Órgaos repres­si­vos espanhóis san­cio­nam acto pací­fi­co de Cau­sa Galiza.

051010_martiresdecarral
Con data 29 de Setem­bro, a Sub­de­le­ga­ción do Governo do Rei­no de Espa­ña na
Coru­ña comu­ni­cou a aber­tu­ra de pro­ce­di­men­to san­cio­na­dor a duas das per­soas que par­ti­ci­pa­ron no acto con­vo­ca­do o 4 de Abril por Cau­sa Gali­za en memó­ria dos Már­ti­res de Carral.Con data 29 de Setem­bro, a Sub­de­le­ga­ción do Governo do Rei­no de Espa­ña na Coru­ña comu­ni­cou a aber­tu­ra de pro­ce­di­men­to san­cio­na­dor a duas das per­soas que par­ti­ci­pa­ron no acto con­vo­ca­do o 4 de Abril por Cau­sa Gali­za en memó­ria dos Már­ti­res de Carral.

O acto, que segun­do a Sub­de­le­ga­ción do Governo reuniu unhas seten­ta per­soas no cemi­té­rio de Paleo Velas­co, trans­co­rreu de for­ma pací­fi­ca sen cau­sar alte­ra­cións no trán­si­to de veícu­los ou per­soas, como se pode apre­ciar no vídeo edi­ta­do pola pró­pria enti­da­de orga­ni­za­do­ra. Ape­sar dis­to, e de a mar­cha deco­rrer polo per­co­rri­do indi­ca­do polos axen­tes da Polí­cia Nacio­nal que a con­tro­la­van, a Sub­de­le­ga­ción do Governo afir­ma que «os mani­fes­tan­tes ocu­pa­ron todo o lar­go da via, impe­din­do a cir­cu­la­ción en ambos os sen­ti­dos», e cali­fi­ca os fei­tos como «Infrac­ción gra­ve», o que pode tra­du­cir-se nunha san­ción de entre 300 e 600 euros para as per­soas denun­cia­das como responsáveis.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *