Avui, jor­na­da de llui­ta con­tra la cons­ti­tu­ció espan­yo­la – Lli​ber​tat​.cat

constitucio-cremada

El 6 de des­em­bre mai ha estat per nosal­tres una jor­na­da fes­ti­va, sinó una altra data de llui­ta per la lli­ber­tat dels Paï­sos Cata­lans i per la cons­truc­ció d’u­na socie­tat amb jus­tí­cia social
(Mau­lets, 6/​12/​2010)

Fes com ells:

Els joves del Par­tit Socia­lis­ta de Mallor­ca rebut­gen i retor­nen la Cons­ti­tu­ció espanyola

Des­prés de 32 anys de Cons­ti­tu­ció espan­yo­la 110 pobla­cions cata­la­nes se’n decla­ren excloses

La CUP de Giro­na cri­ti­ca l’ho­me­nat­ge ins­ti­tu­cio­nal a la Constitució

Con­cen­tra­ció a Mata­ró con­tra l’ac­te ins­ti­tu­cio­nal de la Cons­ti­tu­ció espanyola

La Garrotxa acull una nova dia­da anti­cons­ti­tu­ció espanyola

Pla­ca a l’Ha­va­na per Josep Conan­gla, redac­tor de la Cons­ti­tu­ció de la Repú­bli­ca Catalana

Els muni­ci­pis exclo­sos de la Cons­ti­tu­ció es reunei­xen per pac­tar una estra­tè­gia comuna

Cons­ti­tu­cions? Seguim llui­tant per la ple­na independència!

El 6 de des­em­bre mai ha estat per nosal­tres una jor­na­da fes­ti­va, sinó altra data de llui­ta per la lli­ber­tat dels Paï­sos Cata­lans i per la cons­truc­ció d’u­na socie­tat amb jus­tí­cia social.
Del Decret de Nova Plan­ta als Prin­ci­pios Fun­da­cio­na­les del Movi­mien­to i d’a­quests a la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la hi ha un fil con­duc­tor: el de la domi­na­ció de clas­se i el de l’o­pres­sió nacio­nal. Els pro­jec­tes impe­ria­lis­tes espan­yol i fran­cès han neces­si­tat del nos­tre terri­to­ri i de la nos­tra gent per a ampliar els seus mer­cats, extra­ure la nos­tra força de tre­ball, recap­tar més i més impos­tos, i fer de carn de canó dels seus exèr­cits. Aques­ta opres­sió i explo­ta­ció, a més a més, ha comp­tat amb el suport i col·laboració de la bur­ge­sia autòc­to­na, que ha com­près molt bé que per a man­te­nir el seu esta­tus diri­gent i pri­vi­le­giat neces­si­ta­va aliar-se amb les oli­gar­quies de Fra­nça i Espanya.

A cada moment de la nos­tra his­tò­ria les mino­ries domi­nants han tro­bat els meca­nis­mes legals i ins­ti­tu­cio­nals adients per tal de man­te­nir el seu domi­ni sobre el poble cata­là. En la fase con­tem­po­rà­nia d’a­quest pro­jec­te de domi­na­ció les eines jurí­di­ques, no són altres que l’ac­tual cons­ti­tu­ció espan­yo­la i els dife­rents Esta­tuts d’Au­to­no­mia que d’e­lla ema­nen; nor­mes sagra­des que l’es­tat inten­ta pre­ser­var a tota cos­ta, fins i tot enfron­tant les seues prò­pies ins­ti­tu­cions ‑auto­nò­mi­ques i centrals‑, com s’ha evi­den­ciat amb la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal con­tra el text esta­tu­ta­ri apro­vat al par­la­ment de la comu­ni­tat autò­no­ma de Catalunya.

L’a­pa­re­nça demo­crà­ti­ca, la for­ma­li­tat par­la­men­tà­ria i el maqui­llat­ge elec­to­ral ama­guen una reali­tat ben dife­rent. Es tan­quen mit­jans de comu­ni­ca­ció, s’il·legalitzen par­tits polí­tics, s’em­pre­so­nen acti­vis­tes socials i es tor­tu­ra en fos­ques comis­sa­ries en nom d’un Estat de Dret que només con­ser­va d’a­quest el nom. La nos­tra demo­crà­cia no és la dels tele­dia­ris i les ins­ti­tu­cions que un dia com hui cele­bren mul­ti­tud d’ac­tes per con­de­co­rar les ins­ti­tu­cions més anti­de­mo­crà­ti­ques de l’es­tat ‑exèr­cit, cos­sos poli­cials, monar­quia-; alho­ra que lloen el sacri­fi­ci dels «pares de la pàtria», fei­xis­tes recon­ver­tits els uns, traï­dors de la clas­se obre­ra els altres.

La nos­tra demo­crà­cia és la dels immi­grants morts a l’Atlàn­tic, la de les dones agre­di­des i humi­lia­des, la de les joves pre­cà­ries, la dels sin­di­ca­lis­tes repri­mits, la de les famí­lies des­allot­ja­des, la dels tre­ba­lla­dors atu­rats. No som el mal menor o el dany col·lateral d’u­na demo­crà­cia imper­fec­ta, sinó l’e­fec­te d’u­na polí­ti­ca que només bus­ca el bene­fi­ci i el lucre d’uns pocs. On estan, sinó, els tre­balls dig­nes per a tothom, la igual­tat entre homes i dones, la viven­da acces­si­ble per al poble, els ser­veis públics de qua­li­tat, la par­ti­ci­pa­ció popu­lar en els afers polí­tics, l’a­co­lli­da soli­dà­ria a les més necessitades?

De Felip V a Fran­co i de Fran­co al Bor­bó, els Paï­sos Cata­lans ens hem tro­bat més de 3 segles de la matei­xa his­tò­ria: la de l’o­pres­sió. Però tam­bé la de la resis­tèn­cia. Dels ange­lets de la terra als mau­lets. De les anti­fei­xis­tes i mili­cia­nes del 36 a les gue­rri­lle­res anti­fran­quis­tes, hem demos­trat que davant la injus­tí­cia i la des­igual­tat som un poble com­ba­tiu. I ho con­ti­nuem demos­trant a cada acte de rebuig d’a­ques­ta cons­ti­tu­ció que tin­drà lloc el 6 de des­em­bre als nos­tres pobles i ciu­tats, com ho vam demos­trar fa pocs mesos, el 29 de setem­bre, amb la llui­ta de les tre­ba­lla­do­res con­tra la refor­ma labo­ral, o amb les set jor­na­des de vaga gene­ral mas­si­ves a la Cata­lun­ya nord; i ho demos­tren ara mateix més d’un cen­te­nar de muni­ci­pis cata­lans que es decla­ren moral­ment exclo­sos de la constitució.

Mau­lets, 6/​12/​2010

constitucion_10.2

constitucion14

constitucion47

constitucion_159.5

crema-bandera-espanyola

0164313b

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *