[EUS/​CAS/​GAL/​CAT] Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko Patxi Rui­zen alde­ko 9 tal­deen komu­ni­ka­tua: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borrokan

Agi­ria:

Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koak, Mur­tzia II espetxean pre­so dagoe­nak, gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio. Alar­ma Egoe­ran zan­pa­tu­ta­ko esku­bi­deen aide pro­tes­ta egi­tea­ga­tik, zen­bait espetxe­zai­nek ondo­rioak jasa­na­ra­zi­ko ziz­kio­te­la egin zio­ten mehatxu. Ondo­rioz, Patxik bere osa­su­na eta duin­ta­su­na defen­datze­ko, hil ala bizi­ko borro­ka abia­tu du.

Men­de­kuan oina­rri­tu­ta­ko erre­gi­men anti­de­mo­kra­ti­ko honek, pre­so man­ten­tzea­re­kin gutxi ez eta, orain­go hone­tan, lotu­ta eta azpi­ra­tu­ta nahi du; medi­ku arre­ta­rik gabe eta bere seni­tar­te­ko, lagun eta mili­tan­tzia kideen­gan­dik urrun. Ez deza­la pro­tes­ta­rik egin eta makur dadi­la txin­tik esan gabe. Bere burua hil dezan nahi dute!

Borro­ka hone­tan minu­tu bakoitzak haren aur­ka egi­ten du. Hori dela eta, bene­ta­ko anti­fa­xis­ta eta egiaz­ko demo­kra­ta oro­ri dei egi­ten dio­gu elkar­ta­sun akti­boz jokatze­ra. Espetxe­zai­nek Patxi­ri egi­ni­ko mehatxu eta era­so orok gel­di­tu beha­rra dau­ka­te. Ezer txa­rrik ger­ta­tu­ko balitzaio, espetxe zuzen­da­ritza eta espetxe­zain era­sotzai­leak izan­go lira­te­ke eran­tzu­le zuze­nak, bai­ta Espetxe Admi­nis­tra­zioa eta Bar­ne Minis­te­rioa ere.

Patxi Ruiz Rome­ro­ren aur­ka­ko mehatxu eta era­so gehia­go­rik ez!!

Bes­te esta­tu kri­men bat era­goz­te­ko elkar­ta­su­na anto­la dezagun!!

Beren erre­pre­sioa­ri bata­su­nez erantzun!!

Amnis­tia osoa!!

Cei­var

Resis­teix

Pla­ta­for­ma Lli­ber­tat Pablo Hasel

Assem­blea popu­lar Elda-Petrer

Adri et volem a casa!

Movi­mien­to Anti­rre­pre­si­vo de Madrid

Comi­te d’as­tu­ries pola amnistía

Movi­ment pro amnistia

Res­cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *