Gaiz­ka Astor­ki­za­ga Zaba­llan espetxe­ra­tua izan da

Gaiz­ka Astor­ki­za­gak “Fito” Zaba­llan aur­kez­tu bu bere burua 2 urte­ko kar­tze­la zigo­rra betea­raz­te­ko. Pasa den ekai­ne­ko epai­ke­tan ados­tu zuten kon­de­na eta, berez, zigo­rrak kar­tze­lal­dia­ren ete­na zeka­rren bi urte baino gehia­go­koa ez iza­tea­ga­tik, bai­na Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak bere atxi­lo­ke­ta agin­du zuen orain dela egun batzuk.

Horre­taz apar­te, Gaiz­ka­ren­tzat bes­te 18 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen du sal­bues­pen epai­te­gi faxis­ta horren fis­kal­tzak. 2012 eta 2016 artean bes­te lau urte egin zituen pre­so Gaizkak. 

Ezin aipa­tu gabe utzi pro­ze­su hauek guz­tiak abia­tu ditue­na Ertzain­tza izan dela. Ohi­koa duen beza­la infor­meak puz­tu, jarrai­pe­nak eta jazar­pe­na gau­za­tu eta bere txa­ku­rrak Audien­tzia Nazio­na­la­ren mese­de­tan jarri ditu. 

Hori­xe da poli­zia­ren fun­tzioa: bote­retsua­ren sta­tu quoa defen­datzea eta haren aur­ka matxi­natzen dena erre­pri­mitzea. Ber­din dio matxi­natzen dena zer nola­ko esku­bi­deak alda­rri­katzen ari den. Txa­kur-arma­da bere jabea­ren intere­sen alde beha­rrez­koa duen bio­len­tzia era­bil­tze­ko prest egon­go da beti. 

Azpi­ma­rratze­koa da Fito­ri lepo­ra­tu izan diz­kio­ten ekin­tza guz­tiek erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko pro­tes­te­kin zeri­ku­sia izan dute­la beti. Atxi­lo­le­tak, tor­tu­rak, pre­soen aur­ka­ko gehie­gi­ke­riak eta jipoiak, bes­teak bes­te, salatzen zituz­ten aipa­tu­ta­ko ekin­tzek. Fran­tziar eta Espai­niar Esta­tuek ilun­pean man­ten­du nahi dituz­ten abu­suei sua­ren bidez argia eman die­ten ekin­tzak, alegia. 

GAIZKA ASKATU!!!
AMNISTIA OSOA!!!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *