­da a Teles­fo­ro Monzón

Ber­ga­ra * E.H
El tri­gé­si­mo ani­ver­sa­rio de la muer­te de Teles­fo­ro Mon­zon, que falle­ció en Doni­ba­ne Lohitzun el 9 de mar­zo de 1981 y fue ente­rra­do en la villa maho­ne­ra el 12 de mar­zo de 1981, tie­ne un fren­te que per­si­gue dar a cono­cer al per­so­na­jes en sus dis­tin­tas face­tas. La Fun­da­ción Ola­so y el Ayun­ta­mien­to de Ber­ga­ra han mon­ta­do un pro­gra­ma de char­las, actos y músi­ca para recor­dar la figu­ra del polí­ti­co abertzale.
El pro­gra­ma se desa­rro­lla­rá del 7 al 14 de mar­zo. La Torre Ola­so aco­ge­rá un ciclo de con­fe­ren­cias en las que tres inves­ti­ga­do­res abor­da­rán dis­tin­tos aspec­tos del per­so­na­je. Los encuen­tros a par­tir de las 19:00h.
Se abre el reco­rri­do hoy con la con­fe­ren­cia “Teles­fo­ro Mon­zo­nen lan­gos­tak eta lur-saga­rrak” con el escri­tor Kol­do Iza­gi­rre que se cen­tra­rá en la ver­tien­te como impul­sor de la eus­kal cul­tu­ra. Iza­gi­rre fue edi­tor de las obras com­ple­tas de Teles­fo­ro, y uno de los artí­fi­ces que puso en valor la figu­ra del autor, polí­ti­co y diri­gen­te bergarés.
El 11 de mar­zo a car­go del his­to­ria­dor Lud­ger Mess, “Teles­fo­ro Mon­zon eta Jose Anto­nio Agi­rre: bi lagun, bi poli­ti­ka” en la que abor­da­rá la face­ta polí­ti­ca en el perio­do de la Gue­rra Anti­fas­cis­ta 1936 – 1939 y en el exilio.
El 14 de mar­zo el his­to­ria­dor Iña­ki Ega­ña ana­li­za­rá el tema “Teles­fo­ro Mon­zon. Atzo­ko eta gaur­ko guda­rien arte­ko lotu­ra” que tra­ta­rá, entre otros aspec­tos, la rela­ción con los refugiados.
El miér­co­les 9 de mar­zo en el 30 ani­ver­sa­rio se podrán una pla­ca a la pla­za que tie­ne dedi­ca­da en la villa Teles­fo­ro Mon­zon, que se encuen­tra en la par­te supe­rior del Archi­vo Muni­ci­pal, deli­mi­ta­da por la pro­pia Torre y la Casa Con­sis­to­rial. El sába­do con­cier­to de Pantxoa eta Peio, y el 13 de mar­zo, homenaje.

Ber­ga­ra, Gara * E.H

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *