Hitzal­diak Bil­bon: “STOP APARTHEID! Ez Hegoa­fri­kan, ez Palestinan”

Nazioar­tean martxan dagoen Israe­li Boi­kot kan­pai­na­ren bai­tan Eus­kal Herri­ko hain­bat era­gi­lek bi hitzal­di anto­la­tu dituz­te martxoa­ren 16rako Bil­bon eta Leioan. “Stop Apartheid, ez Hegoa­fri­kan ez Pales­ti­nan” lelo­pean anto­la­tu dute eki­men hau ondo­ren­go era­gi­leek: Bakeae­ta Duin­ta­su­na Elkar­tea, «Bila­di» Pales­ti­nar Kul­tu­ra Zen­trua, Mun­du­bat, Bakea eta Elkar­ta­su­na, Eus­ka­di­ko GGKEen Koo­rid­na­kun­dea, Pales­ti­na­re­ki­nEl­kar­ta­su­na, Eus­ka­di­ko Gaz­te­ria­ren Kon­tsei­lua, EHU­ko Gara­pe­ne­ra­ko­Lan­ki­detza­ko Bule­goa eta LAB, CC.OO,ELA, STEE-EILAS, ESK sindikatuak.

Hiz­la­riak hurren­goak dira:

  • Lana Khas­kia. Hai­fa­koU­ni­ber­tsi­ta­tean Poli­ti­ka eta Filo­so­fia Zien­tzie­tan lizen­tzia­tua. Gau­re­gun, 1948ko lurral­de oku­pa­tue­tan bizi da, Israe­le­ko esta­tua dena.Bakerako Ema­ku­meen Koa­li­zio­ko koor­di­natzai­le oro­ko­rra da eta Apna AlBa­lad elkar­te­ko kidea ere. 2006an ALNAJD mugi­men­du femi­nis­ta sor­tu zuenHai­fa­ko Unibertsitatean.
  • Sidu­mo D’la­mi­ni. Eri­zain­tzan­di­plo­ma­tua da eta Hegoa­fri­kan bizi da; gaur egun, Prin­ce Mshi­ye­ni­Me­mo­rial Hos­pi­tal Kwa­zu­lu Natal ospi­ta­lean lan egi­ten du. 2006. urte­tik­CO­SA­TU­ko pre­si­den­tea izan zen eta 2009an pre­si­den­te izen­da­tu zuten.Omar Barghou­ti­re­kin hain­bat nazioar­te­ko kon­fe­ren­tzia­tan par­te har­tu duIs­rae­le­ko esta­tua­ri boi­ko­ta sustatzeko.
  • Ahmoud Hus­sien Zawah­ra. Al Maa­sa­ra­ko alka­tea, harre­si eta asen­ta­men­duen aur­ka­ko erre­sis­ten­tzia zibi­li­za­ren koor­di­na­zio­ra­ko komi­tea­ren ordezkaria.

Martxoa­ren 16ko hitzorduak:

12:00etan Leioa­ko EHU­ko libu­ru­te­gi nagusian
19:00etan Bil­bo­ko Batzar Nagu­sie­tan (Hur­ta­do de Ame­za­ga, 6)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *