Mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen Ale­xan­dra Kollon­tai. Lehe­nen­go Mun­du Gerra­ren kon­tra ari­tu zen bere izae­ra in…

Mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen Ale­xan­dra Kollon­tai. Lehe­nen­go Mun­du Gerra­ren kon­tra ari­tu zen bere izae­ra inpe­ria­lis­ta dela eta. Iraul­tza Boltxe­bi­kean amai­tu­ko zen borro­kal­dian zehar Petro­gra­do­ko Sobie­te­ko kide hau­ta­tu zuten. 1917an alder­di boltxe­bi­kea­ren Batzor­de Nagu­si­ko kide hau­ta­tu zuten. Leni­ne­kin bat egin zuen eta urri­ko intsu­rrek­zioa­ren, Negu­ko Jau­re­gia har­tzea­ren eta sobie­tei bote­re osoa ema­tea­ren alde boz­ka­tu zuen. Kollon­tai­ren ustez Iraul­tza boltxe­bi­keak ema­ku­meen­tza­ko orde­na sozial berri bat lor­tze­ko itxa­ro­pe­na­ren adie­raz­le zen.

Bote­rea esku­ra­tu ondo­ren Gizar­te Gaie­ta­ra­ko Herria­ren Komi­sa­rio izen­da­tu zuten eta kar­gu horre­kin par­te har­tu zuen gober­nuan. Sobie­tar Bata­su­ne­ko ema­ku­meen bal­din­tzak modu erra­di­ka­lean alda­tu­ko zituz­ten dekre­tuen proiek­tuak egin zituen. Ema­ku­meak gizo­nen men­pe jar­tzen zituz­ten legeak alda­tu ziren, ema­ku­meen boto esku­bi­dea onar­tu zen, bai­ta dibor­tzioa eta abor­tua ere, zile­giz­ko eta sasi­ko seme-ala­ben arte­ko aldea des­ager­tu zen, amen­tza­ko Esta­tu lagun­tzak onar­tu ziren, etab.

1920an Batzor­de Nagu­sian alder­di­ko ema­ku­meen era­kun­dea­ren ardu­ra­dun izan zen Ines­sa Arman­de­kin bate­ra.

Alder­dia­ren X. Kon­gre­suan, 1921ean, Lan­gi­le Opo­si­zioa­ren burua izan zen. Frak­zio horrek sin­di­ka­tuek indus­tria­ren kon­tro­la iza­tea eta lan­gi­leek Alder­dia­ren kon­trol demo­kra­ti­koa­goa iza­tea eskatzen zuen.

1922an Oslon erbes­te­ra­tu zen eta 1923ko maiatzean Sobie­tar Bata­su­ne­ko Nor­ve­gia­ko enba­xa­do­re bihur­tu zen. His­to­ria­ko lehe­nen­go ema­ku­me enba­xa­do­rea izan zen.

Bere gai­rik gogo­koe­nak hona­koak ziren: mai­ta­su­na­re­kin, ezkon­tza­re­kin eta fami­lia­re­kin lotu­ta­koak. Bere ideiek mar­xis­moa eta femi­nis­moa uztar­tzen zituz­ten; izan ere, sozia­lis­moak ema­ku­mea­ren eman­tzi­pa­zio­ra­ko auke­ra adie­raz­ten zue­la uste zuen.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A1ndra_Kolont%C3%A1i
https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​tch…
https://​spar​ta​cus​-edu​ca​tio​nal​.com/​R​U​S​k​o​l​l​o​n​t​a​i​.​htm
https://​malos​tra​tos​.org/​p​o​r​t​f​o​l​i​o​-​i​t​e​m​/​a​l​e​x​a​n​d​r​a​-​k​o​l​l​o​n​t​ai/

h

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *