Saba­dell tor­na a plan­tar cara al feixisme

Unes qua­tre-cen­tes per­so­nes es van mani­fes­tar con­tra la con­vo­ca­tò­ria del grup ultra­dre­tà MSR.

Unes qua­tre-cen­tes per­so­nes es van mani­fes­tar pels carrers de la ciu­tat en res­pos­ta a la con­vo­ca­tò­ria de la for­ma­ció ultra­dre­ta­na MSR que es va con­cen­trar davant de la cam­bra de come­rç de Saba­dell. La con­vo­ca­tò­ria va ser un èxit.

La mani­fes­ta­ció con­tra la cri­si, però sobre­tot con­tra la con­cen­tra­ció del grup fei­xis­ta Movi­ment Social Repu­bli­cà (MSR) a la cam­bra de come­rç de l’Eix Macià que es va cele­brar dis­sab­te a la tar­da es va cele­brar amb èxit, tant pel nom­bre d’assistents com pel des­en­llaç. Els mani­fes­tants van sor­tir de la plaça Mar­cet a dos quarts de sis de la tar­da i van recó­rrer els carrers més cèn­trics de la ciu­tat fins arri­bar a l’Eix Macià on s’havia citat la for­ma­ció ultra­dre­ta­na a dos quarts de set de la tar­da. En aquest punt, on s’havia pre­pa­rat un ampli des­ple­ga­ment dels Mos­sos d’esquadra, els anti­fei­xis­tes van atu­rar la seva mar­xa, es van con­cen­trar durant uns minuts per pro­tes­tar davant de la des­ena de segui­dors de la con­vo­ca­tò­ria de l’MSR i van girar cua cap a la plaça Sant Roc on van donar la mani­fes­ta­ció per aca­ba­da. Les enti­tats con­vo­cants de la pro­tes­ta, en els quals des­ta­quen la FAV,Endavant (OSAN), Jus­ta Revol­ta, el Casal Inde­pen­den­tis­ta Can Capa­blan­ca, Ente­sa per Saba­dell, la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar, la Fede­ra­ció d’Associacions d’Immigrants del Vallès , es van mos­trar molt satis­fets per la res­pos­ta dels par­ti­ci­pants així com pel nom­bre d’assistents.

L’MSR havia esco­llit la ciu­tat valle­sa­na com a punt de tro­ba­da nacio­nal seguint una jor­na­da de con­cen­tra­cions arreu de l’Estat per mos­trar el seu dis­curs xenò­fob a la socie­tat. Tot i que algu­nes con­cen­tra­cions de l’MSR com les que s’havien de cele­brar a Madrid s’han prohi­bit, la con­se­lle­ria d’interior va per­me­tre que la de Saba­dell es cele­brés. Durant la con­cen­tra­ció, que va agru­par poc més d’una des­ena de per­so­nes i es va allar­gar poc més d’una hora, els ultra­dre­tans van cri­dar pro­cla­mes en les quals defen­sa­ven que la immi­gra­ció mas­si­va és una nefas­ta con­se­qüèn­cia del capi­ta­lis­me i insis­tien en que el con­trol de la immi­gra­ció i la defen­sa de la iden­ti­tat és una for­ma més de com­ba­tre la cri­si econòmica.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *