Aber­tza­leen Bata­su­na (AB), ANV, Ara­lar, Bata­su­na, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Ezker Aber­tza­lea eta Nou­veau Par­ti Anti­ca­pi­ta­lis­te (NPA) egia nahi dute

Api­ri­la­ren 17an «Egia nahi dugu» lema­pean buru­tu­ko den mani­fes­ta­pe­na dela eta, Eus­kal Herri mai­la­ko hain­bat alder­di poli­ti­ko beraien atxi­ki­men­dua ager­ta­ra­zi dute. Baio­nan egin den pren­t­sa aitzi­ne­ko baten bitar­tez Aber­tza­leen Bata­su­na (AB), ANV, Ara­lar, Bata­su­na, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Ezker Aber­tza­lea eta Nou­veau Par­ti Anti­ca­pi­ta­lis­te (NPA) alder­diek sos­ten­gu tal­de honek ados­tu­ta­ko mani­fes­tua­ren aur­kez­pe­na egin dute, mani­fes­ta­pe­na par­te har­tze­ko bakoitza­ren moti­ba­zioa agertuz.

EGIA NAHI DUGU!

Jon Anza eus­kal mili­tan­tea­ren heriotza­ren egia osoa nahi dugu.

Joan den urte­ko api­ri­la­ren 18an des­ager­tu zen, azken aldiz Baio­na­tik Tolo­sa­ra zihoan tre­nean izan zen iku­sia. Hamai­ka hila­be­te ondo­ren ager­tu da gor­pua Tolo­sa­ko ospi­ta­le batean.

Maiatza­ren 15an Baio­na­ko pro­ku­ra­do­rea­ri jaki­te­ra eman zitzaion api­ri­la­ren 18tik des­ager­tua zela. Maiatza­ren 20an ETAk bere des­ager­tzea salatzen du.

Pro­ku­ra­do­reak iker­ke­ta abia­tu zuen poli­zia judiaia­la­re­kin. Urte­be­te ondo­ren aitor­tu du bere iker­ke­tak huts egin due­la. Afe­ra guz­ti hone­tan hutse­gi­te buro­kra­ti­koak eman dire­la. Orain jaki­na­ra­zi dute ospi­ta­le­tik, poli­zia eta Tolo­sa­ko pro­ku­ra­do­rea jaki­na­ren gai­nean jarri zute­la. Ardu­rak bate­tik bes­te­ra pasa­raz­ten dituz­te. Kon­trae­sa­nez betea da afe­ra. Ber­tsio ofi­zia­lak ez digu inon­dik inora sines­ga­rri­ta­su­nik eskaintzen.

Salatzen dugu afe­ra­ren gai­nean ardu­ra­dun judi­zial eta poli­zia­len por­ta­era. Has­ta­pe­ne­tik. Gor­pua ager­tu da, egoe­ra oso sus­ma­ga­rrian. Indar arma­tu espai­nol eta fran­tse­sen esku har­tzea afe­ra­ren erdi­gu­nean diru­di. Hamar egu­nez noren esku­tan izan da? Hamai­ka hila­be­tez Tolo­sa­ko ospi­ta­lean izan dela erran dute. Posi­ble ote da hala­ko­rik azpian esku bel­tza­rik izan gabe?

Gor­pua ager­tu iza­na­ga­tik ez da afe­ra amai­tu. Bis­tan da ilun­ta­sun haun­dia dela. Has­ta­pe­ne­ko sus­mo txa­rrak kon­fir­matzen joan dira. Gal­de­ra asko pau­satzen ditu­gu. Izan ere, gal­de­ra asko da airean, eta eus­kal herri­ta­rrok eran­tzu­nak ditu­gu exijitzen.

Fami­lia­re­ki­ko tra­tua sala­tu nahi dugu, bes­tal­de. Hila­be­te luze­ta­ko dra­ma­ren ondo­ren tra­tu umi­lia­ga­rria jaso dute. Zer ote dute ezkutatzeko?

Engaiatzen gara afe­ra hone­tan egia osoa jakin arte. Deial­dia egi­ten dugu herri­tar oro­ri ardu­rak, eran­tzun­ki­zu­nak eta egia gal­detze­ra. Alliot Marie ande­rea­ri eta Rubal­ca­ba jau­na­ri egi osoa erran deza­ten eskatzen die­gu. Api­ri­la­ren 17an fin­ka­tu dugu hitzor­du inpor­tan­tea, deial­di zaba­la, fran­tses agin­ta­riei egia osoa argi­tu eta publi­ko­ki jaki­na­ra­zi deza­ten exiji­tu­ko dugu.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *