Mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen Ale­xan­dra Kollon­tai. Lehe­nen­go Mun­du Gerra­ren kon­tra ari­tu zen bere izae­ra in…

Mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen Ale­xan­dra Kollon­tai. Lehe­nen­go Mun­du Gerra­ren kon­tra ari­tu zen bere izae­ra inpe­ria­lis­ta dela eta. Iraul­tza Boltxe­bi­kean amai­tu­ko zen borro­kal­dian zehar Petro­gra­do­ko Sobie­te­ko kide hau­ta­tu zuten. 1917an alder­di boltxe­bi­kea­ren Batzor­de Nagu­si­ko kide hau­ta­tu zuten. Leni­ne­kin bat egin zuen eta urri­ko intsu­rrek­zioa­ren, Negu­ko Jau­re­gia har­tzea­ren eta sobie­tei bote­re osoa ema­tea­ren alde boz­ka­tu zuen. Kollon­tai­ren ustez Iraul­tza boltxe­bi­keak ema­ku­meen­tza­ko orde­na sozial berri bat lor­tze­ko itxa­ro­pe­na­ren adie­raz­le zen.

Bote­rea esku­ra­tu ondo­ren Gizar­te Gaie­ta­ra­ko Herria­ren Komi­sa­rio izen­da­tu zuten eta kar­gu horre­kin par­te har­tu zuen gober­nuan. Sobie­tar Bata­su­ne­ko ema­ku­meen bal­din­tzak modu erra­di­ka­lean alda­tu­ko zituz­ten dekre­tuen proiek­tuak egin zituen. Ema­ku­meak gizo­nen men­pe jar­tzen zituz­ten legeak alda­tu ziren, ema­ku­meen boto esku­bi­dea onar­tu zen, bai­ta dibor­tzioa eta abor­tua ere, zile­giz­ko eta sasi­ko seme-ala­ben arte­ko aldea des­ager­tu zen, amen­tza­ko Esta­tu lagun­tzak onar­tu ziren, etab. 

1920an Batzor­de Nagu­sian alder­di­ko ema­ku­meen era­kun­dea­ren ardu­ra­dun izan zen Ines­sa Arman­de­kin batera.

Alder­dia­ren X. Kon­gre­suan, 1921ean, Lan­gi­le Opo­si­zioa­ren burua izan zen. Frak­zio horrek sin­di­ka­tuek indus­tria­ren kon­tro­la iza­tea eta lan­gi­leek Alder­dia­ren kon­trol demo­kra­ti­koa­goa iza­tea eskatzen zuen. 

1922an Oslon erbes­te­ra­tu zen eta 1923ko maiatzean Sobie­tar Bata­su­ne­ko Nor­ve­gia­ko enba­xa­do­re bihur­tu zen. His­to­ria­ko lehe­nen­go ema­ku­me enba­xa­do­rea izan zen.

Bere gai­rik gogo­koe­nak hona­koak ziren: mai­ta­su­na­re­kin, ezkon­tza­re­kin eta fami­lia­re­kin lotu­ta­koak. Bere ideiek mar­xis­moa eta femi­nis­moa uztar­tzen zituz­ten; izan ere, sozia­lis­moak ema­ku­mea­ren eman­tzi­pa­zio­ra­ko auke­ra adie­raz­ten zue­la uste zuen.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A1ndra_Kolont%C3%A1i
https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​tch…
https://​spar​ta​cus​-edu​ca​tio​nal​.com/​R​U​S​k​o​l​l​o​n​t​a​i​.​htm
https://​malos​tra​tos​.org/​p​o​r​t​f​o​l​i​o​-​i​t​e​m​/​a​l​e​x​a​n​d​r​a​-​k​o​l​l​o​n​t​ai/

h

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.