Lorea eta Jon biak Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ei elka­rriz­ke­ta /​Entre­vis­ta a Lorea y Jon mili­tan­tes del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

[EUS]

Lorea, eus­kal ihes­la­ri poli­ti­ko ohia eta Jon eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta biak Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko militanteak

Lehe­nen­go gal­de­ra elka­rriz­ke­ta baino lehen egin behar da. Zer­ga­tik ez duzue zuen nor­ta­su­na­ri buruz­ko datu gehia­go eman nahi?

Ez da bel­du­rra edo pre­ben­tzioz­ko neu­rria erre­pre­sioa­ren aurrean. Bada­ki­gu oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuz­ten bi esta­tuak eta eus­kal bur­ge­sia edo­zer egi­te­ko gai dire­la, ezerk era­gotzi gabe. Beraz, ez gara mili­tan­te klandestinoak.

Bes­tal­de, Mugi­men­duan ez dago boze­ra­mai­le ofi­zia­lik. Uste dugu ez dugu­la ordez­ka­ritza nomi­nal ofi­zia­lik behar gure Mugi­men­duaz, gure dina­mi­kez edo ildo poli­ti­koaz hitz egiteko.

Mugi­men­dua pren­t­sa-oha­rren, pro­pa­gan­da­ren, kon­tzen­tra­zioen, mani­fes­ta­zioen edo, kasu hone­tan beza­la, elka­rriz­ke­ta-for­ma­tua­ren bidez adie­raz­ten da. Bes­tal­de, kasu zehatz hone­tan, erre­pre­sa­lia­tu ohiak inor baino gehia­go ez gare­la uste dugu.

Nola sen­titzen zare­te Eus­kal Herri­ra itzultzean?

Behin baino gehia­go­tan hitz egin dugu horre­taz azken urteo­tan. Kar­tze­la­tik kan­po­ra­ko eta, zehaz­ki, Eus­kal Herri­ra­ko alda­ke­ta han­dia da. Giza sen­tsa­zio asko dira oro har, per­tso­na­lak bere­zi­ki eta, jaki­na, politikoak.

Kasu bakoitza mun­du txi­ki bat da, egoe­ra asko­ren ara­be­ra­koa. Azken horiek ez dau­de beti gure esku. Nola­nahi ere, era­ba­ki per­tso­na­la da bizitza­ri, nor­be­ra­ren sos­ten­gua­ri eta mili­tan­tzia poli­ti­koa­ri aurre egitea.

Zer iritzi duzue Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia nazio­nal eta sozia­la­ri buruz­ko azken urteo­ta­ko ger­tae­rei buruz?

Egia esan, due­la urte batzuk espetxean zegoen eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko bakar batek ere ez zuen pen­tsa­tu­ko Eus­kal Herria eta eus­kal herri lan­gi­lea­ren etor­ki­zu­na herri eta kla­se gisa ukatzen gai­tuz­te­nei eman­go genizkiokeenik.

Zen­tzu horre­tan, barri­ka­da­ren bi aldeak argiak dira. Alde bate­tik, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko sis­te­me­tan inte­gra­tu dire­nak dau­de. Hori ondo­rio guz­tie­kin egin dute, bai nazio mai­lan, bai gizar­te mai­lan. Bes­tal­de, amo­re eman duten sozial­de­mo­kra­ta eta kola­bo­ra­zio­nis­ta­tik kan­po sor­tzen eta garatzen joan diren indar/​egiturak dau­de. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde­ko apus­tua egi­ten dute eta, zen­tzu horre­tan, bat gatoz hel­bu­ru horrekin.

Egi­tu­ra bate­ki­ko jarre­ra poli­ti­koa har­tu al duzue, edo mugi­men­duan mili­tatzeaz gain, egi­tu­ra hori sor­tu behar­ko litza­te­kee­la uste al duzue?

Alde bate­tik, uste dugu Eus­kal Herrian egi­tu­ra poli­ti­ko iraul­tzai­le nahi­koak dau­de­la. Bes­te­tik, Mugi­men­duan mili­tatzeak ez du era­goz­ten bes­te egi­tu­ra batzue­kin kon­pro­mi­so­ak har­tzea, egi­tu­ra horiek hel­bu­ru berak bai­ti­tuz­te. Argi eta erraz ikus­ten dugu.

Zein da Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak eus­kal matxi­na­da iraul­tzai­le berrian joka­tu behar duen rola?

Gure Mugi­men­duak ez du zuzen­da­ritza poli­ti­koa egin nahi, bai­zik eta amnis­tia­ren alde­ko dina­mi­ka bat gara­tu, erre­pre­sioa­ren aur­ka­koa, eus­kal Herri Mugi­men­dua­ren sek­to­rea den hei­nean. Hau da, ez dugu gure burua aban­goar­dia­ko era­kun­detzat hartzen.

Zer iritzi duzue Eus­kal Herri Sozia­lis­ta lor­tu nahi duen sek­to­re iraul­tzai­lea­ren arte­ko beha­rrez­ko koor­di­na­zioa­ri edo alian­tzei buruz?

Koor­di­na­zioa­ren kon­tua beha­rrez­koa iru­ditzen zai­gu. Gaur egun egi­ten ez bada, saia­tu egin behar da. Alian­tzei dago­kie­nez, tak­ti­kak eta estra­te­gi­koak berei­zi behar dira. Hasie­ra batean, badi­ru­di alian­tza tak­ti­koak erra­za­go lor­tu ahal dire­la estra­te­gi­koak baino. Ezer ez da erra­za, bai­na uste dugu estra­te­gi­koek zail­ta­sun gehia­go dakar­tza­te­la. Agian azken horiek prak­ti­ka­ren, den­bo­ra­ren eta bal­din­tza objek­ti­bo eta sub­jek­ti­bo des­ber­di­nen bidez kon­pon­du­ko dira. Nola­nahi ere, bai koor­di­na­zio­ra­ko bai alian­tze­ta­ra­ko era­ba­ki­ga­rria da horiek egi­te­ko boron­da­te poli­ti­koa prak­ti­kan jartzea.

Zer egin­ki­zun du mugi­men­duak eus­kal egi­tu­ra iraul­tzai­le horiei begira?

Esan beza­la, gure jar­due­ra poli­ti­koa Herri Mugi­men­du­ko amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko sek­to­rean dago zehaz­tu­ta. Era berean, sek­to­re horre­ta­ko bes­te dina­mi­ka bat gara, ez baka­rra. Ikus­pe­gi horre­ta­tik, ez ditu­gu bes­te egi­tu­ra batzuen jar­due­rak oztopatzen.

Zein dira koor­di­na­zio-lana­ren edo egi­tu­ren arte­ko alian­tzen gakoak?

Lehe­nik eta behin, hel­bu­ru estra­te­gi­ko komu­nak (nazio­na­lak zein kla­se­koak) dituz­ten egi­tu­ra poli­ti­koez ari gare­la zehaz­ten dugu. Hor­tik abia­tu­ta, uste dugu beha­rrez­koa dela horiek behar beza­la gau­zatze­ko boron­da­te poli­ti­koa iza­tea. Zen­tzu horre­tan, ezin­bes­te­koa da elka­rre­ki­ko erres­pe­tua, kon­fian­tza, uler­me­na eta mal­gu­ta­su­na mantentzea.

Bukatze­ko, bes­te zer­bait esan nahi duzue?

Bai, bes­te gau­za askoen arten, gure egu­ne­ro­ko ara­zoe­tan eta gure egu­ne­ro­ko mili­tan­tzian orain­dik Eus­kal Herri­tik kan­po depor­ta­tuak, pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­ko asko dau­de­la gogoan iza­tea. Eus­kal Herrian askok eta askok gal­du duten duin­ta­su­na eta kon­tzien­tzia poli­ti­koa man­ten­tzen duten mili­tan­te politikoak.

Gure auke­ra eta lagun­tze­ko modua ere amnis­tia­ren alde, Eus­kal Herri sozia­lis­ta baten alde, hots, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde borro­katzen jarraitzea da.

Hala­ber, Asier Guri­di eus­kal ihes­la­ri poli­ti­koa Vene­zue­lan Espai­nia­ko kon­tsu­la­tua­ren aurrean egi­ten ari den gose-gre­ba­ren ekin­tza­ren berri ema­tea. 2022an, eus­kal sozial­de­mo­kra­ziak PSOE-GAL sen­dotzea­ren alde lan egi­ten due­nean, eus­kal ihes­la­ri poli­ti­ko bat gose gre­ban dago bere nor­ta­su­na ofi­zial­ki eta juri­di­ko­ki onar dadin.

Amnis­tia osoa. Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde

2022/​04/​22

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

[ES]

Lorea y Jon, exhui­da y expre­so polí­ti­cos vas­cos y mili­tan­tes del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

La pri­me­ra pre­gun­ta es pre­via a la pro­pia entre­vis­ta ¿Por qué no que­réis dar más datos acer­ca de vues­tra identidad?

No es cues­tión de temor o de una medi­da pre­ven­ti­va ante la repre­sión. Somos cons­cien­tes que los dos Esta­dos que nos ocu­pan y explo­tan, así como la bur­gue­sía vas­ca, son capa­ces de hacer cual­quier cosa sin que nada lo impi­da. Así que no somos mili­tan­tes clandestinas.

Por otro lado, hace un tiem­po que en el Movi­mien­to no hay por­ta­vo­ces ofi­cia­les. Pen­sa­mos que no nece­si­ta­mos la repre­sen­ta­ción nomi­nal ofi­cial para hablar de nues­tro Movi­mien­to, nues­tras diná­mi­cas o línea política.

El movi­mien­to se expre­sa por medio de notas de pren­sa, pro­pa­gan­da, con­cen­tra­cio­nes, mani­fes­ta­cio­nes o, como en este caso, en el for­ma­to de entre­vis­ta. Por otro lado, en este caso en con­cre­to, cree­mos que los/​as exre­pre­sa­lia­dos no somos más que nadie.

¿Cómo os sen­tís en cuan­to a vues­tra rein­cor­po­ra­ción a Eus­kal Herria?

Lo hemos habla­do más de una vez en estos últi­mos años. El cam­bio de la cár­cel al exte­rior y en con­cre­to a Eus­kal Herria es fuer­te. Son un mon­tón de sen­sa­cio­nes huma­nas en gene­ral, per­so­na­les en par­ti­cu­lar y, por supues­to, políticas.

Cada caso es un peque­ño mun­do que depen­de de muchas cir­cuns­tan­cias. Estas últi­mas no siem­pre depen­den de noso­tras mis­mas. En todo caso sí es una deci­sión per­so­nal hacer fren­te a la vida, al pro­pio sus­ten­to y a la mili­tan­cia política.

¿Qué opi­nión tenéis sobre los acon­te­ci­mien­tos de los últi­mos años en lo que res­pec­ta a la inde­pen­den­cia nacio­nal y social de Eus­kal Herria?

Lo real es que hace unos años nin­gún mili­tan­te polí­ti­co vas­co encar­ce­la­do hubie­ra pen­sa­do nun­ca que entre­ga­ría­mos a Eus­kal Herria y el futu­ro del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co a los que nos nie­gan como pue­blo y como clase.

En ese sen­ti­do son cla­ros los dos lados de la barri­ca­da. Por un lado, están los que se han inte­gra­do en los sis­te­mas espa­ñol y fran­cés. Esto lo han hecho con todas las con­se­cuen­cias tan­to a nivel nacio­nal como social. Por otro lado, están las fuerzas/​estructuras que han ido nacien­do y desa­rro­llán­do­se fue­ra de la clau­di­ca­ción social­de­mó­cra­ta y cola­bo­ra­cio­nis­ta. Estas apues­tan por el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co y, en ese sen­ti­do, com­par­ti­mos dicho objetivo.

¿Habéis toma­do posi­ción polí­ti­ca hacia algu­na estruc­tu­ra, o pen­sáis que habría que crear­la, ade­más de mili­tar en el Movimiento?

Por un lado pen­sa­mos que hay sufi­cien­tes estruc­tu­ras polí­ti­cas revo­lu­cio­na­rias en Eus­kal Herria. Por otro, mili­tar en el Movi­mien­to no impi­de tener com­pro­mi­sos con otras estruc­tu­ras que, a prio­ri, tie­nen los mis­mos obje­ti­vos. Así de cla­ro y sen­ci­llo lo vemos.

¿Cuál es el rol que debe jugar el Movi­mien­to Pro la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión en la nue­va insur­gen­cia revo­lu­cio­na­ria vasca?

Nues­tro Movi­mien­to no pre­ten­de hacer direc­ción polí­ti­ca sino desa­rro­llar una diná­mi­ca pro amnis­tía y anti­rre­pre­si­va en tan­to que sec­tor del Movi­mien­to Popu­lar vas­co. Esto es, no nos con­si­de­ra­mos una orga­ni­za­ción de vanguardia.

¿Qué opi­nión tenéis ante la nece­sa­ria coor­di­na­ción o alian­zas entre el diver­so sec­tor revo­lu­cio­na­rio que pre­ten­de una Eus­kal Herria Socialista?

La cues­tión de la coor­di­na­ción nos pare­ce nece­sa­ria. Si no se rea­li­za a día de hoy, hay que inten­tar­lo. En cuan­to a las alian­zas hay que dife­ren­ciar entre las tác­ti­cas y las estra­té­gi­cas. En prin­ci­pio pare­ce que las alian­zas tác­ti­cas deben ser más fáci­les de lograr que las estra­té­gi­cas. Nada es fácil, pero pen­sa­mos que las estra­té­gi­cas con­lle­van difi­cul­ta­des aña­di­das. Qui­zá estas últi­mas se resuel­van con la prác­ti­ca, el tiem­po y diver­sas con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas. En todo caso, tan­to para la coor­di­na­ción como para las alian­zas es deter­mi­nan­te lle­var a la prác­ti­ca la volun­tad polí­ti­ca de hacerlas.

¿Qué papel tie­ne el Movi­mien­to cara a esas estruc­tu­ras revo­lu­cio­na­rias vascas?

Como deci­mos, nues­tra acti­vi­dad polí­ti­ca está con­cre­ta­da en el sec­tor pro amnis­tía y con­tra la repre­sión del Movi­mien­to Popu­lar. Asi­mis­mo, somos una diná­mi­ca más de ese sec­tor, no la úni­ca. Des­de esa pers­pec­ti­va no inter­fe­ri­mos en las acti­vi­da­des de otras estructuras.

¿Cuá­les son las cla­ves del tra­ba­jo de coor­di­na­ción o de las alian­zas entre dife­ren­tes estructuras?

En pri­mer lugar, espe­ci­fi­ca­mos que habla­mos sobre todo de estruc­tu­ras polí­ti­cas que tie­nen obje­ti­vos estra­té­gi­cos comu­nes tan­to nacio­na­les como de cla­se. A raíz de ahí, pen­sa­mos que es nece­sa­rio tener la volun­tad polí­ti­ca de lle­var­las a buen tér­mino. En ese sen­ti­do, es impres­cin­di­ble man­te­ner el mutuo res­pe­to, con­fian­za, com­pren­sión y flexibilidad.

Para fina­li­zar ¿que­réis decir algo más?

Sí. Entre otras muchas cosas, tener pre­sen­tes en nues­tros pro­ble­mas coti­dia­nos y en nues­tra dia­ria mili­tan­cia que toda­vía hay depor­ta­dos y muchos pre­sos y hui­dos polí­ti­cos y polí­ti­cas fue­ra de Eus­kal Herria. Mili­tan­tes polí­ti­cos que man­tie­nen la dig­ni­dad y la con­cien­cia polí­ti­ca que muchas y muchos han per­di­do en Eus­kal Herria.

Nues­tra opción, y tam­bién la for­ma de ayu­dar­les, es seguir luchan­do por la amnis­tía, por una Eus­kal Herria socia­lis­ta, es decir, por el Esta­do Socia­lis­ta vasco.

Tam­bién lla­mar la aten­ción de la huel­ga de ham­bre que está desa­rro­llan­do en Vene­zue­la fren­te al con­su­la­do espa­ñol el hui­do polí­ti­co vas­co Asier Guri­di. En el 2022, cuan­do la social­de­mo­cra­cia vas­ca tra­ba­ja por la con­so­li­da­ción del PSOE-GAL, un hui­do polí­ti­co vas­co está en huel­ga de ham­bre para que se reco­noz­ca ofi­cial y jurí­di­ca­men­te su identidad.

22 de abril de 2022

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *