Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies. 

Aques­ta set­ma­na, ate­sa la pro­xi­mi­tat amb les elec­cions a la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, gran quan­ti­tat de lec­to­res han seguit la sec­ció de polí­ti­ca, con­cre­ta­ment en la usur­pa­ció de les sigles de l’MDT per part d’ERC per pro­mo­cio­nar el seu web de campanya.
Segueix el joc brut de les for­ces polí­ti­ques ins­ti­tu­cio­nals. Si fa uns dies era Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia qui uti­litza­ven les sigles de la CUP per acon­se­guir rèdit elec­to­ral aques­ta set­ma­na ha estat l’ho­ra d’ERC. Aquests s’han apro­piat de les sigles de l’MDT per pro­mo­cio­nar la seva pàgi­na web de cam­pan­ya, «Gent Valen­ta». Per fer-ho, es va regis­trar el domi­ni «defen​sa​de​la​te​rra​.cat» i, a l’en­trar, es tras­lla­da­va l’u­sua­ri al web www​.gent​va​len​ta​.cat o www​.esque​rra​.cat. No tenint-ne prou amb això, el títol del web, que apa­rei­xia a la barra del nave­ga­dor, posa­va, lite­ral­ment, «Movi­ment de Defen­sa de la Terra MDT», el mateix que al web ori­gio­nal de l’MDT. Final­ment, ERC es va des­mar­car del fet i, casual­ment, el dime­cres van aban­do­nar el domini.
La sego­na notí­cia més segui­da per les lec­to­res d’a­ques­ta set­ma­na ha estat la visi­ta d’uns 11 fei­xis­tes al cen­tre social Terra de Beni­ma­clet. Aquests, el pre­si­dent d’Es­pa­ña 2000 i uns cinc skinheads amb unes 5 per­so­nes més, van entrar al local bus­cant l’en­fron­ta­ment amb els seus clients, ocu­pant estra­tè­gi­ca­ment el local i en to ame­naçant. Men­tre alguns dels visi­tants pro­vo­ca­ven als clients altres dema­na­ven una cer­ve­sa, que els cam­brers es van negar a ser­vir-los. Tot i l’a­vís a la poli­cia nacio­nal, els mem­bres de l’ex­tre­ma dre­ta van aban­do­nar el local davant la poli­cia, sen­se que aquests fes­sin cap iden­ti­fi­ca­ció al grup tot i que sí ho van fer als veïns que van acu­dir a la por­ta del Terra que havien estat cri­dats a tra­vés de les xar­xes socials.

La següent notí­cia més segui­da, tal i com hem comen­tat ante­rior­ment, tam­bé té a veu­re amb la cam­pan­ya per les elec­cions al Par­la­ment. En con­cret, amb el debat que es va cele­brar diu­men­ge pas­sat a TV3. Hores abans que els can­di­dats, amb repre­sen­ta­ció par­la­men­tà­ria, arri­bes­sin als estu­dis, els 3 caps de llis­ta de «Des de Baix» van entrar a les ofi­ci­nes de TV3 per poder par­lar amb els res­pon­sa­bles del debat. Aquests recla­ma­ven lli­ber­tat d’ex­pres­sió, dret a la infor­ma­ció i plu­ra­lis­me infor­ma­tiu i per tant dema­na­ven que la seva cap de llis­ta, Esther Vivas, pogués inter­vin­dre en el debat. No obs­tant, aques­ta pro­pos­ta va ser rebut­ja­da i un cen­te­nar d’ac­ti­vis­tes es van con­cen­trar a la por­ta del darre­re de l’e­di­fi­ci de TV3 cri­dant con­sig­nes a favor de la demo­crà­cia infor­ma­ti­va, men­tre els repre­sen­tants dels par­tits par­la­men­ta­ris ana­ven entrant. Un cop aquests dins, els mani­fes­tants van ocu­par durant una mit­ja hora el hall de TV3, ja que les for­ces de segu­re­tat i la poli­cia van impe­dir que pogues­sin entrar més endins.

Tot i que aques­tes han estat les notí­cies més segui­des en el si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, a les altres sec­cions tam­bé hi ha hagut notí­cies des­ta­ca­bles com per exem­ple les dife­rents mobi­litza­cions con­tra la vio­lèn­cia de gène­re, la irrup­ció del SEPC en un acte de cam­pan­ya d’ERC per denun­ciar la res­pon­sa­bi­li­tat que el par­tit va tin­dre en la implan­ta­ció del Pla Bolon­ya, la com­me­mo­ra­ció del 78è ani­ver­sa­ri de les «Nor­mes de Cas­te­lló», els actes d’ho­me­nat­ge al advo­cat labo­ra­lis­ta, Fran­cesc Lay­ret, per part de l’Es­pai Jove de la Inter­sin­di­cal-CSC, jun­ta­ment amb la CAJEI, la pre­sen­ta­ció de les cinc per­so­nes que enca­pça­la­ran la llis­ta de la CUP de Man­re­sa a les elec­cions muni­ci­pals, la tor­na­da de Brams als esce­na­ris el pro­per gener amb actua­cions a diver­sos paï­sos d’A­mè­ri­ca, l’a­pa­ri­ció d’un vídeo que recor­da el ser­vei al poder del dia­ri La Van­guar­dia poc dies abans del seu 130è ani­ver­sa­ri, la deman­da per part de la CUP de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat per­què s’a­tu­ri l’en­de­rro­ca­ment de la Fonte­ta i els inter­es­sos comer­cials amb el Saha­ra, que fan emmu­dir el govern espanyol.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *