Saba­dell tor­na a plan­tar cara al feixisme

Unes qua­tre-cen­tes per­so­nes es van mani­fes­tar con­tra la con­vo­ca­tò­ria del grup ultra­dre­tà MSR.

Unes qua­tre-cen­tes per­so­nes es van mani­fes­tar pels carrers de la ciu­tat en res­pos­ta a la con­vo­ca­tò­ria de la for­ma­ció ultra­dre­ta­na MSR que es va con­cen­trar davant de la cam­bra de come­rç de Saba­dell. La con­vo­ca­tò­ria va ser un èxit.

La mani­fes­ta­ció con­tra la cri­si, però sobre­tot con­tra la con­cen­tra­ció del grup fei­xis­ta Movi­ment Social Repu­bli­cà (MSR) a la cam­bra de come­rç de l’Eix Macià que es va cele­brar dis­sab­te a la tar­da es va cele­brar amb èxit, tant pel nom­bre d’assistents com pel des­en­llaç. Els mani­fes­tants van sor­tir de la plaça Mar­cet a dos quarts de sis de la tar­da i van recó­rrer els carrers més cèn­trics de la ciu­tat fins arri­bar a l’Eix Macià on s’havia citat la for­ma­ció ultra­dre­ta­na a dos quarts de set de la tar­da. En aquest punt, on s’havia pre­pa­rat un ampli des­ple­ga­ment dels Mos­sos d’esquadra, els anti­fei­xis­tes van atu­rar la seva mar­xa, es van con­cen­trar durant uns minuts per pro­tes­tar davant de la des­ena de segui­dors de la con­vo­ca­tò­ria de l’MSR i van girar cua cap a la plaça Sant Roc on van donar la mani­fes­ta­ció per aca­ba­da. Les enti­tats con­vo­cants de la pro­tes­ta, en els quals des­ta­quen la FAV,Endavant (OSAN), Jus­ta Revol­ta, el Casal Inde­pen­den­tis­ta Can Capa­blan­ca, Ente­sa per Saba­dell, la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar, la Fede­ra­ció d’Associacions d’Immigrants del Vallès , es van mos­trar molt satis­fets per la res­pos­ta dels par­ti­ci­pants així com pel nom­bre d’assistents.

L’MSR havia esco­llit la ciu­tat valle­sa­na com a punt de tro­ba­da nacio­nal seguint una jor­na­da de con­cen­tra­cions arreu de l’Estat per mos­trar el seu dis­curs xenò­fob a la socie­tat. Tot i que algu­nes con­cen­tra­cions de l’MSR com les que s’havien de cele­brar a Madrid s’han prohi­bit, la con­se­lle­ria d’interior va per­me­tre que la de Saba­dell es cele­brés. Durant la con­cen­tra­ció, que va agru­par poc més d’una des­ena de per­so­nes i es va allar­gar poc més d’una hora, els ultra­dre­tans van cri­dar pro­cla­mes en les quals defen­sa­ven que la immi­gra­ció mas­si­va és una nefas­ta con­se­qüèn­cia del capi­ta­lis­me i insis­tien en que el con­trol de la immi­gra­ció i la defen­sa de la iden­ti­tat és una for­ma més de com­ba­tre la cri­si econòmica.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *