Los ata­ques no saca­rán a la izquier­da aber­tza­le del camino del Pro­ce­so Democrático

Ante la peti­ción fis­cal de 372 años de cár­cel por par­te de la Fis­ca­lía de la Audien­cia Nacio­nal con­tra 40 mili­tan­tes de la inde­pen­den­tis­tas por su acti­vi­dad polí­ti­ca, la Izquier­da Aber­tza­le quie­re mani­fes­tar lo siguiente:
La peti­ción fis­cal con­tra 40 mili­tan­tes de la Izquier­da Aber­tza­le debi­do a su acti­vi­dad polí­ti­ca vie­ne a ser una vuel­ta de tuer­ca más en la diná­mi­ca repre­si­va del Gobierno espa­ñol del PSOE. Dicha diná­mi­ca se ha recru­de­ci­do en los últi­mos meses, con un obje­ti­vo evi­den­te: sacar a la Izquier­da Aber­tza­le del camino que ha empren­di­do, es decir, abor­tar el Pro­ce­so Democrático.
La apues­ta polí­ti­ca de la Izquier­da Aber­tza­le pasa por lle­var la con­fron­ta­ción con el Esta­do al terreno don­de éste es más débil: el terreno de la con­fron­ta­ción polí­ti­ca y demo­crá­ti­ca. El PSOE quie­re evi­tar a toda cos­ta este esce­na­rio y pre­ten­de evi­tar­lo median­te la repre­sión y la crea­ción y uti­li­za­ción de leyes de excep­ción. El Gobierno espa­ñol tra­ta de dar una ima­gen de for­ta­le­za para así ocul­tar su total debi­li­dad política.
Ante esta nue­va ini­cia­ti­va repre­si­va, la Izquier­da Aber­tza­le se reafir­ma en la apues­ta polí­ti­ca reco­gi­da en la reso­lu­ción Zutik Eus­kal Herria, apues­ta defi­ni­da por sus bases y cuyos pila­res son la acti­va­ción popu­lar y la acu­mu­la­ción de fuer­zas para la crea­ción de un mar­co demo­crá­ti­co en el que todos los pro­yec­tos polí­ti­cos pue­dan ser defen­di­bles y mate­ria­li­za­bles si cuen­tan con sufi­cien­te res­pal­do popular.
Los esfuer­zos repre­si­vos del PSOE son inú­ti­les, el Pro­ce­so Demo­crá­ti­co es impa­ra­ble. Tal como miles y miles de per­so­nas lo demos­tra­mos en el Abe­rri Egu­na a ambas ori­llas del Bida­soa, Eus­kal Herria es imparable.
Ezker Abertzalea,
2010eko api­ri­lak 8
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Era­soek ez dute Ezker Aber­tza­lea Pro­ze­su Demo­kra­ti­koa­ren bide­tik aterako
40 mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta­ren aur­ka Entzu­te­gi Nazio­na­le­ko Fis­kal­tzak buru­tu duen 372 urte­ko espetxe zigo­rra­ren aurrean, Ezker Aber­tza­leak hona­koa adie­ra­zi nahi du:
Euren jar­dun poli­ti­koa­ren­ga­tik Ezker Aber­tza­le­ko 40 mili­tan­te­ren aur­ka­ko eskae­ra fis­ka­la PSOE­ren Gober­nuak garatzen duen dina­mi­ka erre­pre­si­boan sakon­tzea dakar. Dina­mi­ka hori gogor­tu egin da azken hila­be­teo­tan, age­ri­ko hel­bu­ru bate­kin: Ezker Aber­tza­lea urratzen dagoen bide­tik ate­ratzea, hau da, Pro­ze­su Demo­kra­ti­koa zapuztea.
Ezker Aber­tza­leak bere apus­tu poli­ti­koa­re­kin Esta­tua­re­ki­ko kon­fron­ta­zioa berau ahu­len den alo­rre­ra era­man nahi du: kon­fron­ta­zio poli­ti­ko eta demo­kra­ti­koa­ren espa­rru­ra. PSOEk edo­no­la eki­din nahi du eske­na­to­ki hori eta egoe­ra berri hori erre­pre­sioa balia­tuz eta sal­bues­pen legeak sor­tu eta era­bi­liaz sahies­tu nahi du.
Eki­men erre­pre­si­bo berri honen aurrean, Zutik Eus­kal Herria ebaz­pe­nean jaso­ri­ko apus­tu poli­ti­koan berres­ten da Ezker Aber­tza­lea, bere oina­rriek defi­ni­tu­ri­ko apos­tua eta herri­ta­rren akti­ba­zioa eta indar meta­ke­ta oina­rri ditue­na; proiek­tu poli­ti­ko guz­tiak defen­da­ga­rriak eta herri­ta­rren babes nahi­ko­rik izan ezke­ro gau­za­ga­rriak izan­go diren mar­ko demo­kra­ti­ko bat erai­kitzea hel­bu­ru duen apustua.
PSOE­ren aha­le­gin erre­pre­si­boak antzuak dira, Pro­ze­su Demo­kra­ti­koa gel­die­zi­na da. Abe­rri Egu­nean Bida­soa­ko bi aldee­tan mila­ka eta mila­ka lagu­nek era­kutsi genuen moduan, Eus­kal Herria gel­die­zi­na da.
Ezker Aber­tza­lea,
2010eko api­ri­lak 8

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *