Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies. 

Aques­ta set­ma­na, ate­sa la pro­xi­mi­tat amb les elec­cions a la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, gran quan­ti­tat de lec­to­res han seguit la sec­ció de polí­ti­ca, con­cre­ta­ment en la usur­pa­ció de les sigles de l’MDT per part d’ERC per pro­mo­cio­nar el seu web de campanya.
Segueix el joc brut de les for­ces polí­ti­ques ins­ti­tu­cio­nals. Si fa uns dies era Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia qui uti­litza­ven les sigles de la CUP per acon­se­guir rèdit elec­to­ral aques­ta set­ma­na ha estat l’ho­ra d’ERC. Aquests s’han apro­piat de les sigles de l’MDT per pro­mo­cio­nar la seva pàgi­na web de cam­pan­ya, «Gent Valen­ta». Per fer-ho, es va regis­trar el domi­ni «defen​sa​de​la​te​rra​.cat» i, a l’en­trar, es tras­lla­da­va l’u­sua­ri al web www​.gent​va​len​ta​.cat o www​.esque​rra​.cat. No tenint-ne prou amb això, el títol del web, que apa­rei­xia a la barra del nave­ga­dor, posa­va, lite­ral­ment, «Movi­ment de Defen­sa de la Terra MDT», el mateix que al web ori­gio­nal de l’MDT. Final­ment, ERC es va des­mar­car del fet i, casual­ment, el dime­cres van aban­do­nar el domini.
La sego­na notí­cia més segui­da per les lec­to­res d’a­ques­ta set­ma­na ha estat la visi­ta d’uns 11 fei­xis­tes al cen­tre social Terra de Beni­ma­clet. Aquests, el pre­si­dent d’Es­pa­ña 2000 i uns cinc skinheads amb unes 5 per­so­nes més, van entrar al local bus­cant l’en­fron­ta­ment amb els seus clients, ocu­pant estra­tè­gi­ca­ment el local i en to ame­naçant. Men­tre alguns dels visi­tants pro­vo­ca­ven als clients altres dema­na­ven una cer­ve­sa, que els cam­brers es van negar a ser­vir-los. Tot i l’a­vís a la poli­cia nacio­nal, els mem­bres de l’ex­tre­ma dre­ta van aban­do­nar el local davant la poli­cia, sen­se que aquests fes­sin cap iden­ti­fi­ca­ció al grup tot i que sí ho van fer als veïns que van acu­dir a la por­ta del Terra que havien estat cri­dats a tra­vés de les xar­xes socials.

La següent notí­cia més segui­da, tal i com hem comen­tat ante­rior­ment, tam­bé té a veu­re amb la cam­pan­ya per les elec­cions al Par­la­ment. En con­cret, amb el debat que es va cele­brar diu­men­ge pas­sat a TV3. Hores abans que els can­di­dats, amb repre­sen­ta­ció par­la­men­tà­ria, arri­bes­sin als estu­dis, els 3 caps de llis­ta de «Des de Baix» van entrar a les ofi­ci­nes de TV3 per poder par­lar amb els res­pon­sa­bles del debat. Aquests recla­ma­ven lli­ber­tat d’ex­pres­sió, dret a la infor­ma­ció i plu­ra­lis­me infor­ma­tiu i per tant dema­na­ven que la seva cap de llis­ta, Esther Vivas, pogués inter­vin­dre en el debat. No obs­tant, aques­ta pro­pos­ta va ser rebut­ja­da i un cen­te­nar d’ac­ti­vis­tes es van con­cen­trar a la por­ta del darre­re de l’e­di­fi­ci de TV3 cri­dant con­sig­nes a favor de la demo­crà­cia infor­ma­ti­va, men­tre els repre­sen­tants dels par­tits par­la­men­ta­ris ana­ven entrant. Un cop aquests dins, els mani­fes­tants van ocu­par durant una mit­ja hora el hall de TV3, ja que les for­ces de segu­re­tat i la poli­cia van impe­dir que pogues­sin entrar més endins.

Tot i que aques­tes han estat les notí­cies més segui­des en el si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, a les altres sec­cions tam­bé hi ha hagut notí­cies des­ta­ca­bles com per exem­ple les dife­rents mobi­litza­cions con­tra la vio­lèn­cia de gène­re, la irrup­ció del SEPC en un acte de cam­pan­ya d’ERC per denun­ciar la res­pon­sa­bi­li­tat que el par­tit va tin­dre en la implan­ta­ció del Pla Bolon­ya, la com­me­mo­ra­ció del 78è ani­ver­sa­ri de les «Nor­mes de Cas­te­lló», els actes d’ho­me­nat­ge al advo­cat labo­ra­lis­ta, Fran­cesc Lay­ret, per part de l’Es­pai Jove de la Inter­sin­di­cal-CSC, jun­ta­ment amb la CAJEI, la pre­sen­ta­ció de les cinc per­so­nes que enca­pça­la­ran la llis­ta de la CUP de Man­re­sa a les elec­cions muni­ci­pals, la tor­na­da de Brams als esce­na­ris el pro­per gener amb actua­cions a diver­sos paï­sos d’A­mè­ri­ca, l’a­pa­ri­ció d’un vídeo que recor­da el ser­vei al poder del dia­ri La Van­guar­dia poc dies abans del seu 130è ani­ver­sa­ri, la deman­da per part de la CUP de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat per­què s’a­tu­ri l’en­de­rro­ca­ment de la Fonte­ta i els inter­es­sos comer­cials amb el Saha­ra, que fan emmu­dir el govern espanyol.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *