25 d’a­bril a Valèn­cia: «Som Paï­sos Catalans»

25a10L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ha fet públi­ques les seues con­vo­ca­tò­ries pel 25 d’a­bril de 2010, Dia­da del País Valencià.

Els actes d’a­ques­ta con­vo­ca­tò­ria gira­ran en torn a la terri­to­ria­li­tat. El lema, ben cla­ri­fi­ca­dor, «Som Paï­sos Cata­lans» pre­tén res­sal­tar la neces­si­tat d’a­va­nçar cap a la cons­truc­ció nacio­nal pre­nent com a refe­rèn­cia el con­junt del territori.

Una cons­truc­ció nacio­nal que és una apos­ta «neces­sà­ria» per garan­tir «la super­vi­vèn­cia i inte­gri­tat del nos­tre poble» i que «ens aju­da­rà a supe­rar les barre­res colo­nials que els estats espan­yols i fran­cés han plan­te­jat amb l’ob­jec­tiu d’as­si­mi­lar-nos», mani­fes­ten els organitzadors.

L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta tor­na a posar sobre l’es­ce­na­ri la seua apos­ta en posi­tiu per la uni­tat dels Paï­sos Cata­lans com a eina per acon­se­guir un futur dig­ne per al nos­tre poble.

Els actes con­vo­cats per Enda­vant (OSAN), CAJEI, Mau­lets, COS, SEPCAler­ta Soli­dà­ria, amb el suport de la cam­pan­ya «300 anys d’o­cu­pa­ció 300 anys de resis­tèn­cia», se cen­tra­ran al cap i casal del País Valen­cià. Així el pro­per diven­dres 23 d’a­bril a la Sala San­chis Guar­ner de la Facul­tat de Filo­lo­gia de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia se cele­bra­rà un gran acte polí­tic cen­trat sobre la terri­to­ria­li­tat des d’un punt de vis­ta cul­tu­ral i lin­güís­tic, però tam­bé com a marc de les llui­tes popu­lars que es duen a ter­me arreu del terri­to­ri, i com a apos­ta de futur per tal d’a­con­se­guir un futur social­ment just.

fotoxulavalenciaL’ac­te que come­nça­rà pun­tual­ment a les 19:30 h., comp­ta­rà amb dife­rents par­la­ments de repre­sen­tants de la cul­tu­ra i por­ta­veus inde­pen­den­tis­tes, audio­vi­suals que il·lustraran la diver­si­tat i uni­tat del terri­to­ri i de les llui­tes que s’hi duen a ter­me, albaes com a mos­tra de la nos­tra cul­tu­ra popu­lar, i l’ac­tua­ció del grup NAIA que al seu reper­to­ri com­bi­na la músi­ca tra­di­cio­nal i el Pop, i musi­ca ver­sos d’al­guns dels poe­tes valen­cians més repre­sen­ta­tius com ara Marc Gra­nell, Ramon Gui­llem i Vicent Andrés Estellés.

L’en­de­mà, dis­sab­te 24 d’a­bril l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta es mani­fes­ta­rà una vega­da més per tal de com­me­mo­rar la dia­da nacio­nal. Des­prés de la con­vo­ca­tò­ria del 25 d’a­bril pas­sat, pro­ta­go­nitza­da per la cam­pan­ya «300anys d’o­cu­pa­ció 300 anys de resis­tèn­cia», una mar d’es­te­la­des tor­na­rà a inun­dar el cen­tre de Valèn­cia per tal de por­tar a peu de carrer el pro­jec­te alli­be­ra­dor d’in­de­pen­dèn­cia i socia­lis­me per als Paï­sos Cata­lans. La mani­fes­ta­ció eixi­rà a les 18h des de la Plaça de Sant Agus­tí de València.

Mani­fest:

Som Paï­sos Catalans

Aquest 25 d’A­bril cele­brem la nos­tra dia­da nacio­nal, i milers de per­so­nes tor­nem a eixir al carrer per defen­sar la nos­tra iden­ti­tat, el nos­tre terri­to­ri, i el nos­tre poble i tam­bé per assen­ya­lar el camí d’es­tels que ens por­ta­rà cap a la lli­ber­tat. Cada 25 d’A­bril demos­trem als nos­tres opres­sors que mal­grat els més de tres segles d’o­cu­pa­ció, mal­grat l’ex­plo­ta­ció a la qual sot­me­ten a la clas­se tre­ba­lla­do­ra, man­te­nim la nos­tra dig­ni­tat com a poble rebel.

Els Paï­sos Cata­lans som un poble en movi­ment. Unit per una llen­gua tan arre­la­da a aques­ta terra que ha sobre­vis­cut durant segles a l’in­tent d’ex­ter­mi­ni dels pode­ro­sos estats espan­yol i fran­cès. La llen­gua cata­la­na sal­va­da i sos­tin­gu­da arreu del terri­to­ri per aquells sec­tors socials que mai han venut al seu país: les clas­ses popu­lars. La metxa de la nos­tra cul­tu­ra con­ti­nua ence­sa i es mani­fes­ta arreu del terri­to­ri mit­ja­nçant la nos­tra músi­ca, els nos­tres cants, les nos­tres dan­ses, les nos­tres fes­tes popu­lars, les nos­tres tra­di­cions,… sobre­viu grà­cies a l’em­pen­ta de la nos­tra gent, en espe­cial del jovent. A prin­ci­pis d’en­guany han tor­nat a cau­re sobre les tra­di­cions dels Paï­sos Cata­lans noves res­tric­cions, com ara l’a­no­me­na­da direc­ti­va euro­pea del foc, la nos­tra cul­tu­ra amb el seu taran­nà mar­ca­da­ment des­obe­dient ha demos­trat his­tò­ri­ca­ment que, mal­grat els entre­bancs, sal­ta el fil­fe­rro ins­ti­tu­cio­nal, bur­la totes les prohi­bi­cions i per­viu a tra­vés del temps.

Mal­grat que ens ho repe­tis­quen una, cent o mil vega­des, no som, no hem sigut mai, un poble mue­lle, pac­tis­ta, menin­fot. Els Paï­sos Cata­lans estan for­jats en el foc del com­bat i la nos­tra his­tò­ria està pla­ga­da d’e­pi­so­dis de rebe­llia i resis­tèn­cia, de revol­tes i llui­tes popu­lars. Ager­ma­nats, sega­dors, mau­lets, mique­lets, ludis­tes, vaguis­tes, inter­na­cio­na­lis­tes, femi­nis­tes, anar­co­sin­di­ca­lis­tes, comu­nis­tes, eco­lo­gis­tes, insum­bis­sos, oku­pes, inde­pen­den­tis­tes,… for­men part de la nos­tra memò­ria his­tò­ri­ca i del nos­tre pre­sent de lluita.

Els Paï­sos Cata­lans som una nació. Però una nació no només està con­for­ma­da per les dife­rents mani­fes­ta­cions de la nos­tra llen­gua i cul­tu­ra. La nació la for­mem les per­so­nes, les rela­cions huma­nes i eco­nò­mi­ques que esta­blim entre nosaltres.

L’e­ne­mic ho té clar, reco­neix la nos­tra sin­gu­la­ri­tat, i actua en con­se­qüèn­cia. En l’ac­tual cri­si eco­nò­mi­ca el capi­ta­lis­me col­pe­ja espe­cial­ment la clas­se tre­ba­lla­do­ra dels Paï­sos Cata­lans impo­sant-nos un plus de pre­ca­rie­tat, que en espe­cial impac­ta entre les dones, les i els immi­grants, i les i els joves. A casa nos­tra, hi ha més d’1.600.000 per­so­nes atu­ra­des. L’a­tur del jovent supera el 42%. El fet que els Paï­sos Cata­lans con­cen­tren més del 40% dels ERO i tan­ca­ments d’em­pre­ses de tot l’es­tat espan­yol no és una casua­li­tat. Misè­ria i frus­tra­ció s’es­cam­pen arreu de les comar­ques i així, mit­ja­nçant els tan­ca­ments, la pre­ca­rie­tat i els aco­mia­da­ments, Espan­ya i Fra­nça pre­te­nen des­truir les nos­tres fonts de vida, empo­brir-nos per fer-nos més depen­dents,… en defi­ni­ti­va, el capi­ta­lis­me sal­vat­ge i l’o­pres­sió nacio­nal espan­yo­la i fran­ce­sa volen des­truir la notra terra, neu­tra­litzar-la, rele­gar-la al no-res.

És moment, doncs, que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans pren­guem cons­cièn­cia del que som i de qui tenim enfront. Que el nos­tre poble cree xar­xes de llui­ta allà on l’o­pres­sió nacio­nal i social és pre­sent, i bas­tis­ca meca­nis­mes de com­bat que el por­ten, a poc a poc, a cons­ti­tuir-se en un agent social actiu i ver­te­bra­dor. Amb la Uni­tat Popu­lar, la siner­gia de totes les llui­tes a cada barri, poble i ciu­tat, els Paï­sos Cata­lans acon­se­gui­ran el seu alli­be­ra­ment nacio­nal i social. L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta té un paper cab­dal aques­ta cons­truc­ció del con­tra­po­der popu­lar a la nos­tra nació ja que apor­tem estra­tè­gia i tàc­ti­ca, tre­ba­llem sec­to­rial­ment en dife­rents àmbits, des del sin­di­ca­lis­me a la defen­sa de l’en­sen­ya­ment públic, des de les orga­nitza­cions de joves a la defen­sa del patri­mo­ni, i dona­da la nos­tra implan­ta­ció arreu dels Paï­sos Cata­lans podem donar una pers­pec­ti­va terri­to­rial més ampla i ser­vir de con­nec­tor de lluites.

La Uni­tat Popu­lar per la que tre­ba­llem ha de tin­dre com objec­tius mínims la terri­to­ria­li­tat, la defen­sa del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció i la defen­sa dels drets de la clas­se tre­ba­lla­do­ra. Des de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta apos­tem per la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans. Ente­nem que la Uni­tat Popu­lar té un paper clau en aquest sen­tit, donat que la cons­truc­ció nacio­nal només pot ava­nçar al mar­ge dels marcs autonòmics/​regionals i cons­ti­tu­cio­nals espan­yol i fran­cès. Cal que siguem capaços de desobeir els poders dels estats, que estem dis­po­sats a la con­fron­ta­ció, per tal de poder asso­lir un futur lliu­re. I alho­ra cal que siguem crea­tius per tei­xir la nos­tra nació des de l’ac­ti­va­ció de les ini­cia­ti­ves popu­lars que tras­pas­sen les fron­te­res admi­nis­tra­ti­ves i arre­len en el si del nos­tre poble.

I recor­dem: tot pro­jec­te eman­ci­pa­dor que no pren­ga el marc nacio­nal de Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga a Maó, serà incom­plet i far­cit de contradiccions.

Per­què cap terri­to­ri cata­là ha de que­dar exclós de l’a­lli­be­ra­ment: el País Valen­cià, les Illes Balears i Pitiü­ses, Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, la Cata­lun­ya Nord, la Fran­ja de Ponent, Ando­rra… tots i totes…

Som Paï­sos Catalans!

Sig­nem el mani­fest com a organitzacions 

de l’Es­que­rra Independentista:

Enda­vant (OSAN), CAJEI, COS, Mau­lets, SEPC, Aler­ta Solidària. 

Valèn­cia, Paï­sos Cata­lans, Abril de 2010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *