Mani­fes­ta­zioa egin dute Bil­bon «Borro­kak ez du ete­nik. Amnis­tia osoa» lelopean

Agi­ria:

Arratsal­de on guztioi

Bes­te behin ere mani­fes­ta­zio honen lelo nagu­siak BORROKAK EZ DU ETENIK eta AMNISTIA OSOA izan behar izan dira. Arra­zoia xumea da zeren eta borro­ka eki­tea­ri utzi edo­ta amnis­tia alda­rri­katzea­ri uko egin­go dio­gun egu­nean, gure etor­ki­zu­na gure oku­patzai­le eta esplo­tatzai­leen eskue­tan egon­go bai­ta. Beraz, JO TA KE IRABAZI ARTE!!!

Bes­tal­de­tik, dela­ko pan­de­mia dela eta, kalean ara­zoak, kez­kak eta arris­kuak nonahi sor­tzen bazaiz­ki­gu, gogo­ra eka­rri behar dugu berri­ro ere, zein bal­din­tza gogo­rre­tan bizi behar duten pre­so, depor­ta­tu eta ihes­la­ri poli­ti­koek. Honen aurrean gure indar guz­tiak alar­ma gorrian ipi­ni behar ditugu.

Zen­tzu hone­tan, Eus­kal pre­so poli­ti­koak Eus­kal Herri­ratzea dela eta ez dela, ez dagoe­la erdi­bi­de­rik argi esan behar dugu. Hau da, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko guz­tiak Eus­kal Herrian eta kalean behar ditu­gu ORAIN inola­ko bal­din­tza poli­ti­ko­rik gabe, terro­ris­tak ez dire­la­ko! mili­tan­te poli­ti­koak dire­la­ko! guda­riak direlako!!!

Eta, horre­taz gain (eta hone­ta­ra­ko ez da pan­de­mia­rik exis­ti­tu behar), kalean behar ditu­gu ere kapi­ta­la­ren kri­si eko­no­mi­ko itzel horri aurre egi­te­ko herri­tar sek­to­re zabal eta lan­gi­le­ria­re­kin bate­ra. Eus­kal herri lan­gi­lea­ren orai­na eta etor­ki­zu­na­ren defen­tsan aritze­ko hain zuzen ere.

Amaitze­ko, beti ere azpi­ma­rratzea, AMNISTIA, bere zen­tzu zaba­lean, guz­tiz lotu­rik dagoe­la Eus­kal Herria­ren Inde­pen­den­tzia eta Sozialismoarekin. 

Horre­xe­ga­tik diogu: 

Jo ta ke AMNISTIA OSOA lor­tu arte!!!

Jo ta ke Eus­kal Herria SOZIALISTA lor­tu arte!!!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *