Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, Amnis­tia osoa!

Aur­ten Pre­so Poli­ti­koen Nazioar­te­ko Egu­nak eta Abe­rri Egu­nak bat egi­ten dute. Gaur­koan Tin­kok zera adie­ra­zi nahi du.

Mili­tan­tzia poli­ti­koa eta erre­pre­sioa txan­po­na­ren bi aldeak dira. Mugi­men­du iraul­tzai­leek egoe­ra erro­tik aldatze­ko lanean dihar­du­ten bitar­tean, kla­se domi­natzai­leek bio­len­tzia neu­rri­ga­bea era­bil­tzen dute zapal­kun­tza eta esplo­ta­zio egoe­ra bere horre­tan man­ten­tze­ko, une bakoitzean gehien kome­ni zaien bitar­te­koa erabiliz.

Eus­kal Herria­ren kasuan, Fran­tzia eta Espai­nia­ko Esta­tuen bitar­tez gau­zatzen dute erre­pre­sioa bur­ge­siak eta oli­gar­kiak, batzue­tan modu lega­lean eta bes­te batzue­tan ile­ga­lean, bai­na beti inola­ko zile­gi­ta­su­nik gabe, erre­pre­sio horren hel­bu­ru baka­rra gehien­goa garen lan­gi­leon sufri­men­dua­ren esku­tik ezin hobe­to bizitzen jarraitzea baita.

Horren aurrean mila­ka dira Eus­kal Herrian matxi­na­tu diren mili­tan­te poli­ti­koak, eta haie­ta­ko askok kar­tze­lan, erbes­tean, depor­ta­zioan edo­ta hil­da buka­tu dute. Hori dela eta, edo­zein mugi­men­du iraul­tzai­lea­ren bete­beha­rra da amnis­tia osoa alda­rri­katzea eta berau lor­tze­ko borro­ka egi­ten jarraitzea.

Bur­ge­sia­ren morroiek aspal­di ekin zio­ten mili­tan­te kon­pro­me­ti­tue­nei haien izae­ra poli­ti­koa lapur­tze­ko lane­tan, bio­len­tzia era­bi­li duen mili­tan­te­ari pre­so poli­ti­koa iza­tea ukatuz.

Ala­bai­na, baiez­ta­pen horrek eza­rri­ta­ko orde­na­ren aur­ka matxi­natzen den oro­ren ize­na zikin­tzea eta bere aur­ka­ko erre­pre­sioa erraz­tea du bene­ta­ko hel­bu­ru. Herri otza­na behar dute, jauntxoen gehie­gi­ke­rien aurrean egoe­ra iraul­tze­ko gai­ta­su­nik gabea.

Pre­soa­ri izae­ra poli­ti­koa ema­ten dio­na ez da arauen bar­nean ari­tu iza­na, ezta bio­len­tzia iraul­tzai­lea­ri muzin egin iza­na. Hori hala balitz ezein mili­tan­te ez litza­te­ke poli­ti­koa izan­go, borro­katzen duen sis­te­ma­ren lege­dia­ren ara­be­ra ile­gal­ta­su­nean ari­ko bai­ta beti.

Pre­soa­ri izae­ra poli­ti­koa ema­ten dio­na esku­bi­de kolek­ti­boen alde borro­ka egin iza­na da, eta ez horre­ta­ra­ko era­bi­li duen borro­ka mol­dea. Borro­ka mol­dea­ren ara­be­ra­ko bereiz­ke­tek zapal­kun­tza beti­kotzea bilatzen dute, bai­ta okzi­den­tal dei­tu­ta­ko esta­tue­tan aurre­ra era­ma­ten ari diren joe­ra auto­ri­ta­rio eta faxis­ta jus­ti­fi­katzea ere.

Eus­kal Herria­ren kasuan hamar­ka­dak dara­matza­gu aska­ta­sun zibil, poli­ti­ko, sozial, eko­no­mi­ko eta kul­tu­ra­lak ber­ma­tuak iza­te­ko borro­kan, eta pro­ze­su horre­tan ezin ditu­gu ahaz­tu balo­re horien alde­ko borro­kan esku­za­bal­ta­sun han­die­nez aritzea­ga­tik kar­tze­lan buka­tu duten mili­tan­te­ak. Erre­pre­sioa­ren une­rik zai­le­ne­tan duin­ta­sun gain­die­zi­na era­kus­ten jarraitzen duten eta etsaia­ren xan­taia ezber­di­nen aurrean tin­ko jarraitzen duten mili­tan­te poli­ti­ko erre­pre­sa­lia­tuez ari gara.

Amnis­tia osoa­ren defen­t­sa pre­so, depor­ta­tu, erre­fu­xia­tu eta klan­des­ti­ni­ta­tean dau­de­nen aska­ta­su­na baino askoz ere alda­rri­ka­pen inte­gra­la­goa da. Amnis­tia osoa per­tso­na hauek borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoien gain­ditzea da. Eus­kal Esta­tua­ren sorre­ra­tik pasa­tu behar da hori, bai­na ez edo­zein estatu.

Ez luke zen­tzu­rik aurre­koen antze­ko zapal­kun­tzak bir­pro­du­zi­tu­ko eta beti­ko eli­teen intere­sak defen­da­tu­ko lituz­keen esta­tu baten sorre­rak. Zapal­kun­tza guz­tien gain­ditzea bul­tza­tu­ko duen esta­tua behar dugu, kla­seen abo­li­zioan ekar­pen inter­na­zio­na­lis­ta egin­go due­na, eta hori Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta da. Hau lor­tu arte gure ekar­pe­na egi­ten jarrai­tu­ko dugu erre­pre­sioa­ri aurre eginez. 

Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan duin­ta­su­na, elkar­ta­su­na, borro­ka eta amnis­tia osoa!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.