25 d’a­bril a Valèn­cia: «Som Paï­sos Catalans»

25a10L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ha fet públi­ques les seues con­vo­ca­tò­ries pel 25 d’a­bril de 2010, Dia­da del País Valencià.

Els actes d’a­ques­ta con­vo­ca­tò­ria gira­ran en torn a la terri­to­ria­li­tat. El lema, ben cla­ri­fi­ca­dor, «Som Paï­sos Cata­lans» pre­tén res­sal­tar la neces­si­tat d’a­va­nçar cap a la cons­truc­ció nacio­nal pre­nent com a refe­rèn­cia el con­junt del territori.

Una cons­truc­ció nacio­nal que és una apos­ta «neces­sà­ria» per garan­tir «la super­vi­vèn­cia i inte­gri­tat del nos­tre poble» i que «ens aju­da­rà a supe­rar les barre­res colo­nials que els estats espan­yols i fran­cés han plan­te­jat amb l’ob­jec­tiu d’as­si­mi­lar-nos», mani­fes­ten els organitzadors.

L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta tor­na a posar sobre l’es­ce­na­ri la seua apos­ta en posi­tiu per la uni­tat dels Paï­sos Cata­lans com a eina per acon­se­guir un futur dig­ne per al nos­tre poble.

Els actes con­vo­cats per Enda­vant (OSAN), CAJEI, Mau­lets, COS, SEPCAler­ta Soli­dà­ria, amb el suport de la cam­pan­ya «300 anys d’o­cu­pa­ció 300 anys de resis­tèn­cia», se cen­tra­ran al cap i casal del País Valen­cià. Així el pro­per diven­dres 23 d’a­bril a la Sala San­chis Guar­ner de la Facul­tat de Filo­lo­gia de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia se cele­bra­rà un gran acte polí­tic cen­trat sobre la terri­to­ria­li­tat des d’un punt de vis­ta cul­tu­ral i lin­güís­tic, però tam­bé com a marc de les llui­tes popu­lars que es duen a ter­me arreu del terri­to­ri, i com a apos­ta de futur per tal d’a­con­se­guir un futur social­ment just.

fotoxulavalenciaL’ac­te que come­nça­rà pun­tual­ment a les 19:30 h., comp­ta­rà amb dife­rents par­la­ments de repre­sen­tants de la cul­tu­ra i por­ta­veus inde­pen­den­tis­tes, audio­vi­suals que il·lustraran la diver­si­tat i uni­tat del terri­to­ri i de les llui­tes que s’hi duen a ter­me, albaes com a mos­tra de la nos­tra cul­tu­ra popu­lar, i l’ac­tua­ció del grup NAIA que al seu reper­to­ri com­bi­na la músi­ca tra­di­cio­nal i el Pop, i musi­ca ver­sos d’al­guns dels poe­tes valen­cians més repre­sen­ta­tius com ara Marc Gra­nell, Ramon Gui­llem i Vicent Andrés Estellés.

L’en­de­mà, dis­sab­te 24 d’a­bril l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta es mani­fes­ta­rà una vega­da més per tal de com­me­mo­rar la dia­da nacio­nal. Des­prés de la con­vo­ca­tò­ria del 25 d’a­bril pas­sat, pro­ta­go­nitza­da per la cam­pan­ya «300anys d’o­cu­pa­ció 300 anys de resis­tèn­cia», una mar d’es­te­la­des tor­na­rà a inun­dar el cen­tre de Valèn­cia per tal de por­tar a peu de carrer el pro­jec­te alli­be­ra­dor d’in­de­pen­dèn­cia i socia­lis­me per als Paï­sos Cata­lans. La mani­fes­ta­ció eixi­rà a les 18h des de la Plaça de Sant Agus­tí de València.

Mani­fest:

Som Paï­sos Catalans

Aquest 25 d’A­bril cele­brem la nos­tra dia­da nacio­nal, i milers de per­so­nes tor­nem a eixir al carrer per defen­sar la nos­tra iden­ti­tat, el nos­tre terri­to­ri, i el nos­tre poble i tam­bé per assen­ya­lar el camí d’es­tels que ens por­ta­rà cap a la lli­ber­tat. Cada 25 d’A­bril demos­trem als nos­tres opres­sors que mal­grat els més de tres segles d’o­cu­pa­ció, mal­grat l’ex­plo­ta­ció a la qual sot­me­ten a la clas­se tre­ba­lla­do­ra, man­te­nim la nos­tra dig­ni­tat com a poble rebel.

Els Paï­sos Cata­lans som un poble en movi­ment. Unit per una llen­gua tan arre­la­da a aques­ta terra que ha sobre­vis­cut durant segles a l’in­tent d’ex­ter­mi­ni dels pode­ro­sos estats espan­yol i fran­cès. La llen­gua cata­la­na sal­va­da i sos­tin­gu­da arreu del terri­to­ri per aquells sec­tors socials que mai han venut al seu país: les clas­ses popu­lars. La metxa de la nos­tra cul­tu­ra con­ti­nua ence­sa i es mani­fes­ta arreu del terri­to­ri mit­ja­nçant la nos­tra músi­ca, els nos­tres cants, les nos­tres dan­ses, les nos­tres fes­tes popu­lars, les nos­tres tra­di­cions,… sobre­viu grà­cies a l’em­pen­ta de la nos­tra gent, en espe­cial del jovent. A prin­ci­pis d’en­guany han tor­nat a cau­re sobre les tra­di­cions dels Paï­sos Cata­lans noves res­tric­cions, com ara l’a­no­me­na­da direc­ti­va euro­pea del foc, la nos­tra cul­tu­ra amb el seu taran­nà mar­ca­da­ment des­obe­dient ha demos­trat his­tò­ri­ca­ment que, mal­grat els entre­bancs, sal­ta el fil­fe­rro ins­ti­tu­cio­nal, bur­la totes les prohi­bi­cions i per­viu a tra­vés del temps.

Mal­grat que ens ho repe­tis­quen una, cent o mil vega­des, no som, no hem sigut mai, un poble mue­lle, pac­tis­ta, menin­fot. Els Paï­sos Cata­lans estan for­jats en el foc del com­bat i la nos­tra his­tò­ria està pla­ga­da d’e­pi­so­dis de rebe­llia i resis­tèn­cia, de revol­tes i llui­tes popu­lars. Ager­ma­nats, sega­dors, mau­lets, mique­lets, ludis­tes, vaguis­tes, inter­na­cio­na­lis­tes, femi­nis­tes, anar­co­sin­di­ca­lis­tes, comu­nis­tes, eco­lo­gis­tes, insum­bis­sos, oku­pes, inde­pen­den­tis­tes,… for­men part de la nos­tra memò­ria his­tò­ri­ca i del nos­tre pre­sent de lluita.

Els Paï­sos Cata­lans som una nació. Però una nació no només està con­for­ma­da per les dife­rents mani­fes­ta­cions de la nos­tra llen­gua i cul­tu­ra. La nació la for­mem les per­so­nes, les rela­cions huma­nes i eco­nò­mi­ques que esta­blim entre nosaltres.

L’e­ne­mic ho té clar, reco­neix la nos­tra sin­gu­la­ri­tat, i actua en con­se­qüèn­cia. En l’ac­tual cri­si eco­nò­mi­ca el capi­ta­lis­me col­pe­ja espe­cial­ment la clas­se tre­ba­lla­do­ra dels Paï­sos Cata­lans impo­sant-nos un plus de pre­ca­rie­tat, que en espe­cial impac­ta entre les dones, les i els immi­grants, i les i els joves. A casa nos­tra, hi ha més d’1.600.000 per­so­nes atu­ra­des. L’a­tur del jovent supera el 42%. El fet que els Paï­sos Cata­lans con­cen­tren més del 40% dels ERO i tan­ca­ments d’em­pre­ses de tot l’es­tat espan­yol no és una casua­li­tat. Misè­ria i frus­tra­ció s’es­cam­pen arreu de les comar­ques i així, mit­ja­nçant els tan­ca­ments, la pre­ca­rie­tat i els aco­mia­da­ments, Espan­ya i Fra­nça pre­te­nen des­truir les nos­tres fonts de vida, empo­brir-nos per fer-nos més depen­dents,… en defi­ni­ti­va, el capi­ta­lis­me sal­vat­ge i l’o­pres­sió nacio­nal espan­yo­la i fran­ce­sa volen des­truir la notra terra, neu­tra­litzar-la, rele­gar-la al no-res.

És moment, doncs, que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans pren­guem cons­cièn­cia del que som i de qui tenim enfront. Que el nos­tre poble cree xar­xes de llui­ta allà on l’o­pres­sió nacio­nal i social és pre­sent, i bas­tis­ca meca­nis­mes de com­bat que el por­ten, a poc a poc, a cons­ti­tuir-se en un agent social actiu i ver­te­bra­dor. Amb la Uni­tat Popu­lar, la siner­gia de totes les llui­tes a cada barri, poble i ciu­tat, els Paï­sos Cata­lans acon­se­gui­ran el seu alli­be­ra­ment nacio­nal i social. L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta té un paper cab­dal aques­ta cons­truc­ció del con­tra­po­der popu­lar a la nos­tra nació ja que apor­tem estra­tè­gia i tàc­ti­ca, tre­ba­llem sec­to­rial­ment en dife­rents àmbits, des del sin­di­ca­lis­me a la defen­sa de l’en­sen­ya­ment públic, des de les orga­nitza­cions de joves a la defen­sa del patri­mo­ni, i dona­da la nos­tra implan­ta­ció arreu dels Paï­sos Cata­lans podem donar una pers­pec­ti­va terri­to­rial més ampla i ser­vir de con­nec­tor de lluites.

La Uni­tat Popu­lar per la que tre­ba­llem ha de tin­dre com objec­tius mínims la terri­to­ria­li­tat, la defen­sa del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció i la defen­sa dels drets de la clas­se tre­ba­lla­do­ra. Des de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta apos­tem per la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans. Ente­nem que la Uni­tat Popu­lar té un paper clau en aquest sen­tit, donat que la cons­truc­ció nacio­nal només pot ava­nçar al mar­ge dels marcs autonòmics/​regionals i cons­ti­tu­cio­nals espan­yol i fran­cès. Cal que siguem capaços de desobeir els poders dels estats, que estem dis­po­sats a la con­fron­ta­ció, per tal de poder asso­lir un futur lliu­re. I alho­ra cal que siguem crea­tius per tei­xir la nos­tra nació des de l’ac­ti­va­ció de les ini­cia­ti­ves popu­lars que tras­pas­sen les fron­te­res admi­nis­tra­ti­ves i arre­len en el si del nos­tre poble.

I recor­dem: tot pro­jec­te eman­ci­pa­dor que no pren­ga el marc nacio­nal de Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga a Maó, serà incom­plet i far­cit de contradiccions.

Per­què cap terri­to­ri cata­là ha de que­dar exclós de l’a­lli­be­ra­ment: el País Valen­cià, les Illes Balears i Pitiü­ses, Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, la Cata­lun­ya Nord, la Fran­ja de Ponent, Ando­rra… tots i totes…

Som Paï­sos Catalans!

Sig­nem el mani­fest com a organitzacions 

de l’Es­que­rra Independentista:

Enda­vant (OSAN), CAJEI, COS, Mau­lets, SEPC, Aler­ta Solidària. 

Valèn­cia, Paï­sos Cata­lans, Abril de 2010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *