[EUS/​CAS/​GAL/​CAT] Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko Patxi Rui­zen alde­ko 9 tal­deen komu­ni­ka­tua: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borrokan

Agi­ria:

El pres polí­tic basc, Patxi Ruiz Rome­ro, que com­pleix con­dem­na a la pre­só de Múr­cia II, s’ha decla­rat en vaga de fam i set. Ha come­nçat una llui­ta a tom­ba ober­ta per a defen­sar la seva inte­gri­tat i dig­ni­tat dins de la pre­só des­prés de que diver­sos fun­cio­na­ris l’a­me­na­ces­sin amb «patir les con­se­qüèn­ciesx si con­ti­nua­va pro­tes­tant pels drets eli­mi­nats dels pre­sos durant l’Es­tat d’Alarma.

Aquest règim anti­de­mo­crà­tic i ven­ja­tiu, no con­tent amb man­te­nir-lo empre­so­nat, des­atès mèdi­ca­ment i alun­yat a cen­te­nars de qui­lò­me­tres del seu entorn fami­liar, d’a­mis­tat i de mili­tan­cia, ara el vol emmor­das­sat, que no pro­tes­ti i que es sot­me­ti sen­se quei­xar-se. El vol suïcidat!!

En aques­ta llui­ta cada minut que pas­sa juga en con­tra seva. Per això mateix, cri­dem a la soli­da­ri­tat acti­va de tot veri­ta­ble anti­fei­xis­ta i de tot autèn­tic demò­cra­ta. Cal atu­rar imme­dia­ta­ment qual­se­vol ame­naça i agres­sió per part dels fun­cio­na­ris d’a­cuest cen­tre peni­ten­cial con­tra Patxi. Si li pas­sa qual­se­vol cosa la direc­ció ce la pre­só i els fun­cio­na­ris agres­sors seran cul­pa­bles direc­tes, així com Ins­ti­tu­cions Peni­ten­cià­ries i el Minis­te­ri de l’Interior.

Exi­gim el ces­sa­ment de les ame­na­ces i les agres­sions con­tra Patxi Ruiz!!

Orga­nitzem la soli­da­ri­tat per impe­dir un nou crim d’estat!!

Uni­tat davant la seva repressió!!

Amnis­tia total!!

Cei­var

Resis­teix

Pla­ta­for­ma Lli­ber­tat Pablo Hasel

Assem­blea popu­lar Elda-Petrer

Adri et volem a casa!

Movi­mien­to Anti­rre­pre­si­vo de Madrid

Comi­te d’as­tu­ries pola amnistía

Movi­ment pro amnistia

Res­cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *