Comu­ni­cat d’Endavant

[CAT]

La sen­tèn­cia del Pro­cés ha estat el deto­nant d’un esclat impres­sio­nant de mobi­litza­cions popu­lars arreu dels Paï­sos Cata­lans. La repres­sió vis­cu­da des de 2017, jun­ta­ment amb la cons­ta­ta­ció que les auto­no­mies són una fic­ció i que la demo­crà­cia a l’estat espan­yol és un mirat­ge que ama­ga un joc on el poder sem­pre guan­ya, han tret des­enes de milers de per­so­nes al carrer, des­bor­dant per com­plet tant el sobi­ra­nis­me gover­na­men­tal com el govern en fun­cions de l’estat.

La pro­tes­ta popu­lar ha dut l’estat a treure’s la màs­ca­ra i actuar ober­ta­ment com un estat ocu­pant. L’enviament de milers de poli­cies i guàr­dies civils ha des­fer­mat una ona­da de vio­lèn­cia poli­cial que en només 48 hores ha pro­vo­cat més de 250 ferits, alguns d’ells de gra­ve­tat. Aques­ta vio­lèn­cia poli­cial ha estat per­pe­tra­da braç a braç entre les for­ces d’ocupació i la poli­cia boti­fle­ra.

La res­pos­ta d’autodefensa a l’extrema vio­lèn­cia poli­cial, a ban­da de ser total­ment legí­ti­ma, ha enviat tam­bé un mis­sat­ge clar al con­junt del poble: no ens ren­dim ni ens resig­nem. I tam­bé als ele­ments diri­gents del pro­ces­sis­me: s’ha aca­bat seguir jugant al vos­tre joc. Estem davant d’una res­pos­ta d’autodefensa con­tra les agres­sions poli­cials, no pas davant cap intent de dispu­tar el mono­po­li de la vio­lèn­cia a l’estat. En aquest sen­tit, aquells que des de posi­cions supo­sa­da­ment inde­pen­den­tis­tes acu­sen les per­so­nes que van deci­dir auto­de­fen­sar-se de «mino­ria vio­len­ta» estan fent el joc a l’estat i apla­nant el terreny per­què es repri­mei­xi les pro­tes­tes amb legis­la­ció anti­te­rro­ris­ta. Estan donant a la poli­cia la potes­tat de deci­dir qui i quan es pot pro­tes­tar ja que davant la vio­lèn­cia poli­cial, l’única alter­na­ti­va a l’autodefensa és tan­car-se a casa. En defi­ni­ti­va, estan demos­trant avant­po­sar la defen­sa de l’ordre esta­blert a la llui­ta pels nos­tres drets.

La res­pos­ta mobi­litza­do­ra ha tor­nat a dibui­xar de nou el mapa dels Paï­sos Cata­lans. Mal­grat els efec­tes nega­tius que per a la cons­truc­ció nacio­nal han tin­gut deter­mi­na­des dinà­mi­ques del pro­cés, la res­pos­ta popu­lar a la repres­sió ha tor­nat a mos­trar la tos­su­da reali­tat del nos­tre poble. Milers de per­so­nes ens vam mobi­litzar dilluns al País Valen­cià, a les Illes Balears i a la Cata­lun­ya Nord. I con­ti­nua­rem fent-ho els prò­xims dies. Dema­nem al con­junt de l’independentisme que no s’invisibilitzi aques­ta reali­tat ni es rele­gui a dinà­mi­ques secun­dà­ries.

La res­pos­ta popu­lar dei­xa tam­bé en evi­dèn­cia la fic­ció del govern efec­tiu. L’estratègia de govern efec­tiu s’ha demos­trat que era un fra­càs abso­lut en rela­ció amb allò que es pro­po­sa­va: imple­men­tar la Repú­bli­ca. Tam­bé s’ha mos­trat com un fra­càs abso­lut en rela­ció a allò que real­ment pre­te­nia: pre­ser­var l’autonomia. L’autonomia de Cata­lun­ya és un ens com­ple­ta­ment buit de sobi­ra­nia, un sim­ple ges­tor de les engru­nes. L’autocensura par­la­men­tà­ria davant les ame­na­ces del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal aca­ben tam­bé amb qual­se­vol traça que el par­la­ment pugui repre­sen­tar polí­ti­ca­ment les veus del poble. No espe­rem res d’aquest govern; és inú­til exi­gir-li ges­tos, gene­rant la sen­sa­ció que potser podrien fer-los, quan se sap que aquest govern ara mateix és una pedra al camí cap a l’autodeterminació. L’objectiu de l’independentisme no ha de ser pre­ser­var les ins­ti­tu­cions auto­nò­mi­ques a qual­se­vol preu sinó pre­pa­rar la resis­tèn­cia con­tra l’estat per poder exer­cir el dret d’autodeterminació.

Ara no és el moment de des­mo­bi­litzar. És el moment de seguir als carrers. La llui­ta serà llar­ga però el poble auto­or­ga­nitzat ja té la sufi­cient intel·ligència col·lectiva per a regu­lar els embats. La va demos­trar amb la res­pos­ta con­tun­dent de dilluns i tam­bé amb la resis­tèn­cia a la vio­lèn­cia poli­cial d’ahir, dimarts. Que no s’utilitzi la idea que això va per llarg com un eufe­mis­me per enviar la gent a casa. Avui cal ser a les mar­xes per la lli­ber­tat, a les accions i mobi­litza­cions en cada poble i ciu­tat, pre­pa­rant les mobi­litza­cions lli­ga­des a la vaga de diven­dres, i pre­pa­rar-nos per a la següent gran acció de desobe­dièn­cia col·lectiva. Nin­gú a casa. Nin­gú expec­tant.

Tota mobi­litza­ció sos­tin­gu­da ha de gene­rar un pro­gra­ma rei­vin­di­ca­tiu. Les mobi­litza­cions ser­vei­xen per assen­ya­lar l’estat com un estat auto­ri­ta­ri i ocu­pant, i per acu­mu­lar for­ces i con­fia­nça. Però tam­bé han de ser­vir per gene­rar un pro­gra­ma polí­tic que posi sobre la tau­la la fi de la repres­sió, la millo­ra de les con­di­cions de vida de les clas­ses popu­lars a tra­vés de l’exercici de la ple­na sobi­ra­nia polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca i l’exercici del dret d’autodeterminació dels Paï­sos Cata­lans.

En aquest sen­tit, reite­rem la nos­tra opo­si­ció als dis­cur­sos que par­len de «dià­leg i nego­cia­ció» sen­se fixar com a con­di­cions base d’aquest dià­leg els drets nacio­nals i socials del nos­tre poble. No és un con­flic­te entre iguals, sinó un con­flic­te entre un poble que llui­ta pels seus drets i un estat que nega aquests drets. El dret d’autodeterminació, és a dir, la ple­na sobi­ra­nia polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca, és un dret irre­nun­cia­ble que no pot ser mone­da de can­vi en cap nego­cia­ció polí­ti­ca.

La llui­ta és l’únic camí!

Paï­sos Cata­lans, 16 d’oc­to­bre de 2019

[ES]

La sen­ten­cia del Pro­cés ha sido el deto­nan­te de un esta­lli­do impre­sio­nan­te de movi­li­za­cio­nes popu­la­res en todo los Paï­sos Cata­lans. La repre­sión vivi­da des­de 2017, jun­to con la cons­ta­ta­ción de que las auto­no­mías son una fic­ción y que la demo­cra­cia en el Esta­do espa­ñol es un espe­jis­mo que escon­de un jue­go don­de el poder siem­pre gana, han saca­do dece­nas de miles de per­so­nas a la calle, des­bor­dan­do por com­ple­to tan­to el sobe­ra­nis­mo guber­na­men­tal como el gobierno en fun­cio­nes del Esta­do.

La pro­tes­ta popu­lar ha lle­va­do al Esta­do a sacar­se la más­ca­ra y actuar abier­ta­men­te como un Esta­do ocu­pan­te. El envío de miles de poli­cías y guar­dias civi­les ha des­ata­do una olea­da de vio­len­cia poli­cial que en solo 48 horas ha pro­vo­ca­do más de 250 heri­dos, algu­nos de ellos de gra­ve­dad. Esta vio­len­cia poli­cial ha sido per­pe­tra­da codo con codo entre las fuer­zas de ocu­pa­ción y la poli­cía boti­fle­ra.

La res­pues­ta de auto­de­fen­sa a la extre­ma vio­len­cia poli­cial, ade­más de ser total­men­te legí­ti­ma, ha envia­do tam­bién un men­sa­je cla­ro al con­jun­to del pue­blo: no nos ren­di­mos ni nos resig­na­mos. Y tam­bién a los ele­men­tos diri­gen­tes del pro­cés: se ha aca­ba­do seguir jugan­do a vues­tro jue­go. Esta­mos ante una res­pues­ta de auto­de­fen­sa con­tra las agre­sio­nes poli­cia­les, no ante nin­gún inten­to de dispu­tar el mono­po­lio de la vio­len­cia al Esta­do. En este sen­ti­do, aque­llos que des­de posi­cio­nes supues­ta­men­te inde­pen­den­tis­tas acu­san las per­so­nas que deci­die­ron auto­de­fen­sar­se de «mino­ría vio­len­ta» están hacien­do el jue­go al Esta­do y alla­nan­do el terreno para que se repri­ma las pro­tes­tas con legis­la­ción anti­te­rro­ris­ta. Están dan­do a la poli­cía la potes­tad de deci­dir quién y cuan­do se pue­de pro­tes­tar pues­to que ante la vio­len­cia poli­cial, la úni­ca alter­na­ti­va a la auto­de­fen­sa es cerrar­se en casa. En defi­ni­ti­va, están demos­tran­do ante­po­ner la defen­sa del orden esta­ble­ci­do a la lucha por nues­tros dere­chos.

La res­pues­ta movi­li­za­do­ra ha vuel­to a dibu­jar de nue­vo el mapa de los Paï­sos Cata­lans. A pesar de los efec­tos nega­ti­vos que para la cons­truc­ción nacio­nal han teni­do deter­mi­na­das diná­mi­cas del pro­ce­so, la res­pues­ta popu­lar a la repre­sión ha vuel­to a mos­trar la tozu­da reali­dad de nues­tro pue­blo. Miles de per­so­nas nos movi­li­za­mos el lunes en el Païs Valen­cià, en las Iles Balears y en Cata­lun­ya Nort. Y con­ti­nua­re­mos hacién­do­lo los pró­xi­mos días. Pedi­mos al con­jun­to del inde­pen­den­tis­mo que no se invi­si­bi­li­ce esta reali­dad ni se rele­gue a diná­mi­cas secun­da­rias.

La res­pues­ta popu­lar deja tam­bién en evi­den­cia la fic­ción del govern efec­ti­vo. La estra­te­gia del govern efec­ti­vo se ha demos­tra­do que era un fra­ca­so abso­lu­to en rela­ción con aque­llo que se pro­po­nía: imple­men­tar la Repú­bli­ca. Tam­bién se ha mos­tra­do como un fra­ca­so abso­lu­to en rela­ción a aque­llo que real­men­te pre­ten­día: pre­ser­var la auto­no­mía. La auto­no­mía de Cata­lun­ya es un ente com­ple­ta­men­te vacío de sobe­ra­nía, un sim­ple ges­tor de las miga­jas. La auto­cen­su­ra par­la­men­ta­ria ante las ame­na­zas del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal aca­ban tam­bién con cual­quier tra­za que el par­la­ment pue­da repre­sen­tar polí­ti­ca­men­te las voces del pue­blo. No espe­ra­mos nada de este govern; es inú­til exi­gir­le ges­tos, gene­ran­do la sen­sa­ción que qui­zá podrían hacer­los, cuan­do se sabe que este govern aho­ra mis­mo es una pie­dra en el camino hacia la auto­de­ter­mi­na­ción. El obje­ti­vo del inde­pen­den­tis­mo no tie­ne que ser pre­ser­var las ins­ti­tu­cio­nes auto­nó­mi­cas a cual­quier pre­cio sino pre­pa­rar la resis­ten­cia con­tra el Esta­do para poder ejer­cer el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción.

Aho­ra no es el momen­to de des­mo­vi­li­zar. Es el momen­to de seguir en las calles. La lucha será lar­ga pero el pue­blo auto­or­ga­ni­za­do ya tie­ne la sufi­cien­te inte­li­gen­cia colec­ti­va para regu­lar los emba­tes. La demos­tró con la res­pues­ta con­tun­den­te de lunes y tam­bién con la resis­ten­cia a la vio­len­cia poli­cial del mar­tes. Que no se uti­li­ce la idea que esto va para lar­go como un eufe­mis­mo para enviar la gen­te a casa. Hoy se tie­ne que estar en las mar­chas por la liber­tad, las accio­nes y movi­li­za­cio­nes en cada pue­blo y ciu­dad, y pre­pa­rar­nos para la siguien­te gran acción de des­obe­dien­cia colec­ti­va. Nadie en casa. Nadie expec­tan­te.

Cual­quier movi­li­za­ción sos­te­ni­da tie­ne que gene­rar un pro­gra­ma rei­vin­di­ca­ti­vo. Las movi­li­za­cio­nes sir­ven para seña­lar al Esta­do como un Esta­do auto­ri­ta­rio y ocu­pan­te, y para acu­mu­lar fuer­zas y con­fian­za. Pero tam­bién tie­nen que ser­vir para gene­rar un pro­gra­ma polí­ti­co que pon­ga sobre la mesa el fin de la repre­sión, la mejo­ra de las con­di­cio­nes de vida de las cla­ses popu­la­res a tra­vés del ejer­ci­cio de la ple­na sobe­ra­nía polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca y el ejer­ci­cio del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción de los Paï­sos Cata­lans.

En este sen­ti­do, reite­ra­mos nues­tra opo­si­ción a los dis­cur­sos que hablan de «diá­lo­go y nego­cia­ción» sin fijar como con­di­cio­nes basi­cas de este diá­lo­go los dere­chos nacio­na­les y socia­les de nues­tro pue­blo. No es un con­flic­to entre igua­les, sino un con­flic­to entre un pue­blo que lucha por sus dere­chos y un Esta­do que nie­ga estos dere­chos. El dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, es decir, la ple­na sobe­ra­nía polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca, es un dere­cho irre­nun­cia­ble que no pue­de ser mone­da de cam­bio en nin­gu­na nego­cia­ción polí­ti­ca.

¡La lucha es el úni­co camino!

Paï­sos Cata­lans, 16 de octu­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *