Espai­nia­ko Esta­tuan uztai­la­ren 23an egin­go diren hau­tes­kun­deen aurrean /​Ante las elec­cio­nes del 23 de julio en el Esta­do español

[EUS]

Gaur egun­go sis­te­ma­ren par­te den eskuin ins­ti­tu­zio­na­le­ko «ezker demo­kra­tak» ezin dio uko egin par­te har­tzen duen sis­te­ma­ri. Hau da, kapi­tal-sis­te­ma indar­tzea mai­la tak­ti­koan eta estra­te­gi­koan. Hori ger­tatzen da Fran­tzia­ko, Espai­nia­ko eta Eus­kal Herri­ko estatuetan.

«Eske­rrez­ko» egi­tu­ra hauek kapi­ta­la­ri intere­satzen zaion narra­ti­ba ber­ma­tu egi­ten dute. Bai memo­ria his­to­ri­koa­re­kin, bai Eus­kal Herria oku­pa­tu eta ustia­tu dute­nak omen­duz. Era berean, lan-erre­for­ma eta mozal legea defen­datzen dituz­te. Lan­gi­leen bizi-bal­din­tzak oker­tzea defen­datzen dute. Zer esa­nik ez etxe­ga­betzeen aurrean.

Ez dago eskui­ne­ko ezke­rre­ko alder­dien –BNG, CUP, ERC, EHBil­du– jar­du­te­ko pun­tu, pro­gra­ma edo dina­mi­ka­rik zalan­tzan jar­tzen due­nik ez teo­rian ez prak­ti­kan kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra eta kla­se burgesa.

Orain arte esan­da­ko guz­tia publi­ko­ki defen­datzen ez badu­te, «lais­ser fai­re» esae­ra fran­tse­sa era­bil­tzen dute, hau da: egi­ten utzi, edo dema­go­gia era­bil­tzen dute. Horre­ta­ra behar­tu­ta dau­de Esta­tua­re­kin duten itu­na­ren bidez. Hau da, bere jokoan bazau­de, egun­go sis­te­man eta azken pun­tuan ego­ki­tu zai­zun rola onar­tzen duzu eta bete behar duzu.

Eus­kal Herria­ri dago­kio­nez, egun­go oku­pa­zio- eta ustia­pen-sis­te­man par­te har­tu duen inork ez ditu Eus­kal Herri­ko, Fran­tzia­ko edo Espai­nia­ko era­kun­deak utzi, eus­kal lan­gi­le­ria­ren egun­go egoe­ra dela eta. Sis­te­ma­ren meka­ni­kan dau­de­nek sis­te­ma bera defen­da­tu­ko dute herri xumea­ri eta lan­gi­le kla­sea­ri zer ger­tatzen zaion erre­pa­ra­tu gabe.

Adie­raz­le guz­tiek ira­gar­tzen dute behe­koen­tza­ko bal­din­tzak larria­go­tu­ko dire­la. Bada­ki­gu mer­ka­tuan kapi­ta­lak eta bere kla­se bur­ge­sak gar­bi­ke­ta egi­te­ko erre­pre­sioa muga ima­ji­nae­zi­ne­ta­ra han­di­tu behar dute­la. Sis­te­ma sos­ten­gatzen dute­nek bada­ki­te erre­pre­sioa gaur egun­go egoe­ra bene­tan zalan­tzan jar­tzen dute­nen aur­ka jarri­ko dela.

Age­ri­koa izan da sis­te­ma­ko era­kun­deek ezin dute­la ezer garran­tzitsu­rik lor­tu Eus­kal Herria­ren­tzat, eta are gutxia­go Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren­tzat. Hori da kez­ka­tu behar gai­tuen lehen­ta­su­ne­ta­ko bat: Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta egitea.

Horre­ga­tik, Espai­niar Esta­tuan uztai­la­ren 23an egin­go diren hau­tes­kun­deek ez digu­te loa ken­tzen abs­ten­tzioa­ren bila­kae­ra oro­ko­rrean eta bere­zi­ki auzo eta herri lan­gi­lee­tan azter­tze­ko izan ezik. Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, Espai­niar Esta­tuan uztai­la­ren 23an egin­go diren hau­tes­kun­dee­ta­ra­ko abs­ten­tzio akti­boa eskatzen dugu, eta, ondo­rioz, ez bozkatzea.

Amnis­tia osoa!

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde! Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

2023-07-05

[ES]

Hay una con­di­ción a la que no pue­de renun­ciar «la izquier­da demó­cra­ta» de la dere­cha ins­ti­tu­cio­nal, que for­ma par­te del sis­te­ma actual. Es decir, refor­zar el sis­te­ma del capi­tal a nivel tác­ti­co y estra­té­gi­co. Esto es así tan­to si ocu­rre en los Esta­dos fran­cés, espa­ñol como en Eus­kal Herria.

Estas estruc­tu­ras de «izquier­da» tie­nen que garan­ti­zar la narra­ti­va que le intere­sa al capi­tal. Ya sea con memo­ria his­tó­ri­ca, ya sea home­na­jean­do a quie­nes ocu­pan y explo­tan Eus­kal Herria. Asi­mis­mo, defien­den la refor­ma labo­ral y la ley mor­da­za. Defien­den el empeo­ra­mien­to de las con­di­cio­nes de vida de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Ni que decir ante los desahucios.

No hay pun­to, pro­gra­ma o diná­mi­ca de actua­ción de los par­ti­dos de izquier­da de dere­chas –BNG, CUP, ERC, EHBil­du– que cues­tio­ne ni en la teo­ría ni en la prác­ti­ca la dic­ta­du­ra del capi­tal y la cla­se burguesa.

Si no defien­den públi­ca­men­te todo lo dicho has­ta aho­ra, uti­li­zan el dicho fran­cés lais­ser fai­re, es decir: dejar hacer o uti­li­zan la dema­go­gia. A ello están obli­ga­dos a tra­vés de su pac­to con el Esta­do. Es decir, si estás en su jue­go, acep­tas el rol que te ha toca­do en el sis­te­ma actual y pun­to final.

En cuan­to a Eus­kal Herria, y dada la situa­ción actual de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca, nin­guno de los par­ti­ci­pan­tes en el actual sis­te­ma de ocu­pa­ción y explo­ta­ción ha aban­do­na­do las ins­ti­tu­cio­nes vas­cas, fran­ce­sas o espa­ño­las. Los entre­ga­dos al sis­te­ma aspi­ran a seguir el jue­go del capi­tal, pase lo que pase al pue­blo y a la cla­se obrera.

Todos los indi­ca­do­res pro­nos­ti­can que las con­di­cio­nes de vida para los de aba­jo se agra­va­rán. Sabe­mos que para hacer lim­pie­za en el mer­ca­do el capi­tal y su cla­se bur­gue­sa deben aumen­tar la repre­sión a lími­tes inima­gi­na­bles. Los que sus­ten­tan el sis­te­ma saben que la repre­sión se pon­drá en con­tra de los que cues­tio­nan de ver­dad el esta­do actual de las cosas.

Ha sido evi­den­te que las ins­ti­tu­cio­nes del sis­te­ma no pue­den con­se­guir nada impor­tan­te para Eus­kal Herria y mucho menos para el Esta­do Vas­co Socia­lis­ta. Esa es una de las prio­ri­da­des que nos debe­ría preo­cu­par: hacer la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Vasca.

Por eso, las elec­cio­nes del 23 de julio en el Esta­do espa­ñol no nos qui­tan el sue­ño sal­vo para ana­li­zar la evo­lu­ción de la abs­ten­ción en gene­ral y en par­ti­cu­lar en los barrios y pue­blos tra­ba­ja­do­res. Por todo ello, pedi­mos la abs­ten­ción acti­va para las elec­cio­nes que se cele­bra­rán en el Esta­do espa­ñol el 23 de julio y, en con­se­cuen­cia, que no se vote.

¡Amnis­tía total!

¡Por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo! ¡Por la cons­truc­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vasco!

Movi­mien­to pro Amnis­tía y con­tra la Represión

5 de julio de 2023

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *