[LaHai­ne] Dia de deten­cions i com­bat a Barcelona

01 mai 2010 08:02:01
Aques­ta jor­na­da de pri­mer de maig ha estat mar­ca­da per la repres­sió, al matí des­sa­llot­ja­ments d’o­ku­pes a Grà­cia i Sants. A la tar­da, des­prés de la mani­fes­ta­ció de l’1 de maig els mos­sos han pas­sat a sitiar el cen­tre, estant iden­ti­fi­cant i dete­nint a la gent segons ens informen.
MATÍ:

Grà­cia: Tres per­so­nes detin­gu­des en un des­sa­llot­ja­ment exprés al carrer Encarnació.

Sants: Un grup de per­so­nes ha estat detin­gut en l’o­ku­pa­ció d’un immo­ble al carrer de Sants.

TARDA:

Des­prés de la mani­fes­ta­ció pels carrers de Bar­ce­lo­na que ha aca­bat davant la bor­sa de Bar­ce­lo­na i amb un acte sim­bò­lic d’o­ku­pa­ció d’un hotel, els mos­sos d’es­qua­dra s’han des­ple­gat pel centre.

ALERTA! Estan iden­ti­fi­cant a gent pel centre!
ALERTA! Ens infor­men que han detin­gut a 7 per­so­nes entre la plaça Uni­ver­si­tat i el carrer Tallers!
ALERTA! Hi ha mos­sos al carrer Joa­quim Cos­ta amb Valdonzella!

Demà inten­ta­rem apor­tar tota la crò­ni­ca del dia d’a­vui, sen­tim no poder fer-ho avui però LH té pro­ble­mes tèc­nics amb el servidor.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *