Ezker Aber­tza­lea­ren into­xi­ka­zio kan­pai­na eta era­so poli­ti­koak sala­tu ditu Eus­kal Herri­ko Mugi­men­du Sozialistak

[EUS]

Larun­bat gauean Donos­tia­ko Alde Zaha­rrean Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko mili­tan­teen aur­ka­ko «lintxa­men­du bat eki­din» zute­la argitzeaz gain, Mugi­men­du Sozia­lis­ta sor­tu zene­tik Ezker Aber­tza­leak izan duen jarre­ra «bere exis­ten­tzia uka­tu eta berau sun­tsitzen saiatze­koa» izan dela gogo­ra­ra­zi dute. Ofen­tsi­ba hori, bai­na, azken hila­be­tee­tan bizia­go­tu egin dela azal­du dute, eta, bes­teak bes­te, Mugi­men­du Sozia­lis­ta «espa­zio publi­koe­ta­tik kan­po­ratze­ko hau­tua» egin due­la. Hain­bat txos­na­gu­ne­tan jasan­da­ko beto poli­ti­koak jarri dituz­te adi­bi­detzat, bai­na mili­tan­tzia sozia­lis­ta­ren aur­ka­ko era­soak asko­ta­ri­koak iza­ten ari dire­la zehaz­tu dute. «Kalee­ta­ko ten­tsioa jais­ten lagun­tze­ko eta bene­tan inori intere­satzen ez zaion ten­tsio esze­na­to­ki oro­kor­tu bat eki­di­te­ko» pres­tu­ta­sun osoa era­kutsi du Mugi­men­du Sozia­lis­tak, bai­na horre­ta­ra­ko, ezin­bes­te­kotzat jo du «mili­tan­tzia komu­nis­ta­ra­ko bal­din­tzak» ber­ma­tu­ta ego­tea. Horre­ga­tik, hain­bat marra gorri zehaz­tu ditu, eta zen­bait exijen­tzia egin diz­kio Ezker Abertzaleari.

«Anto­la­kun­de komu­nis­ten defen­t­sa egi­te­ko eta Ezker Aber­tza­leak martxan dau­kan era­so kan­pai­na anti­ko­mu­nis­ta salatze­ko» elkar­tu dira gaur Eus­kal Herri­ko Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko hain­bat eta hain­bat mili­tan­te. «Ten­tsioa kalee­ta­ra era­ma­te­ko hau­tua egin du [Ezker Aber­tza­leak], eta denon bis­tan dagoen beza­la, horrek denon kal­te­ra­ko egoe­rak eka­rri­ko ditu», azal­du dute age­rral­di batean.

«Donos­tian (Gipuz­koa) aurre­ko astean zehar jazo­ta­ko ger­tae­ra pena­ga­rriek egoe­ra lehe­rra­ra­zi dute, bai­na kasu iso­la­tu bat baino, ofen­tsi­ba poli­ti­ko luze baten bai­ta­ko azken ger­ta­ka­riak dira horiek. Ezer gutxi dau­ka­gu gehitze­ko atzo Donos­tia­ko Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­tak esan zue­na­ri», esan dute, Alde Zaha­rre­ko ger­ta­ka­riei erre­fe­ren­tzia egin­da: «Aste osoan zehar jasan­da­ko jazar­pe­na iku­si­ta, larun­bat gauean gure mili­tan­teen lintxa­men­du bat eki­din genuen, bes­te­rik ez. Gezur asko esan dituz­te ger­tae­ra horien ingu­ruan, eta ez horrek, ez eta gure mili­tan­teen kri­mi­na­li­za­zio eta baz­ter­tze saia­ke­re­kin jarraitzeak ez dute lagun­tzen egoe­ra hobetzen».

Luze doan ofentsiba

«Mugi­men­du Sozia­lis­ta sor­tu zene­tik, EH Bil­du­ren eta Sor­tu­ren jarre­ra bere exis­ten­tzia uka­tu eta berau sun­tsitzen saiatze­koa izan da», eka­rri dute gogo­ra gaur­koan: «Ezta­bai­da poli­ti­koan sar­tu beha­rrean, beraien inda­rra inpo­satzen saia­tu dira, mili­tan­tzia komu­nis­ta bio­len­tziaz eta ez argu­dioz eza­batze­ko hau­tua egi­nez». Azpi­ma­rra­tu dute­nez, aspal­di abia­tu zituz­ten Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ren kon­tra­ko «baz­ter­ke­ta, kri­mi­na­li­za­zio eta into­xi­ka­zio estra­te­giak», hel­bu­ru bate­kin: «Mili­tan­tzia sozia­lis­ta zoko­ratzea eta jasan­gaitza egitea».

«Gezu­rre­ra jotzea» ere ohi­ko prak­ti­ka bat izan dela sala­tu dute: «Espai­no­lis­tak gare­la, bio­len­to­ak gare­la, miso­gi­noak gare­la, ema­ku­me sozia­lis­tok gizo­nek engai­na­tu gai­tuz­te­la, gure asmo baka­rra Ezker Aber­tza­lea­ren aur­ka egi­tea dela eta antze­koak ohi­ko aku­sa­zio bihur­tu dira aspalditik».

Hala, «tes­tuin­gu­ru irra­zio­nal horre­tan lan­gi­le­ria osoa­ren tres­na izan­go diren anto­la­kun­de sozia­lis­tak erai­kitzea» bere­zi­ki «neke­za» izan dela dio­te Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko kideek; «aurrei­ritzi fal­tsu asko­ri aurre egin behar izan die­gu­la­ko eta per­tso­nal­ki ez dela­ko erra­za egoe­ra horri guz­tia­ri gainjartzea».

Ofen­tsi­ba­ren biziagotzea

Azken hila­be­tee­tan, gai­ne­ra, Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ren kon­tra­ko ofen­tsi­ba hori guz­tia are­go­tu dela azal­du dute age­rral­dian, eta «ideia eta atxi­ki­men­du komu­nis­ta­ren zabal­pe­nak» sor­tu­ta­ko «kez­kak» era­gin due­la horre­tan. Bes­teak bes­te, Mugi­men­du Sozia­lis­ta «espa­zio publi­koe­ta­tik kan­po­ratze­ko» hau­tua egin du Ezker Aber­tza­leak, nabar­men­du dutenez.

Hain­bat herri­ta­ko txos­na­gu­nee­tan ger­ta­tu­ta­koa aipa­tu dute horren guz­tia­ren isla modu­ra: «Ahal duten toki guz­tie­tan anto­la­kun­de komu­nis­tei txos­na­gu­nee­tan betoa jar­tzen ari dira; Gas­teiz (Ara­ba), Laz­kao (Gipuz­koa), Her­na­ni (Gipuz­koa) eta Lesa­ka (Nafa­rroa) horren adi­bi­deak dira». Kasu batzue­tan, «EAJ­re­kin dau­ka­ten pri­bi­le­gioz­ko tra­tua era­bi­li dute» Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ri beto poli­ti­koak jar­tze­ko, eta zuze­nean EH Bil­du agin­tean dagoen uda­le­rrie­tan, berriz, «arra­zoi poli­ti­koak dire­la-eta» uka­tu zaio mugi­men­dua­ri «txos­nak jar­tze­ko esku­bi­dea», «ustel­ke­ria­ren adi­bi­de ezin age­ri­koa­goa dena».

Hamai­ka era­so, hau­tu poli­ti­ko bat

Ofen­tsi­ba hori, bai­na, ez da txos­na­gu­nee­ta­ra mugatzen: «Horre­ta­ra­ko indar nahi­koa duten hain­bat espa­zio­tan ego­te­ko esku­bi­dea uka­tu digu­te, aurre­ko astean, adi­bi­dez, Donos­tia­ko Alde Zaha­rre­ko Gaz­te Asan­bla­dan mili­tan­te komu­nis­ten aur­ka­ko betoa eza­rri zuten, gaz­te asan­bla­da­ren izen­pean gure anto­la­kun­deen aur­ka­ko kan­pai­na abiarazteko».

Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko mili­tan­teen kon­tra­ko jazar­pen sis­te­ma­ti­koak, hala, for­ma uga­ri har­tu ditue­la ohar­ta­ra­zi dute: «Eus­kal Herri osoan gure mili­tan­te­ak moral­ki (eta hain­ba­te­tan fisi­ko­ki) sun­tsitze­ko estra­te­giak abia­ra­zi dituz­te, pro­pa­gan­da sis­te­ma­ti­ko­ki ken­tzen digu­te, ezku­tu­ko gra­ba­ke­tak egin eta saree­ta­ra igo dituz­te, Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko mili­tan­te iza­tea­ga­tik EH Bil­du­ko jen­dea­ren par­te­tik lan-jazar­pen kasuak ema­ten ari dira, legez kan­po­ko kale­ratzeak eta kale­ratze xan­taiak izan dira arra­zoi ideo­lo­gi­koen­ga­tik, ins­ti­tu­tu­ko Sor­tu­ko ira­kas­leen par­te­tik Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko ikas­leen umi­lia­zio eta dis­kri­mi­na­zio kasuak area­gotzen ari dira, sare sozia­lak jazar­pen sozia­le­ra­ko espa­zio bihur­tu dituz­te, komu­nis­ten aur­ka­ko irai­nak, uka­bil­ka­dak eta heriotza-mehatxuak egon dira azken bola­dan, eta abar luze bat».

Horren guz­tia­ren atzean EH Bil­du­ren eta Sor­tu­ren «apus­tu poli­ti­ko bat» dagoe­la sala­tu dute: «Alder­di horiek, gaz­te lan­gi­leen artean hege­mo­nia gal­tzen ari dire­la iku­si­rik, kalee­tan ten­tsio eta bio­len­tzia fokoak piz­te­ko hau­tu deses­pe­ra­tua egin dute komu­nis­moa­ren zabal­pe­na eki­di­te­ko, jakin bada­ki­te­la­ko ezta­bai­da poli­ti­koa gal­tzen ari direla».

Mui­ne­ra

Sei­na­la­tu dute, bes­tal­de, «Espai­nia­ko Esta­tuan inte­gra­tu­ta dagoen alder­di bat» dela EH Bil­du, eta, «alder­di sozial­de­mo­kra­ta gisa, lan­gi­le­ria Esta­tua­re­kin eta Kapi­ta­la­re­kin lerratze­ko fun­tzioa betetzen due­la». «Erdi mai­la­ko kla­sea­ren intere­sak ordez­katzen dituen alder­di nagu­sia da Eus­kal Herrian, orde­na­ren eta Esta­tua­ren egon­kor­ta­su­naz ardu­ratzen dena, Esta­tu­ko bes­te edo­zein alder­di beza­la. Gai­ne­ra, ardu­ra bikoitza dau­ka horre­tan, bere ira­ga­na dela-eta kon­pro­mi­so­ak ditue­la­ko espai­niar erre­gi­me­na­ren agintaritzarekin».

Gai­ne­ra­tu dute «pro­ta­go­nis­mo poli­ti­koa edu­kitze­ra ohi­tu­ta dagoen erdi mai­la­ko kla­se nazio­na­la ordez­katzen» due­la EH Bil­duk, eta «gaz­te lan­gi­leen adie­raz­pen komu­nis­ta berriek hege­mo­nia eta pro­ta­go­nis­mo hori ken­du ahal dio­te­la iku­si­rik edo­zer­ta­ra­ko prest ager­tzen» ari dela, «kalee­tan bere anto­la­kun­de sate­li­teak era­bi­li­ta», edo­ta, «herri mugi­men­dua­ren ize­nean, ban­de­ra fal­tsu­ko ten­tsio­na­men­du estra­te­gia bat abiarazita».

Marra gorriak

«Guk ez dau­ka­gu inola­ko inter­esik kalee­tan ten­tsio eta guda ire­ki batean par­te har­tze­ko, sozial­de­mo­kra­zia­ren ban­de­ra fal­tsuak orain­dik lan­gi­le anda­na batzen duen momen­tu hone­tan», argi­tu dute Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko kideek: «Gure inda­rra gure proiek­tu poli­ti­koan dago, ezta­bai­da poli­ti­koan eli­katzen da, eta Kapi­ta­la­ren dina­mi­ka­ri aurre egi­nez hazi da, azken urtee­tan age­rian utzi dugun moduan».

Dena den, azal­du dute haien «ardu­ra» dela «sozial­de­mo­kra­zia­ren ofen­tsi­ba­ren aurrean marra gorriak argi uztea, Kapi­ta­la­ren aur­ka­ko borro­ka­ren par­te ezin­bes­te­koa bai­ta mili­tan­tzia komu­nis­ta­ra­ko bal­din­tzak borro­kaz defen­datzea eta han­ditzea»; hain zuzen, «indar anto­la­tua era­bi­li­ta». Mugi­men­du Sozia­lis­tak jarri­ta­ko marra gorri horie­ta­ko batzuk zein­tzuk diren jaki­na­ra­zi du, hala: «mili­tan­teen segur­ta­su­na, espa­zio publi­koa era­bil­tze­ko esku­bi­dea eta finan­tzatze­ko eskubidea».

«Marra gorri horiek erres­pe­tatzen badi­ra, gu nego­zia­ke­ta­ra­ko prest ager­tzen gara, kalee­ta­ko ten­tsioa jais­ten lagun­tze­ko eta bene­tan inori intere­satzen ez zaion ten­tsio esze­na­to­ki oro­kor­tu bat eki­di­te­ko», alda­rri­ka­tu dute: «Beraz, EH Bil­du eta Sor­tu alder­diei dei egi­ten die­gu txos­ne­ta­ko beto poli­ti­koen kan­pai­na eten deza­ten, gure mili­tan­tzia poli­ti­koa aitor­tu eta erres­pe­ta­tu deza­ten, eta gure anto­la­kun­deen aur­ka­ko jazar­pen eta into­xi­ka­zio kan­pai­ne­kin buka­tu dezaten».

«Lan­gi­le­ria osoa­ren tres­na izan­go diren anto­la­kun­de sozia­lis­tak defen­datze­ko pres­tu­ta­su­na­re­kin bate­ra, gaz­te lan­gi­leen arte­ko guda zen­tzu­ga­be bat eki­di­te­ko boron­da­tea ager­tzen dugu», gehi­tu dute age­rral­dian: «Aipa­tu­ta­ko marra poli­ti­koak erres­pe­tatze­ko boron­da­tea bada­go, Ezker Aber­tza­lea­re­kin nego­zia­ke­ta­ra­ko prest ager­tzen gara. Bai­na gure anto­la­kun­de eta mili­tan­teen aur­ka­ko era­soek jarraitzen badu­te, komu­nis­moa­ren aur­ka­ko kan­pai­na ziki­nak jarraitzen badu, EH Bil­du eta Sor­tu alder­diak udan sor dai­te­keen ager­to­kia­ren eran­tzu­le egi­ten ditugu».

2022ko ekai­na­ren 7a

[ES]

Ade­más de acla­rar que el sába­do por la noche se «evi­tó un lin­cha­mien­to» en la Par­te Vie­ja donos­tia­rra con­tra mili­tan­tes del Movi­mien­to Socia­lis­ta», han recor­da­do que la acti­tud de la Izquier­da Aber­tza­le des­de la crea­ción del Movi­mien­to Socia­lis­ta «ha sido de negar su exis­ten­cia e inten­tar des­truir­la». Una ofen­si­va que, sin embar­go, expli­can, se ha inten­si­fi­ca­do en los últi­mos meses, en los que, entre otras cosas, «ha opta­do por expul­sar al Movi­mien­to Socia­lis­ta de los espa­cios públi­cos». Ponen como ejem­plo los vetos polí­ti­cos sufri­dos en varias txos­nas, aun­que mati­zan que los ata­ques a la mili­tan­cia socia­lis­ta están sien­do varia­dos. El Movi­mien­to Socia­lis­ta ha mos­tra­do su total dis­po­si­ción a «con­tri­buir a reba­jar la ten­sión en las calles y evi­tar un esce­na­rio de ten­sión gene­ra­li­za­da que real­men­te no intere­sa a nadie», pero para ello ha con­si­de­ra­do impres­cin­di­ble que se garan­ti­cen «las con­di­cio­nes para la mili­tan­cia comu­nis­ta». Por eso ha defi­ni­do varias líneas rojas y ha hecho algu­nas exi­gen­cias a la Izquier­da Abertzale.

En defen­sa de las orga­ni­za­cio­nes comu­nis­tas y en pro­tes­ta por la cam­pa­ña anti­co­mu­nis­ta de la Izquier­da Aber­tza­le «se han reu­ni­do hoy mili­tan­tes del Movi­mien­to Socia­lis­ta de Eus­kal Herria». «La Izquier­da Aber­tza­le ha opta­do por lle­var la ten­sión a las calles y, como está a la vis­ta de todos, esto trae­rá con­si­go situa­cio­nes en per­jui­cio de todos», han expli­ca­do en una comparecencia.

«Los hechos infra­hu­ma­nos ocu­rri­dos en Donos­tia (Gipuz­koa) a lo lar­go de la sema­na pasa­da han hecho esta­llar la situa­ción, pero más que un caso ais­la­do, estos son los últi­mos hechos enmar­ca­dos en una lar­ga ofen­si­va polí­ti­ca. Poco tene­mos que aña­dir a lo que ayer dijo la Coor­di­na­do­ra Socia­lis­ta Juve­nil de Donos­tia», han ase­gu­ra­do, en refe­ren­cia a los suce­sos de la Par­te Vie­ja: «Vien­do el aco­so sufri­do duran­te toda la sema­na, el sába­do por la noche evi­ta­mos un lin­cha­mien­to de nues­tros mili­tan­tes, nada más. Han men­ti­do mucho sobre estos hechos y ni eso ni con­ti­nuar con los inten­tos de cri­mi­na­li­za­ción y exclu­sión de nues­tros mili­tan­tes ayu­dan a mejo­rar la situación».

Ofen­si­va prolongada

«Des­de la crea­ción del Movi­mien­to Socia­lis­ta, la acti­tud de EH Bil­du y Sor­tu ha sido la de negar su exis­ten­cia y tra­tar de des­truir­la», han recor­da­do. Han sub­ra­ya­do que hace tiem­po que empren­die­ron «estra­te­gias de exclu­sión, cri­mi­na­li­za­ción e into­xi­ca­ción» con­tra el Movi­mien­to Socia­lis­ta con un obje­ti­vo: «Arrin­co­nar a la mili­tan­cia socia­lis­ta y hacer­la insostenible».

Han denun­cia­do que «recu­rrir a la men­ti­ra» tam­bién ha sido una prác­ti­ca habi­tual: «Que somos espa­ño­lis­tas, que somos vio­len­tos, que somos misó­gi­nos, que a las muje­res socia­lis­tas nos han enga­ña­do los hom­bres, que nues­tra úni­ca inten­ción es actuar con­tra la Izquier­da Aber­tza­le y los afi­nes se han con­ver­ti­do des­de hace tiem­po en acu­sa­cio­nes habituales».

Así, los miem­bros del Movi­mien­to Socia­lis­ta ase­gu­ran que «ha sido espe­cial­men­te arduo cons­truir orga­ni­za­cio­nes socia­lis­tas que sir­van de ins­tru­men­to a toda la cla­se tra­ba­ja­do­ra en ese con­tex­to irra­cio­nal; por­que nos hemos enfren­ta­do a muchos pre­jui­cios fal­sos y per­so­nal­men­te no es fácil super­po­ner­se a toda esta situación».

Inten­si­fi­ca­ción de la ofensiva

En los últi­mos meses, ade­más, han expli­ca­do que toda esta ofen­si­va con­tra el Movi­mien­to Socia­lis­ta ha aren­ga­do a la «preo­cu­pa­ción» por la «exten­sión de la idea y la adhe­sión comu­nis­ta». Entre otras cues­tio­nes, la Izquier­da Aber­tza­le ha opta­do por «expul­sar del espa­cio públi­co» al Movi­mien­to Socialista.

Como refle­jo de lo ocu­rri­do en las txos­nas de varias loca­li­da­des «se está vetan­do en las txos­nas a las orga­ni­za­cio­nes comu­nis­tas en todos los luga­res que pue­den; Vito­ria-Gas­teiz (Ála­va), Laz­kao (Gipuz­koa), Her­na­ni (Gipuz­koa) y Lesa­ka (Biz­kaia) son ejem­plos de ello». En algu­nos casos, «han uti­li­za­do el tra­to de pri­vi­le­gio que tie­nen con el PNV» para poner vetos polí­ti­cos al movi­mien­to socia­lis­ta, mien­tras que en los muni­ci­pios don­de gobier­na direc­ta­men­te EH Bil­du «por razo­nes polí­ti­cas» se le ha nega­do al movi­mien­to «el dere­cho a poner txos­nas», que es «un ejem­plo ine­quí­vo­co de corrupció».

Once ata­ques, una elec­ción política

Una ofen­si­va que, sin embar­go, no se limi­ta a las txos­nas: «Nos han nega­do el dere­cho a estar pre­sen­tes en dife­ren­tes espa­cios con fuer­za sufi­cien­te para ello, como la sema­na pasa­da en la que se decre­tó el veto con­tra los mili­tan­tes comu­nis­tas en la Asam­blea Juve­nil de la Par­te Vie­ja donos­tia­rra para lan­zar una cam­pa­ña con­tra nues­tras orga­ni­za­cio­nes bajo el nom­bre de Gaz­te Asamblada».

El aco­so sis­te­má­ti­co a mili­tan­tes del Movi­mien­to Socia­lis­ta, así, ha toma­do múl­ti­ples for­mas: «En toda Eus­kal Herria han pues­to en mar­cha estra­te­gias para des­truir moral­men­te (y en varias oca­sio­nes físi­ca­men­te) a nues­tros mili­tan­tes, nos qui­tan pro­pa­gan­da sis­te­má­ti­ca­men­te, hacen gra­ba­cio­nes clan­des­ti­nas y las han subi­do a las redes, están dan­do casos de aco­so labo­ral por par­te de gen­te de EH Bil­du, se han pro­du­ci­do des­pi­dos ile­ga­les y des­pi­dos chan­ta­jes por moti­vos ideo­ló­gi­cos, se han hecho par­tí­ci­pes de los alum­nos de Sortu».

Tras todo ello, han denun­cia­do que hay «una apues­ta polí­ti­ca» de EH Bil­du y Sor­tu: «Estos par­ti­dos, ante la pér­di­da de hege­mo­nía entre los jóve­nes tra­ba­ja­do­res, han opta­do deses­pe­ra­da­men­te por crear focos de ten­sión y vio­len­cia en las calles para evi­tar la expan­sión del comu­nis­mo, por­que saben que están per­dien­do el deba­te político».

Médu­la

Seña­lan, por otra par­te, que EH Bil­du es «un par­ti­do inte­gra­do en el Esta­do espa­ñol que, como par­ti­do social­de­mó­cra­ta, cum­ple la fun­ción de ali­near a la cla­se tra­ba­ja­do­ra con el Esta­do y con el Capi­tal». «Es el prin­ci­pal par­ti­do que repre­sen­ta los intere­ses de la cla­se media en el País Vas­co, el que se ocu­pa de la esta­bi­li­dad del orden y del Esta­do, como cual­quier otro par­ti­do del Esta­do. Ade­más, tie­ne una doble res­pon­sa­bi­li­dad en ello, por­que tie­ne com­pro­mi­sos por su pasa­do con la auto­ri­dad del régi­men español».

Aña­den que EH Bil­du «repre­sen­ta a una cla­se nacio­nal media acos­tum­bra­da a tener pro­ta­go­nis­mo polí­ti­co» y que «ante la posi­bi­li­dad de que las nue­vas mani­fes­ta­cio­nes comu­nis­tas de los jóve­nes tra­ba­ja­do­res le qui­ten esa hege­mo­nía y ese pro­ta­go­nis­mo, se está mos­tran­do dis­pues­ta a todo, uti­li­zan­do sus pro­pias orga­ni­za­cio­nes saté­li­tes en las calles» o, «en nom­bre del movi­mien­to popu­lar, lan­zan­do una estra­te­gia de ten­sio­na­mien­to de fal­sa bandera».

Líneas rojas

«Noso­tros no tene­mos nin­gún inte­rés en par­ti­ci­par en una ten­sión y una gue­rra abier­ta en las calles, en un momen­to en el que la fal­sa ban­de­ra de la social­de­mo­cra­cia toda­vía aúna a mul­ti­tud de tra­ba­ja­do­res», acla­ran los miem­bros del Movi­mien­to Socia­lis­ta: «Nues­tra fuer­za está en nues­tro pro­yec­to polí­ti­co, se nutre en el deba­te polí­ti­co, y ha cre­ci­do desa­fian­do la diná­mi­ca del capi­tal, tal y como hemos pues­to de mani­fies­to en los últi­mos años».

No obs­tan­te, han expli­ca­do que su «res­pon­sa­bi­li­da» es «dejar cla­ras las líneas rojas ante la ofen­si­va de la social­de­mo­cra­cia, ya que es par­te fun­da­men­tal de la lucha con­tra el Capi­tal defen­der y aumen­tar las con­di­cio­nes para la mili­tan­cia comu­nis­ta median­te la lucha», uti­li­zan­do «la fuer­za orga­ni­za­da». Ha reve­la­do cuá­les son algu­nas de esas líneas rojas pues­tas por el Movi­mien­to Socia­lis­ta, así: «La segu­ri­dad de los mili­tan­tes, el dere­cho a uti­li­zar el espa­cio públi­co y el dere­cho a financiarse».

«Si se res­pe­tan esas líneas rojas, noso­tros nos mos­tra­mos abier­tos a la nego­cia­ción para ayu­dar a reba­jar la ten­sión en las calles y evi­tar un esce­na­rio de ten­sión gene­ra­li­za­da que real­men­te no intere­sa a nadie», han rei­vin­di­ca­do: «Por lo tan­to, hace­mos un lla­ma­mien­to a EH Bil­du y Sor­tu para que inte­rrum­pan la cam­pa­ña de vetos polí­ti­cos en las txos­nas, reco­noz­can y res­pe­ten nues­tra mili­tan­cia polí­ti­ca, y aca­ben con las cam­pa­ñas de aco­so e into­xi­ca­ción con­tra nues­tras organizaciones».

«Jun­to con nues­tra dis­po­si­ción a defen­der las orga­ni­za­cio­nes socia­lis­tas como ins­tru­men­tos de toda la cla­se tra­ba­ja­do­ra, mani­fes­ta­mos nues­tra volun­tad de evi­tar una gue­rra absur­da entre jóve­nes tra­ba­ja­do­res», han aña­di­do en la com­pa­re­cen­cia: «Si hay una volun­tad de res­pe­tar las líneas polí­ti­cas men­cio­na­das, nos mos­tra­mos abier­tos a la nego­cia­ción con la Izquier­da Aber­tza­le. Pero si per­sis­ten los ata­ques a nues­tras orga­ni­za­cio­nes y mili­tan­tes, si per­sis­te la cam­pa­ña sucia con­tra el comu­nis­mo, res­pon­sa­bi­li­za­mos a EH Bil­du y a Sor­tu del esce­na­rio que pue­da sur­gir en verano».

7 de junio de 2022

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *