Aza­roa­ren 28ko ikas­le gre­ba deial­dia­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­lea­ken oha­rra : Ikas­le Aber­tza­leak

“Gora Ikas­leon Borroka”-k sina­tu­ta, aza­roa­ren 28rako eus­kal hez­kun­tza sis­te­ma pro­pio baten alde­ko ikas­le gre­ba deial­dia egin dute Eus­kal Herri­ko zen­bait ikas­tetxe­tan, eta, gre­ba deial­dia­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­de­tik gure ikus­pun­tu poli­ti­koa azal­du nahi dugu. Ezer azal­tzen hasi aurre­tik ordea, gure erres­pe­tua adie­ra­zi nahi die­gu hez­kun­tza kapi­ta­lis­ta­ren aur­ka mobi­li­zatze­ko hau­tua egi­ten duten guz­tiei; kasu hone­tan, gre­ba deial­dian par­te har­tu­ko duten ikas­leei. Mobi­li­za­zioa­ren eta oro­ko­rrean borro­ka­ren alde­ko hau­tua egi­tea guretzat erres­pe­ta­ga­rria eta txa­lo­ga­rria da.

Lehe­nik eta behin, azal­du nahi dugu gre­ba­ren deitzai­lea den “Gora Ikas­leon Borro­ka” ez dela ikas­tetxee­ta­ko asan­bla­de­ta­tik sor­tu den saretze­ko beha­rra­ren ondo­rio. Aurre­ko ikas­tur­tean Ernaik abia­tu zuen “Ikas­leok Zorrotz” dina­mi­ka­ren ondo­ren sor­tu da, eta “Ikas­leok Zorrotz” dina­mi­kak zituen hel­bu­ruen jarrai­pe­na da, ikas­tetxee­tan Ernai­ren kol­trol­pe­ko tal­deak sor­tze­ko hel­bu­rua­ren jarrai­pe­na, beraz.

Ikas­le Aber­tza­leak 31 urtez hezi­gu­nee­tan bes­teak bes­te femi­nis­moa eta eus­kal hez­kun­tza sis­te­ma pro­pioa eli­katzen dituen anto­la­kun­dea da. Fun­tsean, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tza pro­ze­suan dihar­duen anto­la­kun­dea da. Ikas­lee­ki­ko zin­tzo­ta­sun eta erres­pe­tuz­ko ari­ke­tak Ikas­le Aber­tza­lea­ken jar­dun poli­ti­koa­re­kin dituz­ten des­ados­ta­su­nak azal­tzea eskatzen du. Sor­tu berri den edo­zein anto­la­kun­tza­ren lehen zere­gi­na bere iza­te­ko arra­zoia azal­tzean datza, eta beraien ustez Ikas­le Aber­tza­lea­kek zer­ga­tik ez dituen zerren­da­tu­ta­ko hel­bu­ru poli­ti­koak betetzen azal­du behar­ko luke­te. Ari­ke­ta hau ez egi­teak ezta­bai­da­ra­ko pres­tu­ta­sun fal­ta adie­raz­ten due­la­koan gau­de.

Gre­ba deitzai­leen zin­tzo­ta­sun fal­ta eta Ernai­ren kol­trol­pe­ko tal­deak sor­tze­ko asmoak ez ditu­gu babes­ten, eta ondo­rioz, Ikas­le Aber­tza­lea­kek ez du hel­bu­ru horiek bul­tzatze­ko gre­ba deial­di eta mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu­ko. Izan ere, mobi­li­za­zio horien bitar­tez ikas­le lan­gi­leon bizi bal­din­tzak hobe­tu eta epe luze­ra­ko anto­la­kun­tza kul­tu­ra sor­tu ordez, anto­la­kun­de eta agen­da ins­ti­tu­zio­nal zehatzak indar­tze­ko fun­tzioa betetzen du. Gai­ne­ra, mobi­li­za­zio ere­du horrek ez ditu hel­bu­ru zehatzak gau­za­ga­rri egi­ten, eta epe luze­ra ikas­leen des­mo­ti­ba­zioa eta des­mo­bi­li­za­zioa area­gotzen ditue­la­koan gau­de.

Aza­roa­ren 28ko ikas­le gre­ba deial­diak ez du azken urtee­ta­ko gre­ba eta mobi­li­za­zio espe­rien­tzie­ta­tik ika­si­ta mobi­li­za­zio ere­dua­ren ezta­bai­dan eman ditu­gun aurre­ra­pau­soe­tan ekar­pe­nik egi­ten. Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren alde­ko inda­rrak bil­tze­ko bidean ikas­le lan­gi­leak hobe­kun­tza mate­ria­len alde­ko borro­ka era­gin­ko­rren bidez poli­ti­za­tu eta anto­latze­ko apus­tua egin dugu. Kon­tra­ra, pro­po­sa­men poli­ti­ko abs­trak­tuak eta edu­kiz hutsa­lak dira aza­roa­ren 28ko gre­ba deial­dia­ren alda­rri­ka­pe­nak, hel­bu­ru horiek gau­zatze­ko bideo­rria­ren ingu­ru­ko pro­po­sa­me­nik ez bai­tu egi­ten.

Bide batez, garatzen ari garen gre­ba ere­dua­ren zein prak­ti­ka poli­ti­koa­ren adie­raz­le diren eta nora­bi­de honen zuzen­ta­su­na era­kus­ten digu­ten hain­bat borro­ka pro­ze­su aipa­tu nahi ditu­gu amai­tu aurre­tik. Izan ere, pasa den ikas­tur­te amaie­ran argi­ta­ra­tu genuen idatzian azal­du genuen beza­la, doze­na­tik gora kasu­tan lor­tu zuen Ikas­le Mugi­men­duak alda­rri­ka­tu­ta­ko hel­bu­rua gau­zatzea. Eus­kal Herri­ko ikas­tetxe ezber­di­ne­tan, Auto­de­fen­t­sa Sareen borro­ka­ren ondo­rio izan ziren garai­pen horiek ikas bal­din­tze­tan hobe­kun­tzak apli­katzea eka­rri zuten kasu guz­tie­tan. Hala nola, eba­lua­zio iriz­pi­de eta ordu­te­giak hobetzean edo kon­trol sozia­la­ren gutxitzean eman ziren aurre­ra­pau­soak. Borro­ka pro­ze­suen bitar­tez ikas bal­din­tzak hobetze­ko era­gin­kor­ta­su­na­ri eta azken urtee­tan Ikas­le Mugi­men­dua­ren par­te diren ikas­le kopu­rua­ren gora­ka­da, bide onean lanean ari garen zan­tzuak dire­la uste dugu. Joe­ra hau naba­ria da Ikas­le Mugi­men­dua­ren par­te diren Ikas­le Auto­de­fen­t­sa Sareen jar­du­nean, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dean edo Ikas­le Asan­bla­den lanean.

Aza­roa­ren 28ko gre­ba deial­di­ra itzu­liz eta gure posi­zioa labur­bil­tze­ko hel­bu­rua­re­kin, adie­ra­zi nahi dugu Ikas­le Aber­tza­lea­kek ez due­la gre­ba deial­di honen hari­ra anto­la­tu diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu­ko. Esan beza­la, lan­gi­le mugi­men­dua­ren tres­na his­to­ri­koa den gre­ba par­te­katzen ez dugun ikus­pun­tu par­ti­ku­lar bat indar­tze­ko hel­bu­ru soi­la­re­kin era­bil­tzea ez dugu­la babes­tu­ko adie­ra­zi nahi dugu. Horre­kin bate­ra, ikas­le lan­gi­leon intere­se­ko hobe­kun­tzak lor­tze­ko borro­ka pro­ze­suak akti­ba­tu eta indar­tze­ko kon­pro­mi­soan berres­ten gara, hala behar iza­te­ko­tan borro­ka horiek bul­tzatze­ko gre­ba deial­diak egi­te­ko kon­pro­mi­soa adie­raz­tea­re­kin bate­ra. Hone­kin, Eus­kal Herri­ko ikas­le lan­gi­leon defen­tsan egi­ten diren dina­mi­kak babes­tu eta elkar­la­na sus­tatze­ko apus­tua egi­ten dugu, bai­ta bideo­rria­ren eta mobi­li­za­zio ere­duen ezta­bai­da eli­katze­koa ere, beti ere abia­pun­tu zin­tzo eta zuzen bate­tik. Ikas­le lan­gi­leon anto­la­kun­tzak eta egu­ne­ro­ko­ta­su­nean honen alde­ko borro­ka­re­kin dau­ka­gun kon­pro­mi­so­ak soi­lik ahal­bi­de­tu­ko digu­te Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tzan aurre­ra egi­tea.

Sour­ce link

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *