Hitzal­diak Bil­bon: “STOP APARTHEID! Ez Hegoa­fri­kan, ez Palestinan”

Nazioar­tean martxan dagoen Israe­li Boi­kot kan­pai­na­ren bai­tan Eus­kal Herri­ko hain­bat era­gi­lek bi hitzal­di anto­la­tu dituz­te martxoa­ren 16rako Bil­bon eta Leioan. “Stop Apartheid, ez Hegoa­fri­kan ez Pales­ti­nan” lelo­pean anto­la­tu dute eki­men hau ondo­ren­go era­gi­leek: Bakeae­ta Duin­ta­su­na Elkar­tea, «Bila­di» Pales­ti­nar Kul­tu­ra Zen­trua, Mun­du­bat, Bakea eta Elkar­ta­su­na, Eus­ka­di­ko GGKEen Koo­rid­na­kun­dea, Pales­ti­na­re­ki­nEl­kar­ta­su­na, Eus­ka­di­ko Gaz­te­ria­ren Kon­tsei­lua, EHU­ko Gara­pe­ne­ra­ko­Lan­ki­detza­ko Bule­goa eta LAB, CC.OO,ELA, STEE-EILAS, ESK sindikatuak.

Hiz­la­riak hurren­goak dira:

  • Lana Khas­kia. Hai­fa­koU­ni­ber­tsi­ta­tean Poli­ti­ka eta Filo­so­fia Zien­tzie­tan lizen­tzia­tua. Gau­re­gun, 1948ko lurral­de oku­pa­tue­tan bizi da, Israe­le­ko esta­tua dena.Bakerako Ema­ku­meen Koa­li­zio­ko koor­di­natzai­le oro­ko­rra da eta Apna AlBa­lad elkar­te­ko kidea ere. 2006an ALNAJD mugi­men­du femi­nis­ta sor­tu zuenHai­fa­ko Unibertsitatean.
  • Sidu­mo D’la­mi­ni. Eri­zain­tzan­di­plo­ma­tua da eta Hegoa­fri­kan bizi da; gaur egun, Prin­ce Mshi­ye­ni­Me­mo­rial Hos­pi­tal Kwa­zu­lu Natal ospi­ta­lean lan egi­ten du. 2006. urte­tik­CO­SA­TU­ko pre­si­den­tea izan zen eta 2009an pre­si­den­te izen­da­tu zuten.Omar Barghou­ti­re­kin hain­bat nazioar­te­ko kon­fe­ren­tzia­tan par­te har­tu duIs­rae­le­ko esta­tua­ri boi­ko­ta sustatzeko.
  • Ahmoud Hus­sien Zawah­ra. Al Maa­sa­ra­ko alka­tea, harre­si eta asen­ta­men­duen aur­ka­ko erre­sis­ten­tzia zibi­li­za­ren koor­di­na­zio­ra­ko komi­tea­ren ordezkaria.

Martxoa­ren 16ko hitzorduak:

12:00etan Leioa­ko EHU­ko libu­ru­te­gi nagusian
19:00etan Bil­bo­ko Batzar Nagu­sie­tan (Hur­ta­do de Ame­za­ga, 6)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *