AHT-ren aur­ka­ko ekin­tzai­leen atxi­lo­ke­ten aurrean

AHT-ren aur­ka­ko ekin­tzai­leen atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak, hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Lehe­nik, atxi­lo­tue­kin elkar­ta­su­na eta babe­sa. Biga­rre­nik, gure mes­pre­zu­rik sako­ne­na atxi­lo­ke­tak agin­du eta atxi­lo­ke­tak buru­tu dituz­te­nen­gan. Batzuk zein bes­teak, esku bere­tik jaten bait dute; kapi­ta­le­tik, alegia.

Eus­kal zein espai­niar ta fran­tses bur­ge­siak, ez du haien intere­sen aur­ka­ko ekin­tza­rik bar­katzen eta horre­ta­ra­ko, mila­ka txa­kur des­ze­re­bra­tu dituz­te prest, Eus­kal lan­gi­le­ria egur­tu, atxi­lo­tu, tor­tu­ra­tu, espetxe­ra­tu edo ta des­age­rra­raz­te­ko. Hau dena, kolo­re guz­tie­ta­ko kla­se poli­ti­ko uste­la­ren begi onez.

Erre­pre­sioa­ren aurrean, gure Mugi­men­duak tin­ko eran­tzu­te­ko deial­dia luzatzen dio Eus­kal Herri borro­ka­la­ria­ri. Borro­ka­ren bitar­tez ta ez bes­te­la, egin­go dio­gu aurre zan­patzen gai­tuen kapi­ta­lis­mo basatiari.

Jo ta ke Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa lor­tu arte!

Amnis­tia Osoa!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *