Israe­len aur­ka­ko BDS nazioar­te­ko egu­nean ere Eus­kal Herrian Pales­ti­na­ren alde­ko mobi­li­za­zioak izan dira- Askapena

Martxoa­ren 30ean, Israe­len aur­ka­ko Boi­kot, Desin­ber­tsio eta Zigor (BDS) nazioar­te­ko egu­na izen­da­tua izan den horre­tan, Pales­ti­na­ren alde­ko mobi­li­za­zio eta ekin­tza uga­ri era­man ziren aurre­ra Eus­kal Herrian barre­na. Aipa­ga­rrie­nen artean hegoal­de­ko lau hiri­bu­rue­ta­koak ditu­gu, non tokian toki­ko “Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­sun pla­ta­for­mek” anto­la­tu zituzten.

Elkar­ta­ratzeak, kale­ji­ra zara­tatsuak eta super­mer­ka­tue­tan ekin­tzak egon ziren, Iru­ñean, Bil­bon, Gas­tei­zen zein Donos­tian. Ehun­da­ka lagu­nek har­tu zuten par­te elkar­ta­sun ari­ke­ta hone­tan, eta Gas­teiz­ko “El cor­te inglé­s’en eta Donos­tia­ko Arc­co-ko Eros­kin Israel­go pro­duk­tuak iden­ti­fi­katze­ko egin ziren ekin­tzek arre­ra ona izan zuten beze­roen alde­tik nahiz eta bi kasue­tan kan­po­ra­tuak izan ginen.

Pales­ti­na­ren geno­zi­dioa jarraitzen duen bitar­tean, beraien esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak zan­pa­tuak jarraitzen duen bitar­tean, pales­ti­nar erre­fu­xia­tuen itzu­le­ra ukatzen duten bitar­tean eta Gaza zein Zis­jor­da­nia­ko blo­keo eta erre­pre­sio egoe­ra iraun bitar­tean, Pales­ti­na­ko era­gi­le sozia­lek egin­da­ko deial­dia­ri eutsi­ko dio­gu, Pales­ti­na­ren aska­ta­su­na­ren alde gau­den guz­tiok Israel boi­ko­teatzea dela bide era­gin­ko­rre­na adie­ra­ziz.

Israe­li boi­ko­ta! Gora Pales­ti­na aska­tu­ta! Gora Herriok!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *