Órgaos repres­si­vos espanhóis san­cio­nam acto pací­fi­co de Cau­sa Galiza.

051010_martiresdecarral
Con data 29 de Setem­bro, a Sub­de­le­ga­ción do Governo do Rei­no de Espa­ña na
Coru­ña comu­ni­cou a aber­tu­ra de pro­ce­di­men­to san­cio­na­dor a duas das per­soas que par­ti­ci­pa­ron no acto con­vo­ca­do o 4 de Abril por Cau­sa Gali­za en memó­ria dos Már­ti­res de Carral.Con data 29 de Setem­bro, a Sub­de­le­ga­ción do Governo do Rei­no de Espa­ña na Coru­ña comu­ni­cou a aber­tu­ra de pro­ce­di­men­to san­cio­na­dor a duas das per­soas que par­ti­ci­pa­ron no acto con­vo­ca­do o 4 de Abril por Cau­sa Gali­za en memó­ria dos Már­ti­res de Carral.

O acto, que segun­do a Sub­de­le­ga­ción do Governo reuniu unhas seten­ta per­soas no cemi­té­rio de Paleo Velas­co, trans­co­rreu de for­ma pací­fi­ca sen cau­sar alte­ra­cións no trán­si­to de veícu­los ou per­soas, como se pode apre­ciar no vídeo edi­ta­do pola pró­pria enti­da­de orga­ni­za­do­ra. Ape­sar dis­to, e de a mar­cha deco­rrer polo per­co­rri­do indi­ca­do polos axen­tes da Polí­cia Nacio­nal que a con­tro­la­van, a Sub­de­le­ga­ción do Governo afir­ma que «os mani­fes­tan­tes ocu­pa­ron todo o lar­go da via, impe­din­do a cir­cu­la­ción en ambos os sen­ti­dos», e cali­fi­ca os fei­tos como «Infrac­ción gra­ve», o que pode tra­du­cir-se nunha san­ción de entre 300 e 600 euros para as per­soas denun­cia­das como responsáveis.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *