27‑G: Vaga gene­ral als Paï­sos Cata­lans, Gali­za i Eus­kal Herria

cartellpensionsperenviarEus­kal Herria, Gali­za i els Paï­sos Cata­lans s’u­ni­ran en un clam anti­ca­pi­ta­lis­ta con­tra el l’es­tat espan­yol i con­tra el capi­tal el pro­per 27 de gener, un dia abans que el Con­grés deba­ti la refor­ma de les pensions. 

Al nos­tre país però, la debi­li­tat sin­di­cal no per­met asse­gu­rar l’è­xit de la revol­ta a nivell nacio­nal, ja que qui ha con­vo­cat la vaga gene­ral és la CGT i només a Cata­lun­ya. De la seva ban­da, la COS ha fet una cri­da aquest dijous a tirar enda­vant una jor­na­da de llui­ta arreu dels Paï­sos Cata­lans el 27 de gener.

En la seva línia d’a­liar-se amb el capi­tal, els sin­di­cats majo­ri­ta­ris ja han anun­ciat que no con­vo­ca­ran una vaga gene­ral aquest mes, fet que obli­ga­ria a pro­pug­nar una inten­sa unió d’am­plis sec­tors en llui­ta dels Paï­sos Cata­lans per garan­tir la con­vo­ca­tò­ria arreu. Tal com posa de mani­fest Enda­vant-OSAN en la seva pro­pos­ta per un nou marc de llui­ta, CCOO i UGT són, als Paï­sos Cata­lans, «orga­nitza­cions ampla­ment majo­ri­tà­ries en el movi­ment obrer», fet que con­di­cio­na l’è­xit d’u­na con­vo­ca­tò­ria de vaga gene­ral al nos­tre país si no és emi­nent­ment nacio­nal i social­ment ben arti­cu­la­da. Aquí rauen les dife­rèn­cia amb les vagues d’Eus­kal Herria i Gali­za, paï­sos que gau­dei­xen de sin­di­cats nacio­nals i de classe.

La CGT tira pel dret

S’ha sabut aquest dijous, tot i que no enca­ra no hi ha con­vo­ca­tò­ria públi­ca. La CGT ha deci­dit con­vo­car vaga gene­ral pel 27 de gener al Prin­ci­pat de Cata­lun­ya con­tra la reta­lla­da dels drets a pen­sions que el govern espan­yol pre­tén apro­var l’en­de­mà. Aquest diven­dres la CGT ha de deci­dir si con­vo­ca la vaga gene­ral a tot l’Es­tat, però segons han expli­cat fonts del sin­di­cat a Lli​ber​tat​.cat, a Cata­lun­ya la vaga es man­tin­drà tant si a nivell esta­tal es con­vo­ca com si no. Les con­fe­de­ra­cions voten aquest diven­dres a Madrid si es con­vo­ca vaga gene­ral de caràc­ter estatal.

Aquest marc sin­di­cal con­di­cio­na els Paï­sos Cata­lans a la con­vo­ca­tò­ria d’u­na vaga gene­ral a tot l’Es­tat, ja que si la CGT només con­vo­ca al Prin­ci­pat el País Valen­cià i les Illes depen­drien úni­ca­ment d’al­tres sin­di­cats com­ba­tius, ja que els majo­ri­ta­ris ja han anun­ciat que no convocaran.

Tota la res­pon­sa­bi­li­tat de mobi­litza­ció pels sin­di­cats combatius 

jpg_cgtpensionsLa CGT va obrir el mes pas­sat un pro­cés de dià­leg amb les orga­nitza­cions sin­di­cals i socials amb l’ob­jec­tiu que aques­ta con­vo­ca­tò­ria de vaga gene­ral «sigui com­par­ti­da, con­vo­ca­da, secun­da­da i assu­mi­da pel màxim nom­bre pos­si­ble d’aquestes orga­nitza­cions». Per la CGT, és res­pon­sa­bi­li­tat dels sin­di­cats que aques­ta pre­te­sa refor­ma de les pen­sions obtin­gui una res­pos­ta con­tun­dent que posi fre a la dic­ta­du­ra dels mer­cats. El fet que final­ment la CGT hagi con­vo­cat posa de mani­fest que hi ha hagut diver­ses adhe­sions d’or­ga­nitza­cions socials, polí­ti­ques i sin­di­cals, tot i que enca­ra no s’han deta­llat. De la seva ban­da, tant CCOO com UGT han des­car­tat la pos­si­bi­li­tat de vaga «per­què hi ha expec­ta­ti­ves d’a­cord amb el govern espan­yol», en la seva línia d’a­liar-se amb el capi­tal i dei­xar tirats els tre­ba­lla­dors i els seus drets; un greu pro­ble­ma en el cas dels Paï­sos Cata­lans per­què ate­sa la man­ca d’un sin­di­cat nacio­nal són els dos sin­di­cats amb més poder de convocatòria.

Segons han expli­cat fonts de la ple­nà­ria de la CGT a Bar­ce­lo­na que ha apro­vat la con­vo­ca­tò­ria de vaga gene­ral, cada fede­ra­ció del sin­di­cat es reu­ni­rà amb aque­lles orga­nitza­cions amb les que tre­ba­lla nor­mal­ment per tal d’ac­tuar con­jun­ta­ment però a nivell local. D’a­ques­ta mane­ra, es crea­rien un con­junt d’as­sem­blees i/​o coor­di­na­do­res locals que mobi­litza­rien les seves res­pec­ti­ves àrees d’ac­tua­ció i la CGT les cohe­sio­na­ria a nivell no nacio­nal, però sí de Cata­lun­ya. En aquest sen­tit, la CGT de Bar­ce­lo­na es coor­di­na­rà amb l’As­sem­blea de Bar­ce­lo­na i d’al­tres col·lectius, a Llei­da amb l’As­sem­blea de Col·lectius pel Repar­ti­ment del Tre­ball i la Rique­sa de Llei­da; al Garraf i al Pene­dès amb l’As­sem­blea pels Drets Socials; a Terras­sa amb l’As­sem­blea Popu­lar; al Camp amb la Coor­di­na­do­ra Repar­tim el Tre­ball i la Rique­sa; a Giro­na amb la Mesa Cívi­ca pels Drets Socials de Giro­na; a Saba­dell i al Vallès Orien­tal amb els movi­ments socials i sin­di­cals anti­ca­pi­ta­lis­tes de Saba­dell, etc.

La set­ma­na que ve, mobi­litza­cions a tot el país com a pre­lu­di de la vaga general

Del 20 al 22 de gener se cele­bra­ran pro­tes­tes arreu dels Paï­sos Cata­lans sota el lema «Atu­rem la reta­lla­da de les pen­sions. Ja n’hi ha prou! Les nos­tres vides no són un nego­ci». La CUP tam­bé fa una cri­da a sumar-se a les convocatòries.

Recull de con­vo­ca­tò­ries (per Enda­vant-OSAN):

 • Bar­ce­lo­na: Mani­fes­ta­ció 22 de gener a les 17h.
 • Pal­ma de Mallor­ca: Bici­cle­ta­da 8 gener i Mani­fes­ta­ció 29 gener.
 • Valèn­cia: Mani­fes­ta­ció dijous 27 de gener a les 19h.
 • Terras­sa: Con­cen­tra­ció 21 de gener a les 20h.
 • Llei­da: Mani­fes­ta­ció 20 de gener a les 19h.
 • Giro­na: Con­cen­tra­ció 20 de gener a les 20h.
 • Ala­cant: Repar­ti­ment de pam­flets el 8 i 15 de gener. Piquets infor­ma­tius 22 de gener.
 • Reus: Mani­fes­ta­ció 21 de gener.
 • Saba­dell: Tau­les infor­ma­ti­ves del 17 al 21. Roda de prem­sa local el 20 de gener a les 13h.
 • Cas­te­lló de la Pla­na: Repar­ti­ment de dia­ris i pam­flets del 17 al 21 de gener.
 • Vila­fran­ca del Pene­dès: Jor­na­da pels drets socials el 15 de gener.
 • Ampos­ta i Tor­to­sa: Repar­ti­ment de dia­ris i pam­flets del 17 al 21 de gener.
 • Clot (Bar­ce­lo­na): Tau­les Infor­ma­ti­ves el 15 de gener i 18 de gener. Cer­ca­vi­la pel barri 21 de gener.
 • Raval (Bar­ce­lo­na): Cer­ca­vi­la diven­dres 21 de gener.
 • Grà­cia (Bar­ce­lo­na): Con­cert pels drets socials dis­sab­te 22 de gener.
 • Xàti­va: Con­cen­tra­ció diven­dres 21 de gener a les 20h.
 • Dia 25 de gener: Jor­na­da d’accions descentralitzades.
 • Dia 27 de gener: Jor­na­da de mobi­litza­ció gene­ral en punts neu­ràl­gics arreu del territori

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *