Cau­sa Gali­za. Pre­sen­ta­ción da alter­na­ti­va fren­te á refor­ma do Estatuto

Cau­sa Gali­za pre­sen­ta­rá o pró­xi­mo 18 de decem­bro no pazo da Cul­tu­ra de Pon­te­ve­dra ás 17h o Acor­do Demo­crá­ti­co Nacio­nal (ADN) fren­te á refor­ma do actual Esta­tu­to de Auto­no­mía que se aco­me­te­rá nes­ta lexis­la­tu­ra por par­te dos tres par­ti­dos cons­ti­tu­cio­na­lis­tas. O acto a cele­brar no Pazo da Cul­tu­ra da cida­de do Lérez con­cé­be­se como a “pos­ta ao día” e o des­en­vol­ve­men­to das posi­cións sobe­ra­nis­tas his­tó­ri­cas. O docu­men­to con­cre­ta a rei­vin­di­ca­ción dun novo mar­co xurí­di­co-polí­ti­co demo­crá­ti­co para Gali­za que pivo­te sobre o reco­ñe­ce­men­to do noso derei­to de auto­de­ter­mi­na­ción e o seu exer­ci­cio “sen lími­tes”, segun­do reco­lle a pro­pos­ta orixinal.

O pre­sen­ta­ción do docu­men­to é o pri­mei­ro paso na liña de tra­ba­llo a des­en­vol­ver nos pró­xi­mos meses que con­sis­ti­rá no diá­lo­go con dis­tin­tos axen­tes sociais, sin­di­cais e polí­ti­cos nacio­nais e locais para dar a coñe­cer a pro­pos­ta e enri­que­ce­la coas súas ache­gas, de modo que a táboa rei­vin­di­ca­ti­va obte­ña pro­gre­si­va­men­te o aval de impor­tan­tes sec­to­res popu­la­res, para alén de ser­vir como alter­na­ti­va á segun­da frau­de esta­tu­ta­ria en xes­ta­ción. Así, Cau­sa Gali­za que­re con­cre­tar pun­tos irre­nun­ciá­beis para a acep­ta­ción dun novo mar­co xurí­di­co-polí­ti­co por par­te do sobe­ra­nis­mo gale­go e as liñas ver­me­llas que defi­ni­rán a denun­cia colec­ti­va de cal­que­ra futu­ra refor­ma estatutaria.

O acto deseña­do para 18‑D pre­ten­de esce­ni­fi­car ade­máis a nece­si­da­de de rema­tar cun ciclo polí­ti­co de 30 anos carac­te­ri­za­do pola impo­si­ción anti­de­mo­crá­ti­ca da Cons­ti­tu­ción espa­ño­la de 1978 e o Esta­tu­to de Auto­no­mía. Un ciclo mar­ca­do a lume na nosa His­to­ria con retro­ce­sos máis que sig­ni­fi­ca­ti­vos que se tra­du­cen entre outros aspec­tos na xene­ra­li­za­ción do des­em­pre­go e a pre­ca­rie­da­de, a expan­sión da exclu­sión social, a deca­pi­ta­ción pro­gre­si­va de todos os nosos sec­to­res pro­du­ti­vos, o asal­to capi­ta­lis­ta ao noso terri­to­rio e os recur­sos, ou a colo­ca­ción da nosa lin­gua e a iden­ti­da­de colec­ti­vas nunha situa­ción de máxi­ma gravidade.

Oito Pun­tos

En Pon­te Vedra, trans­mi­ti­re­mos a nece­si­da­de de abrir entre todas e todos unha nova eta­pa de acu­mu­la­ción de for­zas en favor do reco­ñe­ce­men­to e o exer­ci­cio pleno do derei­to de auto­de­ter­mi­na­ción como médu­la da estra­te­xia que per­mi­ta ao País supe­rar a depen­den­cia, o espo­lio e o blo­queo do futu­ro. Os Oito Pun­tos a apre­sen­tar na ribei­ra do Lérez sin­te­ti­zan nece­si­da­des bási­cas do País, así como as prin­ci­pais esi­xen­cias que os sec­to­res sobe­ra­nis­tas e inde­pen­den­tis­tas man­te­mos des­de a Tran­si­ción no plano xurí­di­co-polí­ti­co, labo­ral, socio­eco­nó­mi­co, iden­ti­ta­rio e ambien­tal. A pre­sen­ta­ción virá arrou­pa­da por diver­sas inter­ven­cións que comu­ni­ca­re­mos nes­tes días a tra­vés des­ta páxi­na web.

A len­da que pre­si­de a xor­na­da é Des­pois de trin­ta anos de frau­de esta­tu­ta­ria, a alter­na­ti­va segue a ser Auto­de­ter­mi­na­ción. A par­tir des­ta fin de sema­na, as asem­bleas comar­cais de Cau­sa Gali­za come­za­rán unha cam­pa­ña infor­ma­ti­va para acti­var a mobi­li­za­ción de axen­tes sociais, sin­di­cais e polí­ti­cos, así como de cen­tos de per­soas a títu­lo indi­vi­dual para o acto a cele­brar en Pon­te­ve­dra que pre­ten­de­mos sexa a denun­cia do esgo­ta­men­to defi­ni­ti­vo do esta­tu­tis­mo con Espa­ña e anun­cie novos pro­ce­sos de acu­mu­la­ción de for­zas sobe­ra­nis­tas como requi­si­to impres­cin­dí­bel para abrir­mos un novo ciclo para Gali­za e a maio­ría social do noso pobo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *